Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Prevence obchodování s lidmi a boj proti němu

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Prevence obchodování s lidmi a boj proti němu

Obchodování s lidmi je na celém světě považováno za jednu z nejvážnějších trestných činností. Jde o závažné porušení lidských práv. Tato směrnice stanoví pravidla pro celou Evropskou unii, která mají tento strašný jev řešit.

AKT

Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2011/36/EU ze dne 5. dubna 2011 o prevenci obchodování s lidmi, boji proti němu a o ochraně obětí, kterou se nahrazuje rámcové rozhodnutí Rady 2002/629/SVV.

PŘEHLED

Obchodování s lidmi je na celém světě považováno za jednu z nejvážnějších trestných činností. Jde o závažné porušení lidských práv. Tato směrnice stanoví pravidla pro celou Evropskou unii, která mají tento strašný jev řešit.

CO JE ÚKOLEM TÉTO SMĚRNICE?

Směrnice stanoví minimální společná pravidla pro určování trestných činů obchodování s lidmi a jejich trestání. Stanoví také opatření pro lepší prevenci tohoto jevu a posílení ochrany obětí.

KLÍČOVÉ BODY

Definice

  • Tato úmyslná jednání jsou trestná: najímání, převoz, převod, ukrývání nebo příjem osob s použitím síly za účelem vykořisťování.
  • Vykořisťování zahrnuje přinejmenším: i) pohlavní vykořisťování nebo prostituci; ii) nucenou práci či služby (včetně žebrání, otroctví, využívání jiných osob k trestné činnosti či odebrání lidských orgánů).

Sankce: směrnice ukládá sankce s horní hranicí trestu odnětí svobody ve výši nejméně pěti let a ve výši nejméně deseti let za přitěžujících okolností, například pokud byl trestný čin spáchán na oběti, která je zvlášť zranitelná (například na dětech), nebo pokud byl spáchán v rámci zločinného spolčení.

Stíhání: Země EU mohou stíhat své státní příslušníky za trestné činy spáchané v jiné zemi EU a využívat prostředky vyšetřování, jako je odposlouchávání (například telefonických hovorů či e-mailů).

Podpora poskytovaná obětem: oběti dostávají pomoc před zahájením trestního řízení, v jeho průběhu a po jeho skončení s cílem umožnit jim uplatňovat práva, která mají v postavení obětí v trestním řízení. Tato pomoc může představovat přijímání do nouzových ubytovacích zařízení nebo poskytování lékařské a psychologické pomoci a informační služby a tlumočení.

Na děti a dospívající (do 18 let) se vztahují další opatření, jako je tělesná a psychosociální podpora, přístup ke vzdělávání a, podle okolností, možnost jmenovat opatrovníka nebo zástupce. Ve vhodných prostorách by je měli okamžitě vyslechnout zkušení odborníci.

Oběti mají právo na policejní ochranu a právní pomoc, aby mohli požádat o odškodnění.

Prevence: Země EU musí podniknout kroky s cílem:

  • snížit poptávku, která stimuluje obchodování s lidmi,
  • provádět informační kampaně a odbornou přípravu úředníků, aby dokázali identifikovat oběti a potenciální oběti obchodování s lidmi a jednat s nimi.

Byl jmenován koordinátor EU pro boj proti obchodování s lidmi , který má zajistit konzistentní a koordinovaný přístup k řešení tohoto jevu.

S cílem pomoci vnitrostátním orgánům kontrolovat zneužívání práva na volný pohyb vydala Komise příručku o účelových sňatcích mezi občany EU a státními příslušníky ze zemí mimo EU. Některé vynucené sňatky mohou například zahrnovat prvky obchodování s lidmi.

KDY SE SMĚRNICE POUŽIJE?

Tato směrnice vstoupila v platnost dne 15. dubna 2011 a měla být provedena do vnitrostátních právních předpisů zemí EU nejpozději do 6. dubna 2013.

KONTEXT

Obchodování s lidmi výslovně zakazuje Listina základních práv EU (článek 5). EU vytvořila komplexní právní a politický rámec pro řešení tohoto jevu, a to zejména prostřednictvím této směrnice (2011/36/EU) a Strategie EU pro vymýcení obchodu s lidmi 2012-2016.

Pokud chcete další informace, viz internetové stránky o politice Společně proti obchodování s lidmi a právních předpisech, publikaci Eurostatu z roku 2015 o tomto námětu a publikaci Agentury pro základní práva z roku 2014.

ODKAZY

Akt

Vstup v platnost

Lhůta pro provedení v členských státech

Úřední věstník Evropské unie

Směrnice 2011/36/EU

15. 4. 2011

6. 4. 2013

Úř. věst. L 101 ze dne 15. 4. 2011, s. 1-11

SOUVISEJÍCÍ AKTY

Sdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů: Strategie EU pro vymýcení obchodu s lidmi 2012-2016 (COM(2012) 286 final ze dne 19. června 2012).

Plán EU týkající se osvědčených postupů, norem a způsobů práce pro boj proti obchodu s lidmi a jeho předcházení (Úř. věst. C 311 ze dne 9. prosince 2005, s. 1-12).

Sdělení Komise Evropskému parlamentu a Radě: Pomáhat vnitrostátním orgánům v boji proti zneužívání práva na volný pohyb: Příručka pro řešení otázky údajných účelových sňatků mezi občany EU a státními příslušníky třetích zemí v kontextu práva EU o volném pohybu občanů EU (COM(2014) 604 final ze dne 26. září 2014).

Pracovní dokument útvarů Komise - zpráva v polovině období o provádění strategie EU pro vymýcení obchodu s lidmi (SWD(2014) 318 final ze dne 17. října 2014).

Poslední aktualizace 03.03.2015

Top