Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Posilování práv obětí v EU

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Posilování práv obětí v EU

Cílem tohoto právního předpisu EU je zajistit vzájemné uznávání ochranných opatření v občanských věcech s cílem posílit práva obětí v EU.

AKT

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 606/2013 ze dne 12. června 2013 o vzájemném uznávání ochranných opatření v občanských věcech Úř. věst. L 181 ze dne 29.6.2013

PŘEHLED

Toto nařízení EU stanoví pravidla pro jednoduchý a rychlý mechanismus uznávání ochranných opatření v občanských věcech nařízených v zemích EU.

Jeho cílem je zajistit, aby bez absolvování časově náročných postupů oběti (například domácího) násilí nebo osoby, jejichž tělesná nebo duševní integrita či svoboda je ohrožena a které mají užitek z ochranného opatření nařízeného v některé ze zemí EU, měly stejnou úroveň ochrany i v jiných zemích EU, pokud se přestěhují nebo se vydají na cesty.

Ochranné opatření v jedné zemi EU má chránit oběti násilí (např. domácího násilí, pronásledování nebo násilí vůči dětem), pokud je ohrožena tělesná nebo duševní integrita či svoboda takového člověka.

Ochranná opatření nařizuje soudní nebo jiný orgán na základě žádosti ohrožené osoby. Mnohé z nich jsou nařízeny, aniž by osoba způsobující riziko byla předvolána, a to zejména v případě naléhavých postupů.

Více lidí se stěhuje nebo cestuje do zahraničí. Proto je nesmírně důležité zajistit, aby taková dočasná ochrana poskytovaná v jedné zemi EU byla zachována, když člověk cestuje nebo se stěhuje do jiné země EU, aniž by musel absolvovat časově náročné postupy.

Pro urychlení postupu je navrženo standardizované vícejazyčné osvědčení, které má zajistit to, že země EU, do níž ohrožená osoba vycestovala, uzná ochranné opatření vydané první zemí EU bez jakýchkoli přechodných formalit.

Osvědčení obsahuje všechny informace potřebné pro uznání a případně výkon ochranného opatření. Má to fungovat takto:

  • příslušný orgán první země vydá osvědčení chráněné osobě a oznámí to osobě, která představuje nebezpečí (může být také poskytnut překlad tohoto osvědčení, pokud o něj chráněná osoba požádá);
  • chráněná osoba poskytne osvědčení a kopii ochranného opatření příslušným orgánům druhé země, která potom zajistí jeho výkon a podle potřeby upraví skutkové prvky ochranného opatření.

ODKAZY

Akt

Vstup v platnost

Lhůta pro provedení v členských státech

Úřední věstník Evropské unie

Nařízení (EU) č. 606/2013

11. 1. 2015

-

Úř. věst. L 181, 29. 6. 2013

SOUVISEJÍCÍ AKTY

Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2012/29/EU ze dne 25. října2012, kterou se zavádí minimální pravidla pro práva, podporu a ochranu obětí trestného činu a kterou se nahrazuje rámcové rozhodnutí Rady 2001/220/SVV (Úř. věst. L 315 ze dne 14.11.2012)

Tato směrnice nahrazuje ustanovení rámcové směrnice EU 2001/220/SVV o postavení obětí v trestním řízení. Usiluje o podporu v následujících oblastech: právo na důstojnost, život, fyzická a duševní nedotknutelnost, svoboda a bezpečnost, respektování soukromého a rodinného života, práva na vlastnictví, zásady zákazu diskriminace, zásady rovnosti žen a mužů, práva dítěte, starších osob a osob se zdravotním postižením a právo na spravedlivý proces, a to zejména s cílem zavést minimální pravidla ochrany obětí trestných činů na úrovni EU.

Poslední aktualizace: 07.03.2014

Top