Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Práva obětí trestných činů (návrh)

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.

This summary is archived.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html CS html DA html DE html EL html EN html FR html IT html HU html NL html PL html PT html RO html FI html SV
Multilingual display
Miscellaneous information
 • Archived: true
Text

Práva obětí trestných činů (návrh)

Komise navrhuje minimální pravidla pro oběti trestných činů. Cílem navrhované směrnice je zajistit, aby v průběhu trestního řízení byly brány v úvahu specifické potřeby obětí, bez ohledu na povahu trestného činu nebo místa jeho spáchání v Evropské unii (EU).

NÁVRH

Návrh směrnice Evropského parlamentu a Rady, kterou se zavádí minimální pravidla pro práva, podporu a ochranu obětí trestného činu (KOM(2011) 275 v konečném znění – nebylo zveřejněno v Úředním věstníku)

PŘEHLED

Komise navrhuje směrnici, která má zaručit obětem * trestných činů stejnou úroveň ochrany, podpory a přístupu k právní ochraně ve všech zemích Evropské unie (EU). Nahradí rámcové rozhodnutí 2001/220/JAI o postavení obětí v trestním řízení a je součástí souboru opatření, která mají posílit práva obětí.

Směrnice přiznává status oběti nejen osobám, které doznaly újmu v důsledku trestného činu, ale také dalším rodinným příslušníkům, * pokud osoba na následky trestného činu zemřela.

Informace a podpora obětí

Aby oběti mohly uplatnit svá práva, musí obdržet dostatečné a srozumitelné informace. Musí mít také přístup ke službám poskytujícím psychologickou a praktickou pomoc. Návrh jim má zajistit:

 • právo na informace od prvního kontaktu se soudním orgánem, zejména o tom, jak podat trestní oznámení, o podrobnostech o postupu a o tom, jak získat ochranu, pokud je to nezbytné;
 • právo na informace o svém případu, zejména o rozhodnutí o zastavení nebo pokračování vyšetřování, o datu a místu soudního jednání a za určitých podmínek o osvobození obviněného;
 • právo rozumět a právo být chápán;
 • právo na tlumočení a překlad: pokud oběť nemluví jazykem používaným v řízení, musí mít zdarma tlumočnické služby a obdržet překlad podané žaloby, rozhodnutí o ukončení řízení a informací o svých právech;
 • právo na přístup ke službám podpory pro oběti: Tyto služby by měly být zdarma a dostupné i pro další rodinné příslušníky. Poskytují morální a psychologickou podporu a praktickou pomoc například ve finančních záležitostech a postavení oběti v trestním řízení.

Účast obětí v trestním řízení

Oběti mají oprávněný zájem na tom, aby bylo spravedlnosti učiněno zadost. Musí mít ostatně možnost účastnit se trestního řízení, které se jich týká. Za tímto účelem uvádí návrh Komise určitá práva, která jim musí být zajištěna:

 • právo získat potvrzení svého oznámení;
 • právo na slyšení během trestního řízení;
 • Právo na přezkum v případě rozhodnutí o zastavení trestního stíhání;
 • právo na záruky v souvislosti s mediací a jinými službami restorativní justice; cílem je chránit oběti před zastrašováním nebo dalším poškozením během procesu. Tyto služby by měly být použity pouze se souhlasem oběti poté, co byla řádně informována. Souhlas lze kdykoli odvolat;
 • právo na právní pomoc a náhradu výdajů pokud se oběť účastní trestního řízení;
 • právo na vrácení majetku zajištěného v rámci trestního řízení;
 • právo na rozhodnutí o náhradě od pachatele v průběhu trestního řízení;
 • Pokud jde o oběti s bydlištěm v jiném členském státě EU, musí být vyřešeny problémy spojené s touto skutečností, zejména získání jejich výpovědi bezprostředně po podání žaloby, kdy je třeba využívat v co nejširší možné míře ustanovení o videokonferencích a telefonních konferenčních hovorech. Pokud oběť nemohla podat žalobu ve státě, kde byl trestný čin spáchán, musí mít možnost učinit tak ve svém domovském státě, který předá žalobu dotčenému státu.

Ochrana obětí a uznání jejich zranitelnosti

Komise navrhuje, aby byla zavedena opatření na ochranu obětí a jejich rodin před případnou odplatou nebo zastrašováním ze strany pachatele. Orgány se budou snažit minimalizovat kontakty s pachatelem, zejména v místech, kde se koná trestní řízení.

Během vyšetřování budou oběti vyslechnuty rychle a ne častěji, než je nutné. Pokud si to přejí, mohou být doprovázeny zákonným zástupcem nebo osobou dle vlastního výběru. Jejich soukromí a soukromí jejich rodiny musí být chráněno.

Návrh směrnice uznává, že u některých osob je vysoké riziko, že budou v průběhu soudního řízení znovu trpět. Těmto zranitelným obětem jsou poskytnuta, po posouzení individuálních potřeb, další práva a služby. Děti, zdravotně postižené osoby, oběti sexuálního násilí nebo obchodování s lidmi jsou v návrhu posuzovány jako zranitelné oběti.

Aby právní odborníci, zaměstnanci policie a pracovníci služeb na podporu obětí byli schopni lépe uspokojit potřeby obětí, je důležité zajistit, aby byli řádně proškoleni.

Klíčové pojmy aktu

 • Oběť: fyzická osoba, která utrpěla škodu včetně tělesného či psychického poškození, citovou újmu či hmotnou ztrátu přímo způsobenou trestným činem; a také rodinní příslušníci osoby, jež zemřela v důsledku trestného činu.
 • Rodinný příslušník: manžel či manželka, druh či družka, registrovaný partner či partnerka, příbuzní v přímé linii, bratři a sestry a vyživované osoby oběti.

Odkaz

Návrh

Úřední věstník

Postup

KOM(2011) 275

-

2011/129/COD

SOUVISEJÍCÍ AKTY

Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady o vzájemném uznávání ochranných opatření v občanských věcech (KOM(2011) 276 v konečném znění – ne bylo zveřejněno v Úředním věstníku.).

Cílem navrhovaného nařízení je zajistit, aby každé ochranné opatření vydané jedním členským státem bylo uznáváno i v ostatních státech EU bez jiných formalit než standardizovaného a vícejazyčného osvědčení.

Postup spolurozhodování (2011/0130/COD)

Sdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů, ze dne 18. května 2011, nazvané „Posílení práv obětí v EU“ (KOM(2011) 274 v konečném znění – nebylo zveřejněno v Úředním věstníku).

Poslední aktualizace: 11.07.2011

Top