Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Evropský pakt o přistěhovalectví a azylu

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.

This summary is archived.
Multilingual display
Miscellaneous information
  • Archived: true
Text

Evropský pakt o přistěhovalectví a azylu

Tento pakt je základem přistěhovalecké a azylové politiky Evropské unie (EU) v duchu vzájemné odpovědnosti a solidarity mezi členskými státy a v duchu nového partnerství se zeměmi mimo EU.

AKT

Evropský pakt o přistěhovalectví a azylu ze dne 24. září 2008 (nebyl zveřejněn v Úředním věstníku)

PŘEHLED

Evropské země již mnoho let usilují o sblížení své přistěhovalecké a azylové politiky. V několika oblastech se již podařilo dosáhnout významného pokroku, zejména v rámci programu z Tampere, Haagského programu a předevšímStockholmského programu.

Všeobecně vzato má pakt za cíl:

  • upravit legální přistěhovalectví s ohledem na priority, potřeby a absorpční schopnosti dané každým členským státem a podporovat začlenění;
  • bojovat proti nedovolenému přistěhovalectví a zajistit dobrovolný návrat neoprávněně pobývajících cizinců do jejich země původu nebo do země tranzitu;
  • posílit účinnost hraničních kontrol;
  • budovat evropský rámec azylu;
  • vytvořit globální partnerství se zeměmi mimo EU s cílem podporovat součinnosti mezi migrací a rozvojem.

HLAVNÍ ÚSPĚCHY

Azyl

V oblasti přistěhovalectví, azylu a řízení hranic bylo od roku 2008 dosaženo významného pokroku. V tomto ohledu bylo klíčovým úspěchem přijetí kompletního společného evropského azylového systému (CEAS), který stanoví společné normy a silnější spolupráci pro zajištění toho, aby s žadateli o azyl bylo zacházeno rovně v otevřeném a spravedlivém systému po celé Evropské unii (EU).

Bylo rovněž dosaženo důležitých změn v oblasti řízení hranic, zejména s ohledem na posílení řízení schengenského systému, na vytvoření Evropského systému ostrahy hranic (EUROSUR) v boji proti přeshraniční trestné činnosti a na nové úkoly a zdroje poskytované agentuře Frontex.

Byly rovněž podniknuty kroky v oblasti návratové politiky s využitím osvědčených postupů členských států a operativní spolupráce v celé EU a v boji proti využívání přistěhovalců.

Pokud jde o partnerství se třetími zeměmi, probíhá dialog, a to zejména v kontextu Globálního přístupu k migraci a uzavření dvoustranných dohod se zeměmi jižního Středomoří a Východního partnerství, s cílem zaměřit se na základní příčiny nedovoleného a nuceného přistěhovalectví.

Legální přistěhovalectví

V oblasti legálního přistěhovalectví bylo přijato několik důležitých právních aktů, například směrnice o jednotném povolení, která státním příslušníkům zemí mimo EU umožňuje pobývat a pracovat v EU na základě jednotného povolení, a směrnice EU o modré kartě, která zajišťuje jejich mobilitu. Byly přijaty i další právní předpisy usnadňující nejen vstup studentů a výzkumných pracovníků ze zemí mimo EU do EU, ale také sezónních pracovníků, manažerů či specialistů ze zemí mimo EU v případě vnitrofiremního přesunu nebo vyslaných pracovníků ze zemí mimo EU v rámci ustanovení směrnice o službách.

Všechny země EU nyní provádějí právní předpis zahrnující postihy proti zaměstnavatelům , kteří využívají nelegální pracovní síly.

DALŠÍ KROKY

Nyní je nezbytné s rozhodností zasáhnout, aby se nestávalo, že přistěhovalci budou přicházet o život při snaze o dosažení evropských břehů. Také je nutné zvýšit úsilí v boji proti organizované trestné činnosti a v podpoře integrace.

V období 2014-2020 budou opatření v této oblasti financována ze 2 nových fondů:

SOUVISEJÍCÍ AKTY

Sdělení Komise Evropskému parlamentu a Radě - 5. výroční zpráva o přistěhovalectví a azylu (2013) (COM(2014) 288 final - nebylo zveřejněno v Úředním věstníku)

Sdělení Komise Evropskému parlamentu a Radě - 4. výroční zpráva o přistěhovalectví a azylu (2012) (COM(2013) 422 final - nebylo zveřejněno v Úředním věstníku)

Sdělení Komise Evropskému parlamentu a Radě - 3. výroční zpráva o přistěhovalectví a azylu (2011) (COM(2012) 250 final - nebylo zveřejněno v Úředním věstníku)

Sdělení Komise Evropskému parlamentu a Radě - 2. výroční zpráva o přistěhovalectví a azylu (2010) (COM(2011) 0291 final - nebylo zveřejněno v Úředním věstníku)

Zpráva Komise Evropskému parlamentu a Radě - První výroční zpráva o přistěhovalectví a azylu (2009) (COM(2010) 214 final - nebyla zveřejněna v Úředním věstníku)

Sdělení Komise Radě a Evropskému parlamentu: Metoda sledování provádění Evropského paktu o přistěhovalectví a azylu (COM(2009) 266 final - nebylo zveřejněno v Úředním věstníku)

Poslední aktualizace: 11.09.2014

Top