Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Akční plán pro Stockholmský program

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.

This summary is archived.
Multilingual display
Miscellaneous information
 • Archived: true
Text

Akční plán pro Stockholmský program

Tento akční plán stanovuje cestovní mapu pro provádění politických priorit vymezených ve Stockholmském programu pro oblast spravedlnosti, svobody a bezpečnosti v letech 2010–2014.

AKT

Sdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů ze dne 20. dubna 2010 – Poskytování prostoru svobody, bezpečnosti a práva evropským občanům – Akční plán provádění Stockholmského programu (COM(2010) 171 v konečném znění – neuveřejněno v Úředním věstníku).

PŘEHLED

Ve Stockholmském programu jsou vymezeny priority Evropské unie (EU) pro rozvoj v oblasti spravedlnosti, svobody a bezpečnosti v období 2010–2014. Cílem tohoto akčního plánu je dodržet tyto priority a připravit se na budoucí výzvy na evropské a globální úrovni.

Evropa práv

Akční plán stanovuje opatření pro zajištění ochrany základních práv. Jedná se o posílení zákona o ochraně údajů prostřednictvím nového uceleného právního rámce a také zahrnutí ochrany údajů do všech politik EU, vymáhání práva, předcházení trestné činnosti a mezinárodních vztahů. Jsou také zamýšleny akce pro boj proti všem formám diskriminace, rasismu, xenofobie a homofobie. Zvláštní pozornost je věnována ochraně práv dítěte a zranitelných skupin, včetně obětí trestných činů a terorismu. Pokud jde o ochranu té posledně jmenované skupiny, Komise navrhne obecný nástroj a praktická opatření včetně evropského ochranného příkazu. Komise také učiní legislativní návrhy týkající se práv jednotlivců v trestních řízeních a akcí souvisejících se zadržením. Akční plán dále stanovuje opatření podporující evropské občany, zejména vzhledem k právu na volný pohyb, ochraně v zemích mimo EU a občanské účasti.

Evropa spravedlnosti

Pro posílení evropského soudního prostoru akční plán stanovuje opatření pro další provádění zásady vzájemného uznávání. K tomu patří legislativní návrhy ohledně opatřování a shromažďování důkazů, rozhodnutí o pozbytí práv a finančních sankcí v v trestních věcech. Komise také zamýšlí navrhnout novou legislativu o občanských věcech, například v souvislosti s rozvody, a revidovat nařízení o soudních rozhodnutích v občanských a obchodních věcech. Proto, aby zásada vzájemného uznávání fungovala účinně, Komise podnikne kroky pro posílení vzájemné důvěry. Proto budou navrženy akce pro vytvoření minimálních společných norem v trestním i občanském právu. Kromě toho proto, aby občané měli větší užitek z evropského soudního prostoru, Komise navrhne akce pro usnadnění přístupu ke spravedlnosti, zejména v podobě legislativy související s doklady prokazujícími osobní stav, a pro podporu hospodářské činnosti, například legislativní návrhy o výkonu soudních rozhodnutí. Zároveň má Komise v úmyslu posílit mezinárodní přítomnost EU v oblasti občanského a trestního práva, zejména prostřednictvím jednání o dohodách a úmluvách se zeměmi mimo EU.

Evropa, která chrání

Pro lepší ochranu občanů a řešení přeshraniční trestné činnosti akční plán stanovuje koncepci strategie vnitřní bezpečnosti. Komise chce také zlepšit existující bezpečnostní nástroje, zejména nástroje související s řízením toku informací, a také navrhnout projednání technologických bezpečnostních nástrojů, jako je Evropský rejstřík odsouzených příslušníků zemí mimo EU. Kromě toho akční plán stanovuje vylepšené politiky pro boj proti přeshraniční trestné činnosti, zejména lepší evropskou spolupráci v oblasti vymáhání práva, včetně mezi Evropským policejním úřadem, Eurojustem a Evropskou agenturou pro vnější hranice (Frontex), a také lepší předcházení trestné činnosti. S cílem poskytovat ochranu před závažnou a organizovanou trestnou činností akční plán také stanovuje specifická opatření pro boj proti trestné činnosti včetně legislativních návrhů v těchto oblastech:

 • obchod s lidmi;
 • sexuální zneužívání dětí a dětská pornografie;
 • počítačová trestná činnost a bezpečnost sítí a informací;
 • hospodářská kriminalita a korupce;
 • drogy;
 • terorismus.

Komise má také v úmyslu posílit schopnost EU připravovat se a reagovat na katastrofy, ať už přírodní katastrofy, nebo katastrofy způsobené lidmi, a předcházet jim. Akční plán proto stanovuje opatření, která doplňují a vylepšují zvládání katastrof na úrovni EU.

Přístup k Evropě

Komise podnikne akce pro další rozvoj integrovaného přístupu ke správě vnějších hranic EU. Mezi tyto akce patří legislativní návrhy na úpravy agentury Frontex, Schengenského hraničního kodexu a Evropského systému ostrahy hranic (Eurosur). Komise také navrhne vytvoření systému vstupu/výstupu (EES) a programu registrovaných cestujících (RTP). Komise bude dále pokračovat v uvolňování vízového režimu na základě jednání se zeměmi mimo EU o dohodách o zjednodušení vízového režimu a také v zahajování činnosti vízového informačního systému (VIS).

Evropa solidarity

Komise má v úmyslu usilovat o dynamickou a ucelenou přistěhovaleckou politiku skládající se z akcí, které:

 • dále rozvinou globální přístup EU k migraci pro zvýšení spolupráce se zeměmi mimo EU;
 • podpoří migraci s cílem uspokojit potřeby trhů práce zemí EU;
 • podpoří integraci a práva migrujících osob;
 • budou bojovat proti nelegální migraci prostřednictvím dohod o zpětném přebírání osob a návratových politik;
 • brát v úvahu situaci nezletilých osob bez doprovodu.

Cílem Komise je také usilovat o společnou azylovou politiku pro vytvoření společného prostoru ochrany pro žadatele o azyl na základě sdílení odpovědnosti ze strany zemí EU. Akční plán také stanovuje posílený vnější rozměr prostřednictvím spolupráce s vysokým komisařem OSN pro uprchlíky a vývoj programu EU pro znovuusídlování a nových regionálních programů ochrany.

Evropa v globalizovaném světě

Akční plán znovu připomíná propojení mezi vnitřním a vnějším rozměrem politik spravedlnosti, svobody a bezpečnosti. Proto stanovuje akce, které posilují vnější rozměr, zejména pro lepší spolupráci a sdílení informací mezi zeměmi EU. Cílem Komise kromě toho je brát v úvahu vnější rozměr v jejích vztazích se zeměmi mimo EU, mimo jiné v různých dohodách a partnerstvích. Akční plán také stanovuje pokračující podporu pro úmluvy Rady Evropy o boji proti obchodu s lidmi, o ochraně údajů, o ochraně dětí, o počítačové trestné činnosti a o korupci a také pro haagskou konferenci o mezinárodním právu soukromém.

Cesta vpřed

S cílem převést politické priority obsažené ve Stockholmském programu do konkrétních akcí a výsledků, akční plán stanovuje opatření pro:

 • hodnocení politik a mechanismů v oblasti spravedlnosti, svobody a bezpečnosti;
 • odbornou přípravu odborníků v oblasti práva a bezpečnosti a také soudních a donucovacích orgánů;
 • činnosti zaměřené na zvýšení povědomí veřejnosti;
 • dialog s občanskou společností;
 • nové finanční programy.

Poslední aktualizace: 28.05.2010

Top