Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Evropská spolupráce v oblasti předcházení trestné činnosti

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Evropská spolupráce v oblasti předcházení trestné činnosti

Rozhodnutí Rady 2009/902/SVV o zřízení Evropské sítě pro předcházení trestné činnosti (EUCPN)

AKT

Rozhodnutí Komise 2009/902/SVV ze dne 30. listopadu 2009 o zřízení Evropské sítě pro předcházení trestné činnosti (EUCPN) a o zrušení rozhodnutí 2001/427/SVV

PŘEHLED

Politika předcházení trestné činnosti v Evropské unii (EU) je podporována spoluprací mezi orgány na vnitrostátní a místní úrovni a dalšími specialisty a odborníky z praxe v oboru.

CO JE ÚKOLEM TOHOTO ROZHODNUTÍ?

Zřizuje Evropskou síť pro předcházení trestné činnosti (EUCPN), která má pomáhat při rozvoji opatření pro předcházení trestné činnosti v EU. Poskytuje rámec pro spolupráci mezi zeměmi EU. Síť podporuje též činnosti v oblasti předcházení trestné činnosti na vnitrostátní a místní úrovni.

KLÍČOVÉ BODY

EUCPN odpovídá za:

zlepšování spolupráce, styků a výměny informací mezi zúčastněnými stranami,

shromažďování, hodnocení a sdílení informací o předcházení trestné činnosti,

pořádání konferencí a činností pro rozvoj předcházení trestné činnosti a sdílení výsledků prací v této oblasti,

poskytování odborného poradenství evropským orgánům (Rada a Komise),

každoroční podávání zpráv o své činnosti Radě,

vypracování a provádění pracovního programu, který řeší významné hrozby trestné činnosti.

Cílů EUCPN je dosahováno prostřednictvím pracovního programu, který je součástí víceleté strategie (2010-2015).

Síť tvoří:

správní rada - odpovědná za její celkové řízení,

sekretariát - poskytuje administrativní podporu správní radě,

kontaktní místa - podporují výměnu informací a odborných poznatků mezi zástupci členských států.

Činnosti

EUCPN vykonává řadu činností včetně:

podpory osvědčených postupů - pomocí databáze, která obsahuje příklady iniciativ a projektů v oblasti předcházení trestné činnosti z celé EU (od předcházení násilné trestné činnosti až po kyberkriminalitu),

pořádání konference o osvědčených postupech - každoroční událost pro tvůrce politik, odborníky z praxe a výzkumné pracovníky, kde mohou sdílet a předávat si zkušenosti a osvědčené postupy z oblasti předcházení trestné činnosti, stejně jako z oblasti bezpečnosti a ochrany v zemích EU,

udělování Evropské ceny za předcházení trestné činnosti, jejímž cílem je ocenit nejlepší evropský projekt předcházení trestné činnosti. Cena může být udělena jakémukoli projektu, iniciativě nebo souboru opatření, které mají snížit trestnou činnost a obavy z trestné činnosti na stanovené téma,

shromažďování a podpory zjištění a činností vycházejících z výzkumu s cílem předcházet trestné činnosti. „Sady nástrojů“ týkající se konkrétních aspektů předcházení trestné činnosti mají informovat, podporovat a inspirovat místní odborníky z praxe a tvůrce politik s aktuálními poznatky ve formě srozumitelného dokumentu,

tvorby a vedení archivu studií, článků a jiných dokumentů o předcházení trestné činnosti přístupného na internetové stránce EUCPN pomocí vyhledávače on-line knihovny.

ODKDY ROZHODNUTÍ PLATÍ?

Od 30. listopadu 2009.

Další informace najdete na internetových stránkách Evropské sítě pro předcházení trestné činnosti.

ODKAZY

Akt

Vstup v platnost

Lhůta pro provedení v členských státech

Úřední věstník Evropské unie

Rozhodnutí 2009/902/SVV

30. 11. 2009

-

Úř. věst. L 321 ze dne 8. 12. 2009, s. 44-46

Poslední aktualizace: 13.08.2015

Top