Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Dohled v přípravném řízení - vzájemné uznávání

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Dohled v přípravném řízení - vzájemné uznávání

PŘEHLED DOKUMENTU:

Rozhodnutí 2009/829/SVV – dohled v přípravném řízení (alternativa vazby)

PŘEHLED

CO JE ÚKOLEM TOHOTO RÁMCOVÉHO ROZHODNUTÍ?

Umožňuje občanům EU, kteří čekají na zahájení řízení v jiné zemi EU, vrátit se domů, dokud řízení nebude zahájeno.

Jejich domovská země nad nimi provádí opatření dohledu prostřednictvím nevazebních opatření (mimo věznici). Například je požádá, aby se každý den hlásili na policejní stanici.

Tím se v přípravném řízení zamezí vazbě v zahraničí.

KLÍČOVÉ BODY

Pokud podezřelý souhlasí s návratem domů, země vedoucí trestní řízení rozhodne o druhu dohledu*.

Země vedoucí trestní řízení pošle své rozhodnutí do domovské země s osvědčením.

Domovská země má 20 pracovních dní na uznání rozhodnutí.

Země někdy rozhodnutí neuznají, pokud:

čin není trestným činem podle vnitrostátního práva,

existují důvody pro neuznání (např. přiložené osvědčení je neúplné).

V případě některých trestných činů země musí rozhodnutí uznat. Patří k nim:

terorismus,

obchodování s lidmi,

účast na zločinném spolčení.

Pokud podezřelý nepřijde na řízení, domovská země jej může „předat“. To znamená, že jej přinutí k návratu pomocí evropského zatýkacího rozkazu.

Od roku 2014 je součástí tohoto programu i Spojené království.

ODKDY SE ROZHODNUTÍ POUŽÍVÁ?

Od 1. prosince 2012.

KONTEXT

Vzájemné uznávání opatření v přípravném řízení

KLÍČOVÉ POJMY

*Opatření dohledu mohou vyžadovat, aby osoba:

zdržovala se na určitém místě,

neopustila zemi,

neřídila,

informovala orgány v případě, že se chce přestěhovat,

hlásila se v určené době určenému orgánu (např. policii),

nenavštěvovala určitá místa nebo nežila na určitých místech,

nekontaktovala určité lidi.

AKT

Rámcové rozhodnutí Rady 2009/829/SVV ze dne 23. října 2009 o uplatnění zásady vzájemného uznávání na rozhodnutí o opatřeních dohledu jakožto alternativy zajišťovací vazby mezi členskými státy Evropské unie

ODKAZY

Akt

Vstup v platnost

Lhůta pro provedení v členských státech

Úřední věstník Evropské unie

Rámcové rozhodnutí 2009/829/SVV

1. 12. 2009

1. 12. 2012

Úř. věst. L 294 ze dne 11. 11. 2009, s. 20-40

SOUVISEJÍCÍ AKTY

Zpráva Komise Evropskému parlamentu a Radě o provádění rámcových rozhodnutí 2008/909/SVV, 2008/947/SVV a 2009/829/SVV o vzájemném uznávání rozsudků, které ukládají trest odnětí svobody nebo opatření spojená se zbavením osobní svobody, rozsudků a rozhodnutí o probaci a alternativních trestech a rozhodnutí o opatřeních dohledu jakožto alternativy zajišťovací vazby (COM(2014) 57 final ze dne 5. února 2014)

Rozhodnutí Komise 2014/858/EU ze dne 1. prosince 2014 o oznámení Spojeného království Velké Británie a Severního Irska, že si přeje účastnit se aktů Unie v oblasti policejní spolupráce a justiční spolupráce v trestních věcech, které byly přijaty před vstupem Lisabonské smlouvy v platnost a které nejsou součástí schengenského acquis (Úř. věst. L 345, 1.12.2014, s. 6-9)

Poslední aktualizace 28.09.2015

Top