Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Vízový kodex

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html CS html DA html DE html EL html EN html FR html IT html HU html NL html PL html PT html RO html FI html SV
Multilingual display
Text

Vízový kodex

Toto nařízení stanoví postupy a podmínky pro udělování víz pro krátkodobé pobyty na území zemí EU a průjezd přes tato území. Toto nařízení rovněž uvádí země mimo EU, po jejichž státních příslušnících se vyžaduje, aby měli letištní průjezdní vízum, když cestují přes mezinárodní tranzitní prostory letišť v EU, a stanoví postupy a podmínky udělování těchto víz.

AKT

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 810/2009 ze dne 13. července 2009 o kodexu Společenství o vízech (vízový kodex).

PŘEHLED

Účelem tohoto nařízení je stanovit podmínky a postupy pro udělování víz pro krátkodobé pobyty (maximálně 90 dní během období 180 dní) a průjezd přes země Evropské unie (EU) a přidružené státy plně uplatňující schengenskou dohodu. Vztahuje se na státní příslušníky zemí mimo EU, kteří musí mít při překračování vnějších hranic EU vízum podle nařízení Rady (ES) č. 539/2001.

Toto nařízení rovněž uvádí země mimo EU, po jejichž státních příslušnících se vyžaduje, aby pro účely průjezdu přes mezinárodní tranzitní prostory letišť v EU měli letištní průjezdní vízum (příloha IV). V naléhavých případech hromadného přílivu nelegálních přistěhovalců mohou země EU uložit takovou povinnost i státním příslušníkům jiných zemí mimo EU.

Postupy a podmínky pro udělování víz

Země EU, jejíž území představuje jediný nebo hlavní cíl návštěvy, je zodpovědná za posouzení žádosti o vízum. Pokud nelze určit hlavní cíl, je příslušná země vstupu do EU. V případě průjezdu je zodpovědná země EU, na jejímž území k průjezdu dochází, nebo v případě více průjezdů země, v níž došlo k prvnímu průjezdu. Obecně platí, že žádost o vízum musí být předložena konzulátu příslušné země EU.

Země EU mohou uzavřít dvoustranná ujednání o vzájemném zastupování za účelem výběru žádostí o vízum nebo vydávání víz. Spolupracovat mohou také prostřednictvím společného umístění a společného střediska pro žádosti o udělení víza.

Žádost o vízum může být podána žadatelem nebo akreditovaným obchodním zprostředkovatelem nejdříve 3 měsíce před předpokládanou návštěvou. Při podávání žádosti se žadatel dostaví osobně, pokud není od této povinnosti upuštěno. Při podávání žádosti je nutné předložit:

 • formulář žádosti podle přílohy I;
 • platný cestovní doklad;
 • fotografii;
 • podpůrné doklady podle přílohy II a také doklad o převzetí finančních nákladů anebo ubytování, pokud to země EU požaduje;
 • doklad o cestovním zdravotním pojištění, pokud tato povinnost platí.

Kromě určitých výjimek musí žadatel umožnit odebrání svých otisků prstů a zaplatit vízový poplatek. Vízový poplatek může být v jednotlivých případech zrušen nebo snížen, například z důvodů kulturní, zahraniční a rozvojové politiky. Externí poskytovatel služeb (např. cestovní kancelář) může účtovat dodatečný poplatek za služby.

Po ověření přípustnosti žádosti musí příslušný orgán vytvořit spis žádosti ve Vízovém informačním systému (VIS), a to na základě postupů stanovených v nařízení o VIS . Provede další posouzení žádosti s cílem ověřit, zda žadatel splňuje podmínky vstupu stanovené v Schengenském hraničním kodexu, nepředstavuje riziko nedovoleného přistěhovalectví ani riziko pro bezpečnost země a zda zamýšlí opustit území této země před uplynutím platnosti víza.

Rozhodnutí o přípustné žádosti musí být učiněno do 15 kalendářních dnů od podání žádosti. Ve výjimečných případech lze tuto lhůtu prodloužit. Je přijato rozhodnutí, zda vydat nebo zamítnout jednotné vízum (platné pro celý prostor pokrytý schengenskou dohodou) nebo vízum s omezenou územní platností. V případěže země EU zastupuje jinou zemi, může rozhodnout, že přeruší posuzování žádosti a předá ji příslušným orgánům zastupované země.

Jednotné vízum může být vydáno pro 1, 2 nebo více vstupů s platností nejvýše 5 let. U průjezdních víz (včetně letištního průjezdního víza) musí doba platnosti odpovídat délce pobytu nezbytné pro průjezd. Obvykle je přidána odkladná lhůta v délce 15 dnů. V určitých případech může být doba platnosti víza prodloužena. Za určitých okolností může být vízum prohlášeno za neplatné či zrušeno.

Jednotné vízum nebo vízum s omezenou územní platností držitele víza automaticky neopravňuje ke vstupu.

Udělení víza se zamítne, pokud žadatel:

 • předloží padělaný cestovní doklad;
 • nezdůvodní účel a podmínky předpokládaného pobytu;
 • neprokáže dostatečné finanční prostředky jak na obživu po dobu pobytu, tak na návrat do země původu nebo svého bydliště;
 • již vyčerpal 3 měsíce ze stávajícího šestiměsíčního období;
 • je osobou, na niž je v Schengenském informačním systému (SIS) veden záznam pro účely odepření vstupu;
 • je považován za hrozbu pro veřejný pořádek, vnitřní bezpečnost nebo veřejné zdraví některého ze členských států;
 • nemá doklad o cestovním zdravotním pojištění, pokud tato povinnost platí;
 • předložil podpůrné doklady nebo prohlášení, jejichž pravost a spolehlivost je nejistá.

Žadatel musí být informován o rozhodnutí o zamítnutí víza, prohlášení víza za neplatné nebo zrušení víza prostřednictvím standardního formuláře uvedeného v příloze VI. Proti takovému rozhodnutí je možné se odvolat v zemi, která toto rozhodnutí přijala, a to v souladu s jejími vnitrostátními právními předpisy.

Ve výjimečných případech může být žádost o vízum předložena orgánu zodpovědnému za kontroly osob na vnějších hranicích země EU určení. Vízum vydané na hraničním přechodu může opravňovat k pobytu na maximální dobu 15 dnů nebo zahrnovat dobu nezbytnou pro účely průjezdu.

Použití

Toto nařízení pozměňuje nařízení o VIS a Schengenský hraniční kodex. Také ruší čl. 9–17 Úmluvy k provedení Schengenské dohody a Společné konzulární instrukce.

Nařízení platí od 5. dubna 2010. Čl. 32 odst. 2 a 3, čl. 34 odst. 6 a 7 a čl. 35 odst. 7 platí od 5. dubna 2011.

ODKAZY

Akt

Vstup v platnost

Lhůta pro provedení v členských státech

Úřední věstník

Nařízení (ES) č. 810/2009

5. 10. 2009

-

Úř. věst. L 243 ze dne 15. 9. 2009

SOUVISEJÍCÍ AKTY

Zpráva Komise Evropskému parlamentu a Radě: inteligentnější vízová politika v zájmu hospodářského růstu ( COM(2014)165 final ze dne 1. 4. 2014 - nebyla zveřejněna v Úředním věstníku).

Tato zpráva zkoumala, do jaké míry byl dosažen počáteční celkový cíl vízového kodexu při usnadnění oprávněného cestování a zajištění rovného zacházení v podobných případech, aniž by specificky hodnotila jeho účinnost, pokud jde o podporu hospodářského růstu.

Závěrům zprávy se věnuje návrh Komise na změnu vízového kodexu (viz níže).

Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady o kodexu Unie o vízech (vízový kodex) ( COM(2014) 164 final ze dne 1. 4. 2014 - nebyl zveřejněn v Úředním věstníku).

30.06.2014

Top