Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Agentura EU pro spolupráci v oblasti prosazování práva – Europol

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.

This summary is archived.
Multilingual display
Miscellaneous information
 • Archived: true
Text

Agentura EU pro spolupráci v oblasti prosazování práva – Europol

 

PŘEHLED DOKUMENTU:

Rozhodnutí Rady 2009/371/SVV o zřízení Evropského policejního úřadu (Europol)

CO JE CÍLEM TOHOTO ROZHODNUTÍ?

Zřizuje Europol, agenturu Evropské unie (EU) zodpovědnou za spolupráci v oblasti prosazování práva mezi zeměmi EU.

KLÍČOVÉ BODY

 • Europol sídlí v Haagu v Nizozemsku.
 • Odpovídá v situacích, kdy země EU potřebují pomoc při řešení závažné přeshraniční trestné činnosti, terorismu a dalších forem trestných činů, které se dotýkají zájmů EU.
 • K hlavním úkolům Europolu patří:
  • shromažďování, uchovávání, zpracovávání, analýza a výměna informací,
  • informování zemí EU o veškerých souvislostech mezi trestnými činy, které se jich týkají,
  • napomáhání zemím EU ve vyšetřování a poskytování zpravodajských informací a analytické podpory,
  • koordinování, organizování a provádění vyšetřování a operací s cílem podpořit a posílit akce orgánů pro vymáhání práva zemí EU,
  • žádosti zemím EU o zahájení, vedení nebo koordinaci vyšetřování ve zvláštních případech a navrhnutí zřízení společných vyšetřovacích týmů,
  • podpora zemí EU při předcházení a boji proti těm formám trestné činnosti, které jsou usnadněny, propagovány nebo spáchány za použití internetu,
  • návrh posouzení hrozeb a další zprávy.
 • Působí také jako ústředna pro boj proti padělání eura v souladu s rozhodnutím Rady 2005/511/SVV.
 • V záležitostech, za něž má Europol odpovědnost, se jeho pracovníci mohou zapojit do společných vyšetřovacích týmů. Mohou však působit pouze v podpůrných funkcích a nesmí se účastnit žádných donucovacích opatření.
 • Styčným subjektem mezi Europolem a příslušným orgánem země EU jsou určené národní jednotky. Nicméně na základě podmínek stanovených dotyčnou zemí EU mohou země EU povolit přímý styk s vnitrostátními orgány.
 • Při plnění svých úkolů může Europol zpracovávat operativní a jiné informace, včetně osobních údajů. Za tímto účelem byl zřízen informační systém Europolu a analytické pracovní soubory. Národní jednotky, styční důstojníci a pracovníci Europolu mohou vkládat údaje přímo do systému a vyhledávat v něm. Určené příslušné orgány zemí EU mohou v systému pouze vyhledávat, aby zjistily, zda jsou požadované údaje dostupné.
 • Europol může při provádění svých úkolů spolupracovat s dalšími orgány EU, zejména pak s Eurojustem a Evropským úřadem pro boj proti podvodům (OLAF).
 • Europol může rovněž spolupracovat se zeměmi a organizacemi mimo EU, včetně Mezinárodní organizace kriminální policie (Interpol).

ODKDY SE ROZHODNUTÍ POUŽIJE?

 • Používá se od 1. ledna 2010.

KONTEXT

 • Europol byl původně zřízen na základě Úmluvy o Europolu z roku 1995, která byla nahrazena rozhodnutím Rady 2009/371/SVV. Toto rozhodnutí bude zase zrušeno a nahrazeno nařízením o Europolu (nařízení (EU) 2016/794) ze dne 1. května 2017. Nařízení o Europolu slaďuje Europol s požadavky Lisabonské smlouvy a zvyšuje jeho odpovědnost, protože mimo jiné zajišťuje kontrolu nad činnostmi Europolu prováděnou Evropským parlamentem a také vnitrostátními parlamenty.
 • Europol se na základě něj také stane skutečným informačním střediskem o trestných činech pro orgány pro vymáhání práva v EU a zároveň zajistí ještě přísnější opatření na ochranu údajů. Nová pravidla pro zpracování údajů umožní Europolu rychle identifikovat tendence a vývoj ve všech oblastech trestné činnosti a vytvořit komplexnější a relevantnější zpravodajské zprávy na pomoc orgánům pro vymáhání práva zemí EU.
 • Více informací je k dispozici zde:

HLAVNÍ DOKUMENT

Rozhodnutí Rady 2009/371/SVV ze dne 6. dubna 2009 o zřízení Evropského policejního úřadu (Europol) (Úř. věst. L 121, 15.5.2009, s. 37–66)

SOUVISEJÍCÍ DOKUMENTY

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/794 ze dne 11. května 2016 o Agentuře Evropské unie pro spolupráci v oblasti prosazování práva (Europol) a o zrušení a nahrazení rozhodnutí 2009/371/SVV, 2009/934/SVV, 2009/935/SVV, 2009/936/SVV a 2009/968/SVV (Úř. věst. L 135, 24.5.2016, s. 53–114)

Poslední aktualizace 14.11.2016

Top