Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Výměna informací týkajících se rejstříku trestů mezi zeměmi EU

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Výměna informací týkajících se rejstříku trestů mezi zeměmi EU

 

PŘEHLED DOKUMENTU:

Rámcové rozhodnutí Rady 2009/315/SVV – výměna informací z rejstříku trestů mezi zeměmi EU

CO JE CÍLEM TOHOTO RÁMCOVÉHO ROZHODNUTÍ?

 • Stanoví obecné zásady fungování výměny informací z rejstříku trestů mezi zeměmi EU, společně s rozhodnutím Rady 2009/316/SVV, kterým se zřizuje Evropský informační systém rejstříků trestů (ECRIS).
 • Cílem bylo zabránit pachatelům trestné činnosti uniknout své minulosti přestěhováním do jiné země EU z té, v níž byli odsouzeni. Tohoto cíle dosahuje zajištěním toho, že informace o všech odsouzeních jsou v případě potřeby dostupné bez ohledu na to, ve které zemi EU k odsouzení došlo.

KLÍČOVÉ BODY

Cíle

K cílům tohoto rámcového rozhodnutí patří:

 • stanovit povinnost země EU, která odsoudí státního příslušníka jiné země EU, předat informace o tomto odsouzení zemi, jíž je odsouzená osoba státním příslušníkem,
 • vymezit povinnosti země EU, jíž je daná osoba státním příslušníkem, uchovávat získané informace o odsouzeních a také postupy, jimiž se tato země musí řídit, když odpovídá na žádosti o informace o svých státních příslušnících,
 • stanovit soubor pravidel pro rozvíjení počítačového systému výměny a informací o odsouzeních.

Určení orgánů

Země EU musí určit ústřední orgán, který bude provádět úkoly související s výměnou informací.

Registrace odsouzení a uchovávání informací

Odsuzující země EU musí registrovat informaci o státní příslušnosti (státních příslušnostech) odsouzeného a ohlásit zemi (zemím) EU, jichž je státním příslušníkem, podrobné údaje o všech odsouzeních, která má tato osoba v trestním rejstříku. K těmto informacím patří:

 • odsouzená osoba,
 • povaha a obsah odsouzení a
 • trestný čin, který vedl k odsouzení.

Země EU, jíž je odsouzený státním příslušníkem, musí informace, které jí byly zaslány, uchovávat, aby mohla odpovídat na žádosti o informace o odsouzení svých státních příslušníků. Odpověď by měla:

 • zahrnovat informace o odsouzeních na vlastním území, v jiných zemích EU a v zemích mimo EU a
 • být vyhotovena do 10 pracovních dní, nebo do 20 pracovních dní, pokud žádost podala osoba v souvislosti s vlastním rejstříkem trestů.

Výměna informací

 • Informace lze předávat pro účely trestního řízení nebo pro jiné účely, například při ověřování pravdivosti a úplnosti informací uvedených uchazečem o zaměstnání. Odpovědi na žádosti pro účely trestního řízení jsou povinné. V případě žádostí pro jiné účely by se mělo postupovat v souladu s vnitrostátními právními předpisy.
 • Když ústřední orgán určité země EU obdrží od kteréhokoli příslušného vnitrostátního orgánu žádost o informace, může následně požádat o informace z jiné země EU, zejména ze země, jíž je příslušná osoba státním příslušníkem.
 • Když ústřední orgán země EU obdrží žádost od státního příslušníka jiné země EU ohledně vlastního rejstříku trestů, musí požádat o informace ze země EU, jíž je státním příslušníkem, a zahrnout je do vydávaného osvědčení.

Účast Spojeného království

Na základě práva, které poskytuje protokol 36 Smlouvy o fungování Evropské unie, se Spojené království rozhodlo pro opětné zapojení a pokračování v účasti v systému ECRIS od 1. prosince 2014. To bylo potvrzeno rozhodnutím Komise 2014/858/EU.

Provádění

 • Zpráva vydaná Evropskou komisí v roce 2016 popisuje provádění tohoto rámcového rozhodnutí v zemích EU. Zpráva obecně uvádí, že v oblasti výměny informací z rejstříku trestů mezi zeměmi EU bylo dosaženo značného pokroku.
 • 22 zemí EU informovalo Evropskou komisi o opatřeních, která podnikly v oblasti provádění tohoto rámcového rozhodnutí do jejich vnitrostátního práva. Pět ze šesti zemí, které Komisi o svých opatřeních neinformovaly, výměnu informací z rejstříku trestů prostřednictvím ECRIS provádějí.
 • V některých případech určité aspekty rámcového rozhodnutí nebyly správně či plně do vnitrostátního práva provedeny a Komise vyzývá k podniknutí nezbytných opatření.

ODKDY SE RÁMCOVÉ ROZHODNUTÍ POUŽIJE?

Používá se od 27. dubna 2009. Země EU jej musely provést do vnitrostátního práva do 27. dubna 2012.

KONTEXT

Více informací najdete zde:

HLAVNÍ DOKUMENT

Rámcové rozhodnutí Rady 2009/315/SVV ze dne 26. února 2009 o organizaci a obsahu výměny informací z rejstříku trestů mezi členskými státy (Úř. věst. L 93, 7.4.2009, sp. 23–32)

SOUVISEJÍCÍ DOKUMENTY

Rozhodnutí Rady 2009/316/JHA ze dne 6. dubna 2009 o zřízení Evropského informačního systému rejstříků trestů (ECRIS) podle článku 11 rámcového rozhodnutí 2009/315/SVV (Úř. věst. L 93, 7.4.2009, s. 33–48)

Rozhodnutí Komise 2014/858/EU ze dne 1. prosince 2014 o oznámení Spojeného království Velké Británie a Severního Irska, že si přeje účastnit se aktů Unie v oblasti policejní spolupráce a justiční spolupráce v trestních věcech, které byly přijaty před vstupem Lisabonské smlouvy v platnost a které nejsou součástí schengenského acquis (Úř. věst. L 345, 1.12.2014, s. 6–9)

Zpráva Komise Evropskému parlamentu a Radě o provádění rámcového rozhodnutí Rady 2009/315/SVV ze dne 26. února 2009 o organizaci a obsahu výměny informací z rejstříku trestů mezi členskými státy (COM(2016) 6 final, 19.1.2016)

Poslední aktualizace 10.01.2017

Top