Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Pravomoc v trestním řízení: předcházení kompetenčním sporům a jejich řešení

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Pravomoc v trestním řízení: předcházení kompetenčním sporům a jejich řešení

Úlohou tohoto rámcového rozhodnutí je zlepšit soudní spolupráci mezi zeměmi Evropské unie (EU) s cílem předcházet souběžným trestním řízením ve věci stejných skutečností týkajících se totožné osoby. To umožní zvýšit účinnost vykonávání spravedlnosti v trestních věcech v přeshraničních řízeních díky úspoře času a finančních a lidských zdrojů dotčených příslušných orgánů.

AKT

Rámcové rozhodnutí Rady 2009/948/SVV ze dne 30. listopadu 2009 o předcházení kompetenčním sporům při výkonu pravomoci v trestním řízení a jejich řešení.

PŘEHLED

Úlohou tohoto rámcového rozhodnutí je zlepšit soudní spolupráci mezi zeměmi Evropské unie (EU) s cílem předcházet souběžným trestním řízením ve věci stejných skutečností týkajících se totožné osoby. To umožní zvýšit účinnost vykonávání spravedlnosti v trestních věcech v přeshraničních řízeních díky úspoře času a finančních a lidských zdrojů dotčených příslušných orgánů.

Rámcové rozhodnutí stanovuje postup pro navázání kontaktu mezi příslušnými vnitrostátními orgány, pokud mají oprávněné důvody se domnívat, že v jiné zemi EU probíhá souběžné řízení. Dále zavádí rámec, v němž tyto orgány vedou přímé konzultace o existenci souběžného trestního řízení, s cílem najít řešení, kterým se předejde nepříznivým následkům způsobeným těmito souběžnými řízeními.

Výměna informací

Pokud má příslušný orgán země EU oprávněné důvody se domnívat, že v jiné zemi EU probíhá souběžné řízení, kontaktuje příslušný orgán této jiné země EU, aby potvrdil existenci takového souběžného řízení. Kontaktovaný orgán musí odpovědět v přiměřené lhůtě uvedené kontaktujícím orgánem, nebo nebyla-li uvedena žádná lhůta, bez zbytečného odkladu.

Ve své žádosti musí kontaktující orgán uvést tyto minimální informace:

  • kontaktní údaje příslušného orgánu,
  • popis skutečností a okolností, které jsou předmětem daného trestního řízení,
  • všechny podstatné údaje o totožnosti podezřelé nebo obviněné osoby a případně o obětech,
  • fázi, v níž se trestní řízení nachází,
  • případně informace o zadržení či o vazbě podezřelé nebo obviněné osoby.

Kontaktovaný orgán musí ve své odpovědi uvést, zda v jeho zemi probíhá nebo probíhalo trestní řízení ve věci některých nebo všech skutečností, které jsou předmětem trestního řízení v zemi kontaktujícího orgánu, a zda se týká či týkalo totožné osoby. V případě kladné odpovědi musí kontaktovaný orgán poskytnout své kontaktní údaje a informace o fázi, v níž se toto řízení nachází, nebo bylo-li vydáno pravomocné rozhodnutí, o povaze takového rozhodnutí.

Přímé konzultace

Pokud se prokáže existence souběžných řízení, příslušné orgány zahájí přímé konzultace s cílem dosáhnout konsenzu o účinném řešení zaměřeném na zabránění nepříznivým následkům způsobeným těmito souběžnými řízeními. To může vést k soustředění trestního řízení do jedné země EU.

Jakmile příslušné orgány zahájí přímé konzultace o případu, posoudí skutečnosti a podstatu případu a všechny faktory, které považují za důležité. Nelze-li dosáhnout konsenzu, předá se věc Eurojustu, pokud je Eurojust příslušný k jednání.

Provedení

V roce 2014 Evropská komise vydala zprávu o tom, jak země EU provedly rámcové rozhodnutí 2009/948/SVV. V době zveřejnění zprávy byly pouze v 15 zemích EU přijaty zákony začleňující tento akt do vnitrostátního práva.

Komise je znepokojena skutečností, že mnohé země EU stále nedosáhly souladu s tímto rámcovým rozhodnutím, což jim znemožňuje používat důležitý nástroj k řešení případných kompetenčních sporů při výkonu pravomoci. Proto vybízí všechny země, které tak ještě neučinily, aby přijaly rychlá opatření k jeho úplnému provedení.

Další informace najdete na internetových stránkách Evropské komise o soudní spolupráci.

ODKAZY

Akt

Vstup v platnost

Lhůta pro provedení v členských státech

Úřední věstník Evropské unie

Rámcové rozhodnutí 2009/948/SVV

15. 12. 2009

15. 6. 2012

Úř. věst. L 328 ze dne 15. 12. 2009, s. 42-47

SOUVISEJÍCÍ AKT

Zpráva komise evropskému parlamentu a radě o provádění členskými státy rámcového rozhodnutí Rady 2009/948/SVV ze dne 30. listopadu 2009 o předcházení kompetenčním sporům při výkonu pravomoci v trestním řízení a jejich řešení (COM(2014) 313 final ze dne 2. 6. 2014).

Poslední aktualizace 10.12.2014

Top