Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Ochrana kritické infrastruktury

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Ochrana kritické infrastruktury

 

PŘEHLED DOKUMENTU:

Směrnice 2008/114/ES – určování a označování evropských kritických infrastruktur a posouzení potřeby zvýšit jejich ochranu

CO JE CÍLEM TÉTO SMĚRNICE?

Zavádí postup Evropské unie (EU) pro určování a označování evropských kritických infrastruktur* (EKI) a stanoví přístup pro zlepšení jejich ochrany.

KLÍČOVÉ BODY

Určování a označování EKI

 • Země EU provedou postup pro určení potenciálních EKI, v případě potřeby za asistence Evropské komise. Při určování možných EKI by měly použít:
  • průřezová kritéria, jako jsou možné počty mrtvých, ekonomický dopad a dopad na veřejnost a
  • odvětvová kritéria, která jsou specifická pro daný typ EKI.
 • Země EU provádějí postup kooperativního určování (např. diskuse s jinými zeměmi EU) potenciálních EKI nacházejících se na jejich území.
 • Země EU provádějí pravidelný přezkum určování a označování EKI.
 • Tato směrnice se použije pouze na odvětví energetiky a dopravy (viz příloha I směrnice). Časem se její působnost může rozšířit i na jiná odvětví.

Plány bezpečnosti provozovatele

 • Země EU zajistí, aby pro každou EKI byl vypracován plán bezpečnosti provozovatele.
 • Účelem tohoto plánu je určit kritické prostředky EKI a stávající bezpečnostní řešení na jejich ochranu.

Styční bezpečnostní úředníci

 • Země EU zajistí, aby pro každou EKI byl jmenován styčný bezpečnostní úředník.
 • Tento úředník je kontaktním místem mezi vlastníky/provozovateli EKI a příslušným orgánem země EU.

Předkládání zpráv

 • Země EU provedou posouzení hrozeb v souvislosti s EKI do jednoho roku od označení dané kritické infrastruktury.
 • Země EU předloží Komisi jednou za dva roky souhrnnou zprávu se všeobecnými údaji o typech zranitelnosti, hrozeb a rizik.

ODKDY SE SMĚRNICE POUŽIJE?

Používá se od 12. ledna 2009. Země EU ji musely provést do vnitrostátního práva do 12. ledna 2011.

KONTEXT

 • Za ochranu kritické infrastruktury zodpovídají v prvé řadě vnitrostátní orgány. Narušení kritické infrastruktury by však mohlo mít přeshraniční dopady. Proto je potřebné dodat řízení těchto rizik unijní rozměr. V roce 2007 Rada EU přijala závěry o Evropském programu ochrany kritických infrastruktur. Cílem tohoto programu je zlepšit ochranu kritických infrastruktur před všemi druhy hrozeb a rizik.
 • Po přezkumu směrnice 2008/114/ES Komise v roce 2013 stanovila nový přístup k provádění Evropského programu OKI. Jeho cílem je vytvoření společných nástrojů a společného přístupu EU k ochraně a odolnosti kritických infrastruktur zohledňujících vzájemnou závislost mezi kritickými infrastrukturami, státy a průmyslem.
 • Více informací je k dispozici zde:

* KLÍČOVÉ POJMY

Kritická infrastruktura: prostředky nebo systémy, které jsou zásadní pro zachování nejdůležitějších společenských funkcí, zdraví, bezpečnosti, zabezpečení a dobrých hospodářských či sociálních podmínek obyvatel. Evropská kritická infrastruktura (EKI) je kritická infrastruktura v zemích EU, jejíž narušení nebo zničení by mělo závažný dopad pro nejméně dvě země EU (např. elektrárny nebo ropovod).

HLAVNÍ DOKUMENT

Směrnice Rady 2008/114/ES ze dne 8. prosince 2008 o určování a označování evropských kritických infrastruktur a o posouzení potřeby zvýšit jejich ochranu (Úř. věst. L 345, 23.12.2008, s. 75–82)

SOUVISEJÍCÍ DOKUMENTY

Sdělení Komise Radě a Evropskému parlamentu – Ochrana kritické infrastruktury při boji proti terorismu (KOM(2004) 702 v konečném znění, 20.10.2004)

Zelená kniha o evropském programu na ochranu kritické infrastruktury (KOM(2005) 576 v konečném znění, 17.11.2005)

Sdělení Komise o Evropském programu na ochranu kritické infrastruktury (KOM(2006) 786 v konečném znění, 12.12.2006)

Pracovní dokument útvarů Komise o novém přístupu k Evropskému programu na ochranu kritické infrastruktury: Větší bezpečnost evropské kritické infrastruktury (SWD(2013) 318 final, 28.8.2013)

Poslední aktualizace 14.11.2016

Top