Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Evropská soudní síť - spolupráce v boji proti zločinu

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Evropská soudní síť - spolupráce v boji proti zločinu

Toto rozhodnutí přináší ustanovení pro pokračování Evropské soudní sítě a zrušuje společnou akci 98/428/SVV, která ji zavedla.

AKT

Rozhodnutí Rady 2008/976/SVV ze dne 16. prosince 2008 o Evropské soudní síti.

PŘEHLED

Toto rozhodnutí přináší ustanovení pro pokračování Evropské soudní sítě a zrušuje společnou akci 98/428/SVV, která ji zavedla.

CO JE ÚKOLEM TOHOTO ROZHODNUTÍ?

Toto rozhodnutí prodlužuje působení Evropské soudní sítě, zavádí nástroj pro telekomunikační spojení (zabezpečený komunikační kanál) a objasňuje vztah mezi sítí a Eurojustem*.

KLÍČOVÉ BODY

Složení Evropské soudní sítě

Evropskou soudní síť bude tvořit jedno nebo více kontaktních míst v každé zemi Evropské unie (EU). Každá země jmenuje z kontaktních míst národního zpravodaje a technického zpravodaje, který bude spravovat nový telekomunikační kanál.

Kontaktní místa vykonávají funkce v oblasti justiční spolupráce v trestních věcech, a musí mít proto dostatečné jazykové znalosti, aby mohla komunikovat s kontaktními místy v jiných zemích EU. Všichni již ustanovení vnitrostátní styční zástupci musí být napojeni na Evropskou soudní síť. Zastoupení v ní má i Evropská komise (EK) a za její správu odpovídá sekretariát.

Funkce

Evropská soudní síť usnadňuje komunikaci mezi kontaktními místy, pořádá pravidelné schůze a poskytuje aktualizované informace.

Kontaktní místa usnadňují soudní spolupráci mezi zeměmi EU zejména v potírání různých forem závažné trestné činnosti a umožňují náležitou komunikaci a předávání informací mezi kontaktními místy a justičními orgány v jiných zemích EU.

Kromě toho se podílejí na podpoře a organizování odborného vzdělávání v oblasti justiční spolupráce a v případě potřeby spolupracují s Evropskou sítí pro justiční vzdělávání.

Nejméně třikrát ročně se konají plenární schůze Evropské soudní sítě, na něž se zvou alespoň tři kontaktní místa z každého členského státu. Jejich účelem je vytvářet fórum pro diskusi o obtížích v oblasti justiční spolupráce, především s ohledem na právní předpisy EU. Diskuse slouží jako základ možných právních předpisů a zlepšení v oblasti mezinárodní spolupráce. Národní a techničtí zpravodajové se scházejí ad hoc nejméně jednou ročně.

Sekretariát

Sekretariát zpřístupňuje kontaktním místům na internetových stránkách aktuální informace o vnitrostátních justičních a procesních systémech a platné právní texty. Kromě toho zřizuje zabezpečené telekomunikační spojení pro přenos údajů a žádostí o soudní spolupráci.

Sekretariát je financován z rozpočtu Eurojustu, doplňující organizace, která má těsné vztahy s Evropskou soudní sítí na základě konzultací a sdílení informací.

Odpovědnost

Evropská soudní síť podává každý druhý rok Evropskému parlamentu, Radě EU a Komisi písemnou zprávu o své činnosti. Na základě společné zprávy, kterou vypracuje Komise ve spolupráci s Evropskou soudní sítí, zhodnotí Rada EU každé čtyři roky fungování Evropské soudní sítě.

KONTEXT

Zásada vzájemného uznávání soudních rozhodnutí v trestních věcech se postupně naplňuje a rostoucí důraz je kladen na přímý kontakt mezi soudními orgány. Kvůli těmto změnám a kvůli rozšíření EU, ke kterému došlo v letech 2004 a 2007, význam Evropské soudní sítě stále roste.

Další informace najdete na internetových stránkách Evropské soudní sítě.

ODKDY SE ROZHODNUTÍ POUŽIJE?

Od 24. prosince 2008.

KLÍČOVÉ POJMY

* Eurojust: Evropská jednotka pro soudní spolupráci.

ODKAZY

Akt

Vstup v platnost

Lhůta pro provedení v členských státech

Úřední věstník Evropské unie

Rozhodnutí 2008/976/SVV

24. 12. 2008

-

Úř. věst. L 348 ze dne 24. 12. 2008, s. 130-134

SOUVISEJÍCÍ AKTY

Usnesení Rady a zástupců vlád členských států zasedajících v Radě o zřízení sítě pro legislativní spolupráci ministerstev spravedlnosti Evropské unie (Úř. věst. C 326, 20.12.2008, s. 1-2).

Poslední aktualizace: 12.06.2015

Top