Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Boj proti organizované trestné činnosti: trestné činy týkající se účasti na zločinném spolčení

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Boj proti organizované trestné činnosti: trestné činy týkající se účasti na zločinném spolčení

 

PŘEHLED DOKUMENTU:

Rámcové rozhodnutí Rady 2008/841/SVV o boji proti organizované trestné činnosti

CO JE CÍLEM TOHOTO RÁMCOVÉHO ROZHODNUTÍ?

Kriminalizuje trestné činy týkající se účasti na zločinném spolčení.

Snaží se harmonizovat zákony zemí Evropské unie (EU) týkající se kriminalizace těchto trestných činů a stanovuje tresty za tyto trestné činy.

Trestné činy

Existují dva typy jednání, z nichž alespoň jedno musí země EU uznat jako trestný čin:

 • 1.

  aktivní účast na trestné činnosti spolčení, přičemž je dané osobě znám cíl a záměr spolčení páchat trestné činy;

 • 2.

  dohoda o spáchání trestných činů bez nutnosti zúčastnit se jejich provedení.

Tresty

Země EU musí stanovit tresty odpovídající výše uvedeným trestným činům:

 • u první možnosti je požadován minimálně trest odnětí svobody s horní hranicí sazby nejméně dvou let;
 • u druhé možnosti je požadován trest odnětí svobody minimálně dva roky s horní hranicí sazby nebo trest odnětí svobody na horní hranici trestní sazby, jako trestný čin, který je cílem dohody.

Tresty mohou být za zvláštních okolností zmírněny, například pokud pachatel trestné činnosti upustí od provádění trestné činnosti nebo je nápomocen tím, že identifikuje další pachatele a přispěje k jejich soudnímu stíhání.

Na základě rámcového rozhodnutí musí země EU zavést pravidla, jejichž cílem je činit odpovědnými za výše uvedené trestné činy právnické osoby (například obchodní společnosti), pokud jsou jejich jménem spáchány osobou, která v dané právnické osobě zastává vedoucí funkci.

Tresty pro právnické osoby musí být účinné, přiměřené a odrazující. Měly by zahrnovat pokuty, ale mohou být i následující:

 • zbavení práva na veřejnou podporu;
 • dočasný nebo trvalý zákaz provozování obchodní činnosti a uzavření provozoven použitých ke spáchání trestných činů;
 • uložení soudního dohledu;
 • zrušení rozhodnutím soudu nebo likvidace podniku.

Soudní příslušnost a spolupráce při trestním stíhání

Soudní příslušnost země EU se musí vztahovat na trestné činy, pokud jsou spáchány zcela nebo částečně jeho státním příslušníkem nebo jménem právnické osoby zřízené na území dané země EU.

Pokud trestný čin spadá do soudní příslušnosti několika zemí, musí tyto země spolupracovat, například prostřednictvím instituce Eurojust, aby rozhodly, která země EU bude provádět trestní stíhání, a aby se řízení soustředilo v jednom členském státě.

Zvláštní pozornost se musí věnovat:

 • tomu, kde byl trestný čin spáchán,
 • státní příslušnosti nebo bydlišti pachatele trestné činnosti,
 • zemi původu oběti, a
 • území, kde byl pachatel nalezen.

ODKDY SE RÁMCOVÉ ROZHODNUTÍ POUŽIJE?

Rámcové rozhodnutí 2008/841/SVV se používá od 11. listopadu 2008.

KONTEXT

Od devadesátých let 20. století podniká EU kroky k tomu, aby byl boj proti organizované trestné činnosti účinnější.

 • 1997: EU přijímá první akční plán pro boj proti organizované trestné činnosti.
 • 1998: EU přijímá společnou akci 98/733/SVV o účasti na zločinném spolčení.
 • 2000: Valné shromáždění OSN přijímá Úmluvu Organizace spojených národů proti nadnárodnímu organizovanému zločinu, první celosvětový právní nástroj pro boj s nadnárodní organizovanou trestnou činností, který vstoupil v platnost v roce 2003.
 • 2002: EU přijímá rámcové rozhodnutí 2002/475/SVV o boji proti terorismu (definuje „teroristickou skupinu“ na základě definice „zločinného spolčení“ ve společné akci 1998/733/SVV).
 • 2004: Sdělení Evropské Komise uznává potřebu zlepšit opatření využívaná k boji proti organizované trestné činnosti prostřednictvím rozhodnutí Rady 2004/579/ES, EU přistupuje k Úmluvě OSN.
 • 2008: EU přijímá rámcové rozhodnutí 2008/841/SVV, kterým se ruší a nahrazuje společná akce 98/733/SVV.

HLAVNÍ DOKUMENT

Rámcové rozhodnutí Rady 2008/841/SVV ze dne 24. října 2008 o boji proti organizované trestné činnosti (Úř. věst. L 300, 11.11.2008, s. 42–45)

SOUVISEJÍCÍ DOKUMENTY

Úmluva Organizace spojených národů proti nadnárodnímu organizovanému zločinu a její protokoly

Rozhodnutí Rady 2004/579/ES ze dne 29. dubna 2004 o uzavření Úmluvy Organizace spojených národů o boji proti mezinárodnímu organizovanému zločinu jménem Evropského společenství (Úř. věst. L 261, 6.8.2004, s. 69)

Poslední aktualizace 19.12.2016

Top