Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Přechod z Schengenského informačního systému (SIS 1+) na Schengenský informační systém druhé generace (SIS II)

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.

This summary is archived.
Multilingual display
Miscellaneous information
  • Archived: true
Text

Přechod z Schengenského informačního systému (SIS 1+) na Schengenský informační systém druhé generace (SIS II)

V roce 2013 Schengenský informační systém druhé generace (SIS II) nahradil SIS 1+. SIS II je rozsáhlý informační systém v oblasti svobody, bezpečnosti a práva. Obsahuje záznamy o určitých kategoriích osob a předmětů a je považován za velmi důležitý pro udržování vysoké úrovně zabezpečení v prostoru bez vnitřní ochrany hranic (schengenský prostor).

AKT

Nařízení Rady (ES) č. 1104/2008ze dne 24. října 2008 o přechodu z Schengenského informačního systému (SIS 1+) na Schengenský informační systém druhé generace (SIS II) (Viz pozměňovací akt(y)).

Rozhodnutí Rady 2008/839/SVV ze dne 24. října 2008 o přechodu z Schengenského informačního systému (SIS 1+) na Schengenský informační systém druhé generace (SIS II) (Viz pozměňovací akt(y)).

Platnost těchto právních aktů (zahrnujících pozměňovací akty) již vypršela.

PŘEHLED

Schengenský informační systém (SIS) byl zpočátku zřízen jako součást mezivládního rámce Schengenské úmluvy. V souladu s Amsterdamskou smlouvou byl začleněn do rámce Evropské unie (EU). Systém obsahoval informace o osobách, které mohly být zapojeny do závažné trestné činnosti nebo které možná neměly právo na vstup či pobyt v EU. Obsahoval také záznamy o pohřešovaných osobách, zejména dětech, a také informace o vozidlech, střelných zbraních, bankovkách a průkazech totožnosti, které mohly být odcizeny, zneužity nebo ztraceny.

Nicméně v důsledku rychlých technologických změn a geografického rozšíření EU bylo nutné tento systém první generace nahradit.

PŘECHOD ZE SIS 1+ NA SIS II

Aktualizovaná verze SIS (SIS1+) měla umožnit rozšíření schengenského prostoru do nových zemí EU. Bylo také nutné nahradit původní systém aktuálnějším systémem nabízejícím další funkce.

Kromě dalších věcí umožňuje SIS II používat biometrické údaje, nové typy záznamů a možnost propojení různých záznamů (jako je záznam o osobě a o vozidle).

Vývoj tohoto moderního systému IT, jednoho z největších svého druhu na světě, vyžadoval delší časový rámec v důsledku měnícího se právního, technického a politického prostředí a neobešel se bez fází pečlivého testování, aby byla zajištěna vysoká úroveň výkonu a zabezpečení.

PŘECHOD Z JEDNOHO SYSTÉMU NA DRUHÝ

Z technického hlediska přechod ze systému SIS 1+ na systém SIS II obsahoval tyto kroky:

  • načtení údajů ze SIS 1+ do SIS II přes převodník;
  • přepojení aplikací jednotlivých států ze SIS 1+ na SIS II; a
  • fáze sledování pro zajištění toho, že bude systém spolehlivý během doby společné existence obou systémů a že zůstane synchronizovaný pomocí převodníku.

Fáze testování:

Pro zajištění úplné funkčnosti SIS II byla naplánována řada testů během dlouhé přípravné fáze ještě před jeho aktivací. Nejdůležitější test, tzv. souhrnný test, obsahoval testování všech klíčových komponent SIS II. Úspěšné provedení tohoto testu bylo technickou i právní podmínkou pro vstup SIS II v platnost.

Všechny členské státy EU zapojené do SIS II úspěšně ukončily tuto testovací fázi v roce 2013. Díky tomu bylo možné dne 9. dubna 2013 trvale přepojit systém první generace na SIS II. Dne 9. května 2013 Evropská agentura pro provozní řízení rozsáhlých informačních systémů v prostoru svobody, bezpečnosti a práva (eu-LISA) převzala odpovědnost za každodenní chod ústředního systému SIS II.

Další informace:

ODKAZY

Akt

Vstup v platnost

Lhůta pro provedení v členských státech

Úřední věstník Evropské unie

Nařízení (ES) č. 1104/2008

11. 11. 2008

-

Úř. věst. L 299 ze dne 8. 11. 2008, s. 1-8

Rozhodnutí 2008/839/SVV

11. 11. 2008

-

Úř. věst. L 299 ze dne 8. 11. 2008, s. 43-49

Akt(y) pozměňující nařízení (ES) č. 1104/2008

Vstup v platnost

Lhůta pro provedení v členských státech

Úřední věstník Evropské unie

Nařízení (EU) č. 541/2010

25. 6. 2010

-

Úř. věst. L 155 ze dne 22. 6. 2010, s. 19-22

Nařízení (EU) č. 1273/2012

30. 12. 2012

-

Úř. věst. L 359 ze dne 29. 12. 2012, s. 32-44

Akt(y) pozměňující rozhodnutí 2008/839/SVV

Vstup v platnost

Lhůta pro provedení v členských státech

Úřední věstník Evropské unie

Nařízení (EU) č. 542/2010

25. 6. 2010

-

Úř. věst. L 155 ze dne 22. 6. 2010, s. 23-26

Nařízení (EU) č. 1272/2012

30. 12. 2012

-

Úř. věst. L 359 ze dne 29. 12. 2012, s. 21-31

SOUVISEJÍCÍ AKTY

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1986/2006 ze dne 20. prosince 2006 o přístupu subjektů odpovědných za vydávání osvědčení o registraci vozidel v členských státech k Schengenskému informačnímu systému druhé generace (SIS II) (Úřední věstník L 381 ze dne 28. prosince 2006).

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1987/2006 ze dne 20. prosince 2006 o zřízení, provozu a využívání Schengenského informačního systému druhé generace (SIS II) (Úřední věstník L 381 ze dne 28. prosince 2006).

Rozhodnutí Rady 2007/533/SVV ze dne 12. června 2007 o zřízení, provozování a využívání Schengenského informačního systému druhé generace (SIS II) (Úřední věstník L 205 ze dne 7. srpna 2007).

Zpráva Komise Evropskému parlamentu a Radě: Poslední zpráva o pokroku vývoje Schengenského informačního systému druhé generace (SIS II) leden 2013 - květen 2013 (COM(2013) 777 final ze dne 2. prosince 2013 - nebyla zveřejněna v Úředním věstníku).

Poslední aktualizace: 03.10.2014

Top