Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Posílení globálního přístupu k migraci

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html CS html DA html DE html EL html EN html FR html IT html HU html NL html PL html PT html RO html FI html SV
Multilingual display
Text

Posílení globálního přístupu k migraci

Toto sdělení, které navazuje na sdělení „Společná přistěhovalecká politika pro Evropu“ představené Komisí dne 17. června 2008, tvoří jeden z prvních stavebních bloků Evropského paktu o přistěhovalectví a azylu, který byl také přijat v říjnu 2008. Sdělení volá po větší koordinaci a synergiích mezi Evropskou unií (EU) a třetími zeměmi s cílem dosáhnout větší účinnosti a soudržnosti při uplatňování globálního přístupu k migraci v praxi.

AKT

Sdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů ze dne 8. října 2008 – Posílení globálního přístupu k migraci: větší koordinace a soudržnost s využitím synergií (KOM(2008) 611 v konečném znění – nebylo zveřejněno v Úředním věstníku)

PŘEHLED

Toto sdělení podává zprávu o provádění globálního přístupu k migraci, představuje jeho budoucí možnosti a navrhuje zlepšení s ohledem na jeho koordinaci, soudržnost a synergie. Sdělení se zaměřuje na rozvoj témat i na zeměpisné aspekty globálního přístupu.

Legální ekonomická migrace

V rámci řešení potřeb pracovního trhu v Evropské unii (EU) by se měla rozšířit spolupráce se třetími zeměmi. Potenciální migranti by následně měli být informováni o pravidlech a postupech týkajících se získání legálního přístupu do EU a o rizicích spojených s nelegální migrací. Proto bude nakonec zřízen portál věnovaný migraci a budou se organizovat cílené informační kampaně. Je také velmi důležité zajistit pružný přístup do EU migrujícím pracovníkům a usnadnit mobilitu za účelem výzkumu nebo podnikání. Komise má proto za cíl zajistit:

 • první generaci partnerství pro mobilitu pro činnosti strategické spolupráce;
 • střediska nabízející informační a řídící služby v oblasti migrace;
 • nástroje umožňující lepší přiřazování pracovníků na vhodná místa;
 • výměnu informací o osvědčených postupech mezi zúčastněnými subjekty;
 • právní a operativní opatření, která stimulují cirkulační migraci;
 • společná střediska pro vyřizování vízových aplikací.

Boj proti nelegální migraci

Pro potlačování nedovoleného přistěhovalectví EU podporuje třetí země v oblasti aspektů správy hranic. Rada požádala Komisi, aby v tomto kontextu zvážila rozšíření úlohy agentury FRONTEX. Podpora je poskytována také na boj proti pašování a obchodování s lidmi, zejména prostřednictvím mezinárodních nástrojů, vnitrostátních akčních plánů zaměřených proti obchodování s lidmi a lepších legislativních aktů. Zdůrazněn byl také pokračující dialog a spolupráce s partnerskými zeměmi v těchto otázkách. Komise v tomto ohledu zamýšlí podporovat:

 • sběr informací o změnách migračních tras směřujících do EU;
 • rozvoj řízení migrace v klíčových třetích zemích;
 • přijímání a provádění vnitrostátních strategií integrované správy hranic ve třetích zemích;
 • budování infrastruktury pro ostrahu hranic podle evropského systému ostrahy hranic (EUROSUR) prostřednictvím posílené spolupráce se třetími zeměmi;
 • provádění akčního plánu z Ouagadougou a rozvoj strategií zaměřených proti obchodování s lidmi regionálními organizacemi.

Migrace a rozvoj

Práci v oblasti migrace a rozvoje je nutné zlepšit a zintenzívnit. Proto je nutné používat zásady stanovené v evropském konsensu o rozvoji, zejména pro řešení základních příčin migrace. Je také důležité zohledňovat migrační politiky v dalších oblastech relevantních politik. Komise si proto klade za cíl zlepšit:

 • systémy pro převody finančních prostředků;
 • účast skupin migrantů a sdružení diaspor na vytváření politik EU;
 • aspekt soudržnosti politik ve prospěch rozvoje, s obzvláštním důrazem na problém odlivu mozků;
 • kvalitu vzdělávání a odborné přípravy a přístup k nim a také příležitosti a podmínky zaměstnanosti v oblastech s vysokou migrací;
 • uplatňování evropského konsensu o rozvoji na otázky zaměstnanosti, veřejné správy a demografického vývoje;
 • pochopení vztahu mezi změnou klimatu a migrací a jeho současné i budoucí dopady.

Migrační trasy

Pokud jde o jižní migrační trasy, je nutné dosáhnout větší soudržnosti v rozvíjení politik a úrovních provádění. Proto chce Komise podporovat spolupráci mezi africkými zeměmi a rozvoj afrických rámců migrační politiky. Na úrovni EU chce Komise řídit spolupráci mezi EU a Afrikou prostřednictvím prováděcího týmu EU pro partnerství v oblasti migrace, mobility a zaměstnanosti.

Problematiku migrace a rozvoje je také nutné rozšířit na spolupráci mezi EU a sousedními východními a jihovýchodními regiony. V úvahu by se měly brát otázky, jako jsou migrace pracovních sil, převody, návrat a reintegrace a budování sítí diaspor.

Na migrační politiku EU mají dopad i další regiony, jako je jižní Kavkaz, střední Asie, Blízký východ, Asie a Latinská Amerika a Karibik, a to pokud jde o nedovolenou i legální ekonomickou migraci. Proto je k těmto regionům třeba přistupovat diferencovaně, při zapojení jak bilaterálních, tak multilaterálních vztahů, s cílem posílit dialog a spolupráci.

Lepší řízení

Globální přístup musí zajistit praktický rámec pro lepší řízení migrace. Proto je nutné zlepšit jeho soudržnost a účinnost. Posílit je také třeba koordinaci mezi úrovněmi EU a vnitrostátními, regionálními a místními úrovněmi a také se třetími zeměmi. Součástí dialogu a spolupráce se třetími zeměmi musí být sdílení informací o politických cílech EU v oblasti migrace. EU a členské státy by kromě toho měly zajistit, aby byl jejich politický profil viditelnější, a podporovat globální přístup v různých rámcích spolupráce.

A nakonec, celková účinnost globálního přístupu se také váže k jeho financování. Proto je nutné vyhodnotit finanční nástroje Společenství a také finanční nástroje členských států a dalších vnějších zdrojů a jejich využívání vylepšit.

Poslední aktualizace: 07.11.2008

Top