Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Posílení přeshraniční spolupráce (prümské rozhodnutí)

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html CS html DE html EN html FR html IT html HU html PL html RO
Multilingual display
Text

Posílení přeshraniční spolupráce (prümské rozhodnutí)

Účelem tohoto rozhodnutí je posílení přeshraniční spolupráce mezi policejními a justičními orgány zemí Evropské unie (EU), aby bylo možné účinněji bojovat proti terorismu a přeshraniční trestné činnosti. Ustanovení se týkají zejména automatizované výměny informací o významných událostech a pro účely boje proti terorismu a také v souvislosti s dalšími formami přeshraniční policejní spolupráce.

AKT

Rozhodnutí Rady 2008/615/SVV ze dne 23. června 2008 o posílení přeshraniční spolupráce, zejména v boji proti terorismu a přeshraniční trestné činnosti

PŘEHLED

Účelem tohoto rozhodnutí je posílení přeshraniční policejní a justiční spolupráce mezi zeměmi Evropské unie (EU) v trestních věcech. Jeho cílem je zejména zlepšit výměnu informací mezi orgány příslušnými pro předcházení trestným činům a jejich vyšetřování. Rozhodnutí obsahuje ustanovení týkající se těchto věcí:

 • automatizovaný přístup k profilům DNA *, daktyloskopickým údajům * a některým vnitrostátním údajům o registraci vozidel;
 • poskytování údajů v souvislosti s významnými událostmi;
 • poskytování informací za účelem předcházení teroristickým trestným činům;
 • další opatření pro posílení přeshraniční policejní spolupráce.

Vytvoření vnitrostátních databází a automatizovaný přístup k údajům

Země EU mají založit národní soubory analýzy DNA za účelem vyšetřování trestných činů. Referenční údaje, obsahující nekódující část DNA * a referenční číslo, které neumožňuje identifikaci jednotlivce, musí být k dispozici ostatním zemím EU pro provádění automatického vyhledávání *. Tato vyhledávání se provádějí prostřednictvím národních kontaktních míst srovnáváním profilů DNA, ale pouze na základě jednotlivých případů a pomocí systému nalezení či nenalezení shody *. Pokud je nalezena shoda, národní kontaktní místo provádějící hledání automaticky obdrží referenční údaje. Pokud pro danou osobu, která je vyšetřována nebo proti které bylo zahájeno trestní řízení, není nalezen žádný profil, dožádaná země EU má povinnost zjistit profil DNA pro tuto osobu.

Země EU musí také dát k dispozici referenční údaje z národních automatizovaných systémů identifikace otisků prstů (AFIS). Proto referenční údaje budou obsahovat pouze daktyloskopické údaje a referenční číslo. Hledání se provádějí srovnáváním daktyloskopických údajů a, podobně jako u hledání DNA, pouze na základě jednotlivých případů a pomocí systému nalezení či nenalezení shody. Potvrzení shody provede národní kontaktní místo žádající země EU. Poskytování dalších dostupných osobních údajů pro nalezení shody DNA nebo daktyloskopických údajů a dalších informací souvisejících s referenčními údaji se řídí vnitrostátním právem, včetně vzájemné právní pomoci (MLA) v dožádané zemi EU.

Národní kontaktní místa by také měla získat přístup k některým vnitrostátním údajům o registraci vozidel prostřednictvím automatizovaného vyhledávání on-line. Vyhledávání může být prováděno pouze s úplným číslem podvozku nebo úplným registračním číslem.

Poskytování údajů v souvislosti s významnými událostmi

V souvislosti s významnými událostmi, které mají přeshraniční rozměr, si země EU musí vzájemně předávat jiné než osobní údaje prostřednictvím svých národních kontaktních míst, jak je to nutné za účelem předcházení trestným činům a zachování veřejného pořádku a bezpečnosti. Osobní údaje lze poskytovat, pouze pokud subjekty údajů jsou považovány za hrozbu pro veřejný pořádek a bezpečnost nebo pokud panuje přesvědčení, že při významných událostech spáchají trestný čin. Tyto údaje je však možné použít pouze ve vztahu k události, pro kterou byly poskytnuty, a po tom, co posloužily svému účelu, musí být vymazány, ale nejpozději po roce od jejich dodání.

Předávání informací pro boj s terorismem

Za účelem předcházení teroristickým trestným činům, ale jen v jednotlivých případech a v míře požadované okolnostmi vyvolávající domněnku, že budou spáchány trestné činy, mohou si země EU vzájemně poskytovat následující údaje prostřednictvím národních kontaktních míst:

 • příjmení a jméno;
 • datum a místo narození;
 • popis okolností, které vyvolávají domněnku, že budou spáchány trestné činy.

Země poskytující tyto údaje může, pokud jde o používání údajů, uložit přijímající zemi určité závazné podmínky.

Další opatření pro posílení přeshraniční policejní spolupráce

Země EU mohou provádět společné hlídky a další společné operace za účelem předcházení trestným činům a zachování veřejného pořádku a bezpečnosti na území kterékoli země EU. V takových případech se určení příslušníci nebo státní zaměstnanci vysílající země účastní operací na území hostitelské země. Příslušníkům vysílající země je možné svěřit výkonné pravomoci nebo je možné jim povolit výkon jejich výkonných pravomocí, ale pouze pod vedením a v přítomnosti příslušníků hostitelské země. Příslušný orgán hostitelské země je zodpovědný za vedení příslušníků vysílající země a jejich jednání.

V souvislosti s masovými shromážděními a dalšími srovnatelnými významnými událostmi, katastrofami a vážnými nehodami si země EU mají poskytovat vzájemnou pomoc. Tato pomoc by měla zahrnovat výměnu informací, koordinaci policejních opatření a poskytnutí materiálních a fyzických prostředků.

Země EU musí poskytovat pomoc a ochranu příslušníkům jiné země, kteří jsou ve službě, a to v takové míře, v jaké by je poskytovali vlastním příslušníkům.

Ustanovení o ochraně údajů

Země EU musí zaručit to, aby osobní údaje zpracovávané podle tohoto rozhodnutí byly chráněny jejich vnitrostátními zákony. Osobní údaje mohou zpracovávat pouze příslušné orgány. Musí zajistit přesnost a aktuálnost údajů. Je nutné podniknout kroky pro opravení nebo odstranění nesprávných údajů nebo údajů, které byly poskytnuty, přestože poskytnuty být neměly. Osobní údaje musí být vymazány, pokud již nejsou zapotřebí pro účel, kvůli kterému byly dány k dispozici, nebo pokud vypršela doba uchovávání údajů stanovená vnitrostátním zákonem.

Příslušné orgány musí přijmout technická a organizační opatření na ochranu osobních údajů před znehodnocením, ztrátou, neoprávněným přístupem, změnou nebo sdělením. Pro účely ověření povolení neautomatizovaného zpracování osobních údajů je nutné toto zpracování zdokumentovat. Podobně je nutné zaznamenat automatizované zpracování osobních údajů. Za právní přezkum zpracovávání osobních údajů jsou zodpovědné nezávislé orgány pro ochranu údajů v zemích EU.

Kterýkoli jednotlivec má právo na informace o údajích, které byly zpracovány v souvislosti s jeho osobou, včetně informací o původu údajů, příjemcích údajů a účelu a právním základu pro zpracování údajů. Tento jednotlivec může požádat o opravu nebo výmaz nesprávných nebo neoprávněně zpracovávaných údajů. V případě porušení práv v souvislosti s ochranou údajů může tento jednotlivec podat stížnost u nezávislého soudu nebo u nezávislého orgánu dozoru, aby mu byla poskytnuta náhrada škody nebo jiná forma právního odškodnění.

Kontext

Závěry ze zasedání Evropské rady v Tampere v říjnu 1999 potvrdily potřebu zlepšení výměny informací týkajících se vymáhání práva mezi zeměmi EU, což bylo dále potvrzeno v Haagském programu v listopadu 2004.

Prümská smlouva z 27. května 2005 o posílení přeshraniční spolupráce, zejména v boji proti terorismu, přeshraniční trestné činnosti a nedovolené migraci, podepsaná mezi Belgií, Německem, Španělskem, Francií, Lucemburskem, Nizozemskem a Rakouskem, stanoví postupy pro účinnější výměnu informací v rámci vyšetřování trestné činnosti. Cílem tohoto rozhodnutí je začlenit ustanovení této smlouvy do právního rámce EU.

Klíčové pojmy aktu

 • Daktyloskopické údaje: snímky otisku prstů, snímky sebraných otisků prstů, otisky dlaně, snímky sebraných otisků dlaně a šablony takových snímků, které jsou uloženy a zpracovávány v automatizované databázi.
 • Nekódující část DNA: regiony chromozómů, které nejsou geneticky vyjádřeny.
 • Profil DNA: písmenný nebo číselný kód, který představuje sadu identifikačních charakteristik nekódující části analyzovaného vzorku lidské DNA.
 • Automatizované vyhledávání: postup pro přístup on-line ke konzultování databází jedné, několika nebo všech zemí EU.
 • Postup nalezení či nenalezení shody: v tomto postupu si strany vzájemně udělují omezený přístup k referenčním údajům v jejich národních databázích DNA a otisků prstů a právo používat tyto údaje pro automatizované ověřování otisků prstů a profilů DNA. Žádající strana nemá k dispozici osobní informace související s referenčními údaji.

Odkazy

Akt

Vstup v platnost

Lhůta pro provedení v členských státech

Úřední věstník

Rozhodnutí 2008/615/SVV

26. 8. 2008

26. 8. 2009(26. 8. 2011 v případě ustanovení v kapitole 2)

Úř. věst. L 210 ze dne 6. 8. 2008

SOUVISEJÍCÍ AKTY

Rozhodnutí Rady 2008/616/SVV ze dne 23. června 2008 o provádění rozhodnutí 2008/615/SVV o posílení přeshraniční spolupráce, zejména v boji proti terorismu a přeshraniční trestné činnosti (Úř. věst. L 210 ze dne 6.8.2008)

Toto rozhodnutí stanoví administrativní a technická ustanovení, která jsou nutná pro provádění rozhodnutí 2008/615/SVV. Zaměřuje se zejména na automatizovanou výměnu DNA, daktyloskopických údajů a údajů o registraci vozidel a na další formy spolupráce. Technická ustanovení jsou stanovena v příloze tohoto rozhodnutí.

Rozhodnutí Rady 2010/482/EU ze dne 26. července 2010 o uzavření Dohody mezi Evropskou unií a Islandem a Norskem o uplatňování některých ustanovení rozhodnutí Rady 2008/615/SVV o posílení přeshraniční spolupráce, zejména v boji proti terorismu a přeshraniční trestné činnosti, a rozhodnutí Rady 2008/616/SVV o provádění rozhodnutí 2008/615/SVV o posílení přeshraniční spolupráce, zejména v boji proti terorismu a přeshraniční trestné činnosti, včetně jeho přílohy (Úř. věst. L 238 ze dne 9.9.2010)

See also

 • Internetové stránky Generálního ředitelství pro vnitřní věci Evropské komise o prümském rozhodnutí (EN)

Poslední aktualizace: 24.11.2010

Top