Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Odsouzení v zemích Evropské unie při novém trestním řízení

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Odsouzení v zemích Evropské unie při novém trestním řízení

Země EU by měly přikládat stejnou váhu odsouzením, která byla vydána v jiných zemích EU, jakou přikládají odsouzením vydaným jejich vlastními soudy.

AKT

Rámcové rozhodnutí Rady 2008/675/SVV ze dne 24. července 2008 o zohledňování odsouzení v členských státech Evropské unie při novém trestním řízení.

PŘEHLED

CO JE ÚKOLEM TOHOTO RÁMCOVÉHO ROZHODNUTÍ?

Toto rámcové rozhodnutí stanoví kritéria, podle nichž se zohledňují předchozí odsouzení vydaná v jakékoli zemi EU při trestním řízení v jiné zemi EU proti stejné osobě, ale za jiné skutky.

KLÍČOVÉ BODY

V kontextu nových trestních řízení musí země EU zajistit, aby předchozí odsouzení vydaná v jiné zemi EU byla řádně zohledněna za stejných podmínek jako předchozí vnitrostátní odsouzení.

Předchozí odsouzení se mají zohledňovat ve fázi před zahájením řízení a v průběhu řízení a také při výkonu trestu. Zohledňovat se mají zejména ve vztahu k použitelným procesním pravidlům v těchto věcech:

  • zajišťovací vazba,
  • kvalifikace trestného činu,
  • druh a výměra uloženého trestu,
  • pravidla, kterými se řídí výkon rozhodnutí.

Když země EU, která vede nové trestní řízení, zohledňuje předchozí odsouzení, nemá to za následek zasahování do předchozího odsouzení nebo jeho rušení či přezkoumávání.

Účinnost rámcového rozhodnutí může být také omezena, pokud byl trestný čin, pro který je vedeno nové řízení, spáchán dříve, než bylo vydáno nebo zcela vykonáno předchozí odsouzení. Země EU nemají povinnost uplatnit své vnitrostátní právní předpisy týkající se ukládání trestů, jejichž použití na cizozemská odsouzení by omezilo soudce při ukládání trestu v rámci nového řízení. Nicméně soudy musí zajistit, aby k předchozím odsouzením soudci přihlíželi za jinými účely.

Zpráva z roku 2014 o provádění tohoto rámcového rozhodnutí oceňuje jeho přidanou hodnotu při podpoře vzájemné důvěry v trestněprávní předpisy a soudní rozhodnutí v evropském prostoru práva. Ovšem mezi zeměmi, které dosud uvedené rámcové rozhodnutí provedly, se úroveň souladu značně liší. 13 z 22 zemí EU má uspokojivé vnitrostátní prováděcí předpisy.

Dne 1. prosince 2014 oznámilo Spojené království Komisi, že si přeje účastnit se tohoto rámcového rozhodnutí. Tento úmysl byl potvrzen rozhodnutím Komise 2014/858/EU.

KONTEXT

V roce 2012 byl rozhodnutím Rady 2009/316/SVV zřízen Evropský informační systém rejstříků trestů (ECRIS), který umožňuje zemím EU rychlou a snadnou výměnu informací o odsouzeních za trestné činy. ECRIS zajišťuje proveditelnost tohoto rámcového rozhodnutí po praktické stránce.

Další informace najdete na internetových stránkách Evropské komise o Evropském informačním systému rejstříku trestů (ECRIS)

ODKAZY

Akt

Vstup v platnost

Lhůta pro provedení v členských státech

Úřední věstník Evropské unie

Rámcové rozhodnutí Rady 2008/675/SVV

15.8.2008

15.8.2010

Úř. věst. L 220 ze dne 15.8.2008, s. 32-34

SOUVISEJÍCÍ AKTY

Zpráva Komise Evropskému parlamentu a Radě o provádění členskými státy rámcového rozhodnutí Rady 2008/675/SVV ze dne 24. července 2008 o zohledňování odsouzení v členských státech Evropské unie při novém trestním řízení (COM(2014) 312 final ze dne 2.6.2014).

Rozhodnutí Komise 2014/858/EU ze dne 1. prosince 2014 o oznámení Spojeného království Velké Británie a Severního Irska, že si přeje účastnit se aktů Unie v oblasti policejní spolupráce a justiční spolupráce v trestních věcech, které byly přijaty před vstupem Lisabonské smlouvy v platnost a které nejsou součástí schengenského acquis (Úřední věstník EU L 345 ze dne 1.12.2014, s. 6-9).

Poslední aktualizace 10.06.2015

Top