Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
ARTEMIS

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.

This summary is archived.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html CS html DA html DE html EL html EN html FR html IT html HU html NL html PL html PT html RO html FI html SV
Multilingual display
Miscellaneous information
 • Archived: true
Text

ARTEMIS

Vestavěné počítačové systémy, přestože jsou neviditelné, výrazně přispívají ke zlepšování našeho každodenního života. Kromě toho nabízejí špičkové průmyslové aplikace, které mají pozitivní dopady na evropské hospodářství. Aby Evropská unie (EU) podpořila řadu úspor, snížila náklady a stimulovala prodej výrobků založených na těchto technologiích, zavádí partnerství veřejného a soukromého sektoru v oblasti výzkumu vestavěných počítačových systémů formou společné technologické iniciativy realizované společným podnikem ARTEMIS.

AKT

Nařízení Rady (ES) č. 74/2008 ze dne 20. prosince 2007 o založení společného podniku ARTEMIS pro provádění společné technologické iniciativy pro vestavěné počítačové systémy.

PŘEHLED

Náš každodenní život zaplavila vestavěná počítačová zařízení, počínaje mobilním telefonem, přes auto nebo letadlo až po bankovní kartu.

Kromě jiného představují stále důležitější část hodnoty konečných výrobků v řadě klíčových průmyslových oblastí.

Podle aktuálních údajů představují tyto technologie skutečně nosný trh:

 • 98 % počítačů je vestavěno do jiných zařízení;
 • v roce 2007 bylo prodáno více než 4 milliardy vestavěných systémů;
 • světový trh představuje 60 milliard EUR a nadále roste o 14 % za rok;
 • do roku 2010 by mělo být v oběhu více než 16 milliard vestavěných počítačů (v roce 2020 více než 40 milliard).

Na tento trh míří v současnosti Evropská unie (EU) a proto investuje do nového společného podniku nazvaného ARTEMIS.

Společný podnik ARTEMIS realizuje společnou technologickou iniciativu pro vestavěné počítačové systémy.

Toto partnerství veřejného a soukromého sektoru má podpořit především spolufinancování výzkumných iniciativ v evropském měřítku a zlepšit spolupráci mezi různými subjekty v této oblasti.

Společný podnik má sídlo v Bruselu a je orgánem Společenství s právní subjektivitou. Byl založen na období do 31. prosince 2017. Zakládajícími členy společného podniku jsou Evropské společenství (zastupované Komisí), Belgie, Dánsko, Německo, Estonsko, Irsko, Řecko, Španělsko, Francie, Itálie, Maďarsko, Nizozemsko, Rakousko, Portugalsko, Rumunsko, Slovinsko, Finsko, Švédsko a Spojené království a sdružení ARTEMISIA zástupce společností a jiných subjektů činných v oblasti výzkumu a vývoje působících v oblasti vestavěných počítačových systémů. Společný podnik ARTEMIS je ostatně otevřen novým členům.

Cíle

ARTEMIS přispívá k provádění zvláštního programu „Spolupráce“ sedmého rámcového programu pro výzkum a technologický rozvoj.

Má zejména tyto cíle:

 • vymezuje a provádí „program výzkumu“ pro rozvoj klíčových technologií v oblasti vestavěných počítačových systémů;
 • finančně podporuje různé činnosti výzkumu a vývoje;
 • podporuje partnerství veřejného a soukromého sektoru zaměřená na mobilizaci a spojení úsilí na úrovni Společenství, členských států i soukromého sektoru, investic do výzkumu a spolupráci mezi různými oblastmi;
 • zvyšuje spojení úsilí v oblasti výzkumu a vývoje pro vestavěné počítačové systémy;
 • podporuje účast malých a středních podniků.

Provoz

Orgány společného podniku:

 • správní rada složená ze zástupců členů společného podniku ARTEMIS a předsedy výboru pro průmysl a výzkum. Zajišťuje provoz podniku a dohlíží na jeho činnost;
 • výkonný ředitel. Je jmenován správní radou na tři roky, je nejvyšším výkonným představitelem odpovědným za každodenní řízení a je právním zástupcem společného podniku;
 • rada správních orgánů: skládá se ze správních orgánů společného podniku, kteří jmenují své zástupce a hlavního zástupce. Kromě jiného schvaluje rozsah a vydávání výzev k předkládání návrhů a rozhoduje o výběru a financování přijatých návrhů;
 • výbor pro průmysl a výzkum, který má nejvýše dvacet pět členů jmenovaných sdružením ARTEMISIA. Vypracovává návrh víceletého strategického plánu a vypracovává návrhy ohledně strategie společného podniku.

Zdroje společného podniku ARTEMIS jsou tvořeny příspěvky členů a Společenství a příjmy samotného společného podniku ARTEMIS. Každý právní subjekt, který není členem, může poskytnout věcné nebo peněžní příspěvky do zdrojů společného podniku ARTEMIS.

Výdaje společného podniku ARTEMIS:

 • provozní výdaje nesou jeho členové. Přispívá na ně také ARTEMISIA částkou ve výši do 20 milionů EUR nebo do 1 % součtu celkových výdajů na všechny projekty. Příspěvek Společenství nesmí přesáhnout částku 10 milionů EUR. Členské státy společného podniku ARTEMIS přispívají věcnými příspěvky;
 • výdaje na výzkum a vývoj. Společenství přispívá do výše 410 milionů EUR. Finanční příspěvky členských států ARTEMIS, které se celkem rovnají alespoň 1,8-násobku finančního příspěvku Společenství, neprocházejí přes společný podnik, ale poskytují se přímo subjektům výzkumu a vývoje účastnícím se projektů. Ostatně, ty samé organizace přinášejí věcné příspěvky na projekty, jejichž celkový příspěvek po dobu trvání společného podniku ARTEMIS se rovná příspěvku správních orgánů nebo jej převyšuje.

Činnosti výzkumu a vývoje se realizují prostřednictvím projektů navazujících na otevřené a soutěž umožňující výzvy k předkládání návrhů. Projekty jsou financovány prostřednictvím finančního příspěvku Společenství i členských států ARTEMIS, jakož i prostřednictvím věcných příspěvků organizací pro výzkum a vývoj, které se účastní projektů společného podniku.

Jelikož je společný podnik iniciativou Společenství, vztahují se na něj i na jeho zaměstnance právní předpisy Společenství. V případě řešení sporů vyplývajících z činnosti společného podniku ARTEMIS by pravomoc rozhodovat měl mít Soudní dvůr Evropských společenství. Kontroly u příjemců finančních prostředků společného podniku provádí Komise nebo Účetní dvůr.

Kontext

Lisabonská strategie pro růst a zaměstnanost zdůrazňuje potřebu vytvořit příznivé podmínky pro investice do znalostí a inovací. Z tohoto titulu byly v rámci sedmého rámcového programu pro výzkum a technologický rozvoj vytvořeny společným podnikem společné technologické iniciativy a partnerství veřejného a soukromého sektoru. Tyto společné technologické iniciativy jsou výsledkem práce evropských technologických platforem, založených již v rámci šestého rámcového programu.

Spolu s iniciativou „ARTEMIS“ se v oblasti vestavěných počítačových systémů plánuje pět dalších společných technologických iniciativ (ENIAC), inovativní léčiva (IMI) oblast letectví a letecké dopravy (CLEAN SKY), vodík a palivové články (FUEL CELL (EN)), a Globální monitoring životního prostředí a bezpečnosti (GMES).

Odkazy

Akt

Vstup v platnost

Lhůta pro provedení v členských státech

Úřední věstník

Nařízení (ES) č. 74/2008

7. 2. 2008

Úř. věst. L 30,4. 2. 2008

See also

 • Další informace na internetových stránkách informační služby Společenství pro výzkum a vývoj – CORDIS (DE) (EN) (FR)

Poslední aktualizace: 03.06.2008

Top