Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Společný podnik IIL

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.

This summary is archived.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html CS html DA html DE html EL html EN html FR html IT html HU html NL html PL html PT html RO html FI html SV
Multilingual display
Miscellaneous information
  • Archived: true
Text

Společný podnik IIL

Evropská unie (EU) zahajuje společnou technologickou iniciativu (JTI) v oblasti farmaceutického průmyslu. V roce 2008 vyústila evropská iniciativa v založení společného podniku (dále jen „společný podnik IIL“) na časové období do dne 31. prosince 2017. Tento podnik by měl usnadnit soukromé investování, přenos znalostí a zahrnutí malých a středních podniků do oblasti výzkumu pro vytváření účinnějších a bezpečnějších inovativních léčiv.

AKT

Nařízení Rady (ES) č. 73/2008 ze dne 20. prosince 2007 o založení společného podniku pro provádění společné technologické iniciativy pro inovativní léčiva

PŘEHLED

Společný podnik IIL provádí společnou technologickou iniciativu (JTI) pro inovativní léčiva, aby se zajistil rozvoj konkurenčního odvětví založeného na inovacích. Cílem tohoto partnerství veřejného a soukromého sektoru je podpora investic v této oblasti.

Společný podnik IIL je subjektem Společenství a má právní subjektivitu. Jeho sídlo je v Bruselu. Tento podnik se zakládá na období do dne 31. prosince 2017. Jeho zakládajícími členy jsou Evropská komise a Evropská federace farmaceutického průmyslu a asociací (EFPIA).

O členství ve společném podniku IIL může požádat jakýkoli právní subjekt, který přímo či nepřímo podporuje výzkum a vývoj v členském státě nebo zemi přidružené k sedmému rámcovému programu (7. RP).

Cíle

Cílem společného podniku je výrazné zlepšení účelnosti a účinnosti procesu vývoje léčiv s dlouhodobým zaměřením na to, aby farmaceutické odvětví vyrábělo účinnější a bezpečnější inovativní léčiva. Proto společný podnik IIL přispívá k provádění 7. RP a podporuje farmaceutický výzkum a vývoj v členských státech a zemích přidružených k 7. RP. Podporována je účast malých a středních podniků (MSP) a spolupráce mezi veřejným a soukromým sektorem, jakož i spolupráce mezi odvětvím a akademickou sférou.

Společný podnik má dále doplnit další činnosti 7. RP a vytvořit partnerství veřejného a soukromého sektoru, které umožní zvýšit investice do oblasti výzkumu a posílit spolupráci veřejného a soukromého sektoru.

Projekty a činnosti

Společný podnik IIL podporuje perspektivní výzkumné činnosti na základě otevřených a soutěž umožňujících výzev k předkládání návrhů projektů, nezávislého hodnocení a uzavírání grantových dohod a dohod o projektu.

Zúčastněné výzkumné farmaceutické společnosti, které jsou členy EFPIA, nejsou ve vztahu k jakékoli činnosti způsobilé pro získání jakékoliv finanční podpory ze společného podniku IIL.

Provoz

Orgány společného podniku IIL jsou:

  • správní rada, která se skládá ze zástupců každého člena společného podniku. Mimo jiné má celkovou odpovědnost za provoz společného podniku a dohlíží na provádění jeho činností. Zasedá nejméně dvakrát ročně;
  • výkonný ředitel je zákonným zástupcem společného podniku IIL. Je také odpovědný za každodenní řízení společného podniku IIL v souladu s rozhodnutími správní rady;
  • vědecký výbor je poradním orgánem správní rady, jeho úkolem je mimo jiné poskytovat poradenství vědeckých priorit pro návrh ročního prováděcího plánu.

Společný podnik IIL podporují dva vnější poradní orgány:

  • skupinu zástupců států IIL – tvoří ji vždy jeden zástupce z každého členského státu a z každé země přidružené k rámcovému programu. Skupina poskytuje poradenství o každoročních vědeckých prioritách. Mimo jiné také informuje společný podnik IIL o důležitých aktivitách probíhajících na vnitrostátní úrovni.
  • fórum zúčastněných subjektů svolává alespoň jednou ročně výkonný ředitel. Fórum je informováno o činnostech společného podniku IIL, ke kterým se následně vyjadřuje.

Zdroje financování společného podniku tvoří finanční příspěvky členů, veškeré příjmy plynoucí ze společného podniku IIL a jakékoli jiné finanční příspěvky, zdroje a příjmy.

Výzkumné aktivity se financují společně prostřednictvím nepeněžitých příspěvků výzkumných farmaceutických společností, které jsou členy EFPIA, příspěvků členů a odpovídajícího finančního příspěvku Společenství ze sedmého rámcového programu. Maximální příspěvek Společenství do společného podniku IIL činí 1 miliarda EUR.

Kontext

V rámci sedmého rámcového programu Společenství vytváří EU podmínky pro zřízení dlouhodobých partnerství veřejného a soukromého sektoru v podobě společných technologických iniciativ. Tyto společné technologické iniciativy jsou výsledkem práce evropských technologických platforem vytvořených již v rámci šestého rámcového programu a jsou prováděny prostřednictvím společných podniků.

Kromě iniciativy IIL se počítá s pěti dalšími JTI v odvětví vestavěných počítačových systémů (ARTEMIS), nanotechnologií (ENIAC), letectví a letecké dopravy (Clean Sky), vodíkových a palivových článků (FUEL CELL) a s iniciativou Globální monitoring životního prostředí a bezpečnosti (GMES).

Odkazy

Akt

Vstup v platnost – Datum ukončení platnosti

Lhůta pro provedení v členských státech

Úřední věstník

Nařízení (ES) č. 73/2008

7. 2. 2008 – 31. 12. 2017

Úř. věst. L 30 ze dne 4. 2. 2008

See also

  • Internetová stránka Evropské komise, iniciativa pro inovativní léčiva (EN)

Poslední aktualizace: 05.09.2011

Top