Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
ENIAC

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.

This summary is archived.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html CS html DA html DE html EL html EN html FR html IT html HU html NL html PL html PT html RO html FI html SV
Multilingual display
Miscellaneous information
  • Archived: true
Text

ENIAC

Společný podnik ENIAC provádí společnou technologickou iniciativu (JIT) pro nanoelektroniku v rámci zvláštního programu Spolupráce sedmého rámcového programu Evropské unie pro výzkum a technologický rozvoj. Toto partnerství veřejného a soukromého sektoru hodlá podporovat investice do této oblasti, zdrojů inovací a konkurenceschopnosti.

AKT

Nařízení Rady (ES) č. 72/2008 ze dne 20. prosince 2007 o založení společného podniku ENIAC

PŘEHLED

Společný podnik ENIAC má sídlo v Bruselu a je orgánem Unie s právní subjektivitou. Byl založen na období do 31. prosince 2017. Zakládajícími členy společného podniku jsou Evropská unie (EU), Belgie, Německo, Estonsko, Irsko, Řecko, Španělsko, Francie, Itálie, Nizozemsko, Polsko, Portugalsko, Spojené království a Švédsko a sdružení AENEAS, jednající jako zástupce společností a jiných subjektů činných v oblasti výzkumu a vývoje působících v oblasti nanoelektroniky v Evropě. Společný podnik ENIAC je otevřen vstupu nových členů. K dnešnímu dni se připojily ještě Rakousko, Česká republika, Finsko, Maďarsko, Lotyšsko, Malta, Rumunsko, Slovensko a Norsko. Na projektech se podílejí ještě čtyři země, které nejsou členy společného podniku: Dánsko, Izrael, Švýcarsko a Turecko.

Cíle

Společný podnik ENIAC přispívá k provádění sedmého rámcového programu pro výzkum a technologický rozvoj (RP7) v oblasti nanoelektroniky. Jeho cílem je zejména podpora činností nezbytných k provádění programu výzkumu pro rozvoj klíčových kompetencí v oblasti nanoelektroniky. Také chce posílit evropskou konkurenceschopnost a udržitelnost a umožnit vznik nových trhů a společenských aplikací. Dále podporuje účast malých a středních podniků (MSP).

Navíc společný podnik podporuje spolupráci a koordinaci společného úsilí na úrovni Společenství, členských států, veřejného i soukromého sektoru na zvyšování celkových investic do výzkumu a vývoje. Soustředěné úsilí totiž pomáhá zajistit lepší využití výsledků.

Provoz

Orgány společného podniku:

  • správní rada složená ze zástupců členů společného podniku ENIAC a předsedy výboru pro průmysl a výzkum. Zajišťuje provoz podniku a dohlíží na jeho činnost;
  • výkonný ředitel. Je jmenován správní radou na tři roky, je nejvyšším výkonným představitelem odpovědným za každodenní řízení a je právním zástupcem společného podniku;
  • rada správních orgánů: skládá se ze správních orgánů společného podniku, kteří jmenují své zástupce a hlavního zástupce. Jejím úkolem je mimo jiné schvalovat rozsah a vydávání výzev k předkládání návrhů a schvalovat výběr návrhů projektů, které mají být financovány z veřejných zdrojů;
  • výbor pro průmysl a výzkum, který se skládá maximálně z dvaceti pěti členů jmenovaných sdružením AENEAS. Vypracovává návrh víceletého strategického plánu a formuluje návrhy ohledně strategie společného podniku.

Zdroje společného podniku ENIAC jsou tvořeny příspěvky členů a EU a příjmy samotného společného podniku ENIAC. Každý právní subjekt, který není členem, může poskytnout věcné nebo peněžní příspěvky do zdrojů společného podniku ENIAC.

Výdaje společného podniku ENIAC:

  • provozní výdaje nesou jeho členové. Přispívá na ně také AENEAS částkou ve výši do dvaceti milionů EUR nebo do 1 % součtu celkových výdajů na všechny projekty. Příspěvek EU nesmí přesáhnout částku 10 milionů EUR. Členské státy ENIAC se na provozních výdajích podílejí věcnými příspěvky;
  • činnosti výzkumu a vývoje. EU na ně přispívá maximálně do výše 440 milionů EUR. Finanční příspěvky členských států ENIAC, které se celkem rovnají alespoň 1,8 násobku finančního příspěvku EU, neprocházejí přes společný podnik, ale poskytují se přímo subjektům výzkumu a vývoje účastnícím se projektů. Tyto subjekty nadto vkládají věcné příspěvky, jejichž hodnota odpovídá nejméně polovině celkových nákladů na výzkum a vývoj.

Činnosti výzkumu a vývoje se realizují prostřednictvím projektů navazujících na otevřené a soutěž umožňující výzvy k předkládání návrhů. Projekty jsou financovány prostřednictvím finančního příspěvku Unie i členských států, jakož i prostřednictvím věcných příspěvků organizací pro výzkum a vývoj, které se účastní projektů společného podniku.

Na společný podnik i na jeho zaměstnance se vztahují právní předpisy EU. V případě řešení sporů vyplývajících z činnosti společného podniku ENIAC by pravomoc rozhodovat měl mít Soudní dvůr Evropských společenství. Kontroly u příjemců finančních prostředků společného podniku provádí Komise nebo Účetní dvůr.

Kontext

Lisabonská strategie pro růst a zaměstnanost zdůrazňuje potřebu vytvořit příznivé podmínky pro investice do znalostí a inovací. Z tohoto titulu byly v rámci sedmého rámcového programu pro výzkum a technologický rozvoj vytvořeny společným podnikem společné technologické iniciativy a partnerství veřejného a soukromého sektoru. Tyto společné technologické iniciativy jsou výsledkem práce evropských technologických platforem, založených již v rámci šestého rámcového programu.

Spolu s iniciativou ENIAC se uskutečnilo pět dalších společných technologických iniciativ v oblasti vestavěných počítačových systémů (ARTEMIS), inovativních léčiv (IMI), v oblasti letectví a letecké dopravy (CLEAN SKY), vodíku a palivových článků (FUEL CELLS AND HYDROGEN) a Globálního monitoringu životního prostředí a bezpečnosti (GMES).

ODKAZY

Akt

Vstup v platnost

Lhůta pro provedení v členských státech

Úřední věstník

Nařízení (ES) č. 72/2008

7.2.2008

-

Úř. věst. L 30 ze dne 4.2.2008

SOUVISEJÍCÍ AKTY

Sdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů: Evropská strategie pro mikro- a nanoelektronické součásti a systémy (KOM(2013)0298 v konečném znění - Nebylo zveřejněno v Úředním věstníku).

Toto sdělení stanoví strategii pro posílení konkurenceschopnosti a možnosti růstu odvětví mikro- a nanoelektroniky v Evropě.

Komise uvádí, že do konce roku 2013 ENIAC investoval do výzkumu, vývoje a inovací z veřejné i soukromé strany více než 2 miliardy EUR, a to nad rámec přibližně 1 miliardy EUR investovaných do mikro- a nanoelektroniky v sedmém rámcovém programu.

V rámci opatření zaměřených na provádění této nové strategie Komise navrhne zřízení společného podniku, který nahradí dva stávající společné podniky v oblasti vestavěných počítačových systémů (ARTEMIS) a nanoelektroniky (ENIAC). Tato nová společná technologická iniciativa obsáhne tři hlavní, související oblasti:

  • Návrhové technologie, výrobní procesy a integraci, vybavení a materiály pro mikro- a nanoelektroniku;
  • Procesy, metody, nástroje a platformy, referenční návrhy a architektury pro vestavěné či kyberneticko-fyzikální systémy;
  • Multidisciplinární přístupy k inteligentním systémům.

Poslední aktualizace: 03.03.2014

Top