Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Evropský inovační a technologický institut (EIT)

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Evropský inovační a technologický institut (EIT)

Zřízení Evropského inovačního a technologického institutu (EIT), jehož cílem je posilovat inovační kapacitu zemí Evropské unie (EU) tím, že v souladu s nejvyššími standardy začlení vysokoškolské vzdělávání, výzkum a inovace a bude podporovat součinnost a spolupráci mezi nimi.

AKT

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 294/2008 ze dne 11. března 2008, kterým se zřizuje Evropský inovační a technologický institut.

PŘEHLED

EIT podporuje začlenění, součinnost a spolupráci mezi třemi body znalostního trojúhelníku, tj. vzděláváním, výzkumem a inovacemi, tím, že prosazuje excelenci na základě strategických sítí vytvořených tímto způsobem.

Přispívá mimo jiné k financování znalostních a inovačních společenství, složených z vysokoškolských institucí, společností, výzkumných ústavů a dalších subjektů spolupracujících na inovačních projektech.

Hlavní cíle

Hlavní cíle EIT jsou tyto:

 • stanovit své prioritní oblasti a činnosti;
 • zvyšovat povědomí mezi potenciálními partnerskými organizacemi;
 • vybírat, určovat a koordinovat znalostní a inovační společenství;
 • zajišťovat nezbytné finanční prostředky z veřejných a soukromých zdrojů;
 • podporovat uznávání titulů a diplomů EU vydaných partnerskými vysokoškolskými institucemi, jejichž diplomy vystavuje EIT;
 • podporovat šíření osvědčených postupů s cílem zavést společnou inovační kulturu a kulturu předávání znalostí;
 • stát se celosvětovým měřítkem jako subjekt excelence v oblasti vysokoškolského vzdělávání, výzkumu a inovací;
 • vybízet k využívání víceoborových přístupů k inovacím;
 • zajišťovat doplňkovost a součinnost mezi svými činnostmi a jinými programy EU;
 • zavést fórum zúčastněných stran.

Správa

EIT byl zřízen v roce 2008 a sídlí v Budapešti v Maďarsku jako nezávislá instituce Společenství. Jeho činnosti jsou vykonávány v souladu s opatřeními na regionální, vnitrostátní a mezivládní úrovni. EIT má právní subjektivitu. Má specifický statut, který stanovuje jeho činnosti a povinnosti jeho hlavních aktérů, včetně řídícího výboru, ředitele a útvaru interního auditu.

Znalostní a inovační společenství

EIT se opírá o znalostní a inovační společenství nebo nezávislá partnerství vysokoškolských institucí, výzkumných ústavů, společností a jiných zúčastněných stran v inovačním procesu ve formě strategických sítí.

Mezi hlavní povinnosti znalostních a inovačních společenství patří:

 • inovační činnosti a investice s evropskou přidanou hodnotou;
 • průkopnický vědecký výzkum („high technology“), který usiluje o řešení základních ekonomických zájmů (např. suroviny) nebo zájmů společnosti (např. zdraví);
 • vzdělávací a školicí činnosti na univerzitní úrovni (magisterská a doktorandská úroveň) a profesní odborná příprava;
 • zvyšování povědomí a šíření osvědčených postupů.

Znalostní a inovační společenství jsou financována EIT a jsou vybírána prostřednictvím výzev k předkládání návrhů. Mají vysokou míru svobody při definování své právní formy a složení.

Období činnosti znalostního a inovačního společenství trvá v zásadě sedm až patnáct let a může být prodlouženo.

Znalostní a inovační společenství musí zahrnovat nejméně tři na sobě nezávislé partnerské organizace usazené nejméně ve třech různých zemích EU. Alespoň dvě třetiny partnerských organizací, které tvoří znalostní a inovační společenství, musí být usazené v zemích EU. Každé znalostní a inovační společenství zahrnuje minimálně jednu vysokoškolskou instituci a jednu soukromou společnost.

Strategický program inovací EIT pro období 2014-2020

Priority EIT, dlouhodobá strategie a finanční potřeby apod. jsou nastíněny v sedmiletých strategických programech inovací. Na základě těchto strategických programů inovací přijímá EIT tříletý pracovní program, včetně hodnocení svých finančních potřeb a zdrojů.

Pro období 2014-2020 jsou cíle a ukazatele výkonů definovány v programu Horizont 2020.

Další informace lze nalézt na internetových stránkách EIT.

ODKAZY

Akt

Vstup v platnost

Lhůta pro provedení v členských státech

Úřední věstník Evropské unie

Nařízení (ES) č. 294/2008

29. 4.2008

-

Úř. věst. L 97, 9. 4. 2008, s. 1

Pozměňovací akt(y)

Vstup v platnost

Lhůta pro provedení v členských státech

Úřední věstník Evropské unie

Nařízení (ES) č. 1292/2013

1. 1. 2014

-

Úř. věst. L 347, 20. 12. 2013, s. 174

SOUVISEJÍCÍ AKTY

Rozhodnutí 2008/634/ES přijaté na základě vzájemné dohody mezi zástupci vlád členských států ze dne 18. června 2008 o umístění sídla Evropského inovačního a technologického institutu (EIT) (Úř. věst. L 206, 2.8.2008, s. 16).

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1290/2013 ze dne 11. prosince 2013, kterým se stanoví pravidla pro účast a šíření výsledků programu „Horizont 2020 - rámcový program pro výzkum a inovace (2014-2020)“ a zrušuje nařízení (ES) č. 1906/2006 (Úř. věst. L 347, 20.12.2013, s. 81).

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1291/2013 ze dne 11. prosince 2013, kterým se zavádí Horizont 2020 - rámcový program pro výzkum a inovace (2014-2020) a zrušuje rozhodnutí č. 1982/2006/ES (Úř. věst. L 347, 20.12.2013, s. 194).

Rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady č. 1312/2013/EU ze dne 11. prosince 2013 o strategickém programu inovací Evropského inovačního a technologického institutu (EIT): přínos EIT pro inovativnější Evropu (Úř. věst. L 347, 20.12.2013, s. 892).

Poslední aktualizace 25.11.2014

Top