Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Zvláštní program „Lidé“

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.

This summary is archived.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html CS html DA html DE html EL html EN html FR html IT html HU html NL html PL html PT html RO html FI html SV
Multilingual display
Miscellaneous information
 • Archived: true
Text

Zvláštní program „Lidé“

Cílem tohoto zvláštního programu je zlepšit situaci výzkumných pracovníků na evropském pracovním trhu, pokud jde o kvalitu i kvantitu. Ke splnění tohoto programu má sloužit několik opatření, jejichž podrobnosti jsou uvedeny v tomto dokumentu (cíle, charakteristiky, oblasti činností apod.)

AKT

Rozhodnutí Rady 2006/973/ES ze dne 19. prosince 2006 o zvláštním programu Lidé, kterým se provádí sedmý rámcový program Evropského společenství pro výzkum, technologický rozvoj a demonstrace (2007 až 2013).

PŘEHLED

Zvláštní program „Lidé“ je zaměřený na kvalitativní i kvantitativní zlepšení profesního uplatnění evropských výzkumných pracovníků. Jde tedy o takovou úpravu evropského pracovního trhu, která by lépe odpovídala požadavkům na odbornou přípravu, mobilitu a profesní rozvoj výzkumných pracovníků a podporovala je v plánování své budoucnosti v Evropě.

Program bude mít k dispozici velké finanční prostředky a opírá se o zkušenosti získané při akcích „Marie Curie“.

Těžiště programu bude spočívat ve třech následujících aspektech:

 • vytváření výhod a strukturálních účinků, například zavedení spolufinancování regionálních, vnitrostátních a mezinárodních programů;
 • zlepšení podmínek odborné přípravy a profesního rozvoje v soukromém sektoru;
 • posílení mezinárodního rozměru.

Pokud jde o rozpočet, částka potřebná k provádění zvláštního programu na období od 1. ledna 2007 do 31. prosince 2013 se odhaduje na 4750 milionů EUR.

CHARAKTERISTIKY A OBECNÉ CÍLE

Základním cílem zvláštního programu je kvalitativní a kvantitativní posílení lidského potenciálu v oblasti výzkumu a technologického rozvoje v Evropě. K tomuto účelu je nutné přijmout různé iniciativy:

 • podnícení zájmu o povolání výzkumného pracovníka;
 • podpora evropských výzkumných pracovníků v jejich rozhodnutí zůstat v Evropě;
 • získávání výzkumných pracovníků z třetích zemí pro práci v Evropě;
 • zlepšení výměny znalostí mezi zeměmi, sektory, institucemi a obory;
 • posílení účasti žen na výzkumu a technologickém rozvoji.

Tento zvláštní program představuje z mnoha hledisek přidanou hodnotu. Především značně zlepšuje mobilitu výzkumných pracovníků na mezisektorové i mezistátní úrovni. Zároveň má strukturující účinky i na:

 • organizaci, výkon a kvalitu odborné přípravy poskytované výzkumným pracovníkům;
 • jejich profesní rozvoj;
 • výměnu poznatků mezi odvětvími a výzkumnými organizacemi a
 • účast žen.

Při provádění 7. rámcového programu, včetně různých zvláštních programů a všech s nimi spojených výzkumných činností, se musí brát ohled na základní etické principy i na společenské, právní, sociálně-ekonomické a kulturní aspekty a na rovnost pohlaví.

OPATŘENÍ

Ke splnění různých cílů programu je připravena celá řada akcí „Marie Curie“, které jsou určeny k rozvoji dovedností a kompetencí výzkumných pracovníků ve všech fázích jejich profesního rozvoje. Tato opatření, která zdůrazňují mobilitu (mezi státy i sektory), uznání zkušeností získaných v jiných sektorech a zemích a optimalizaci pracovních podmínek, jsou konkrétně zaměřena na:

 • základní odbornou přípravu výzkumných pracovníků;
 • celoživotní odborná příprava a profesní rozvoj;
 • partnerství a propojení podniků a univerzit;
 • mezinárodní rozměr.

Program počítá i se speciálními doprovodnými programy (např. udělování cen „Marie Curie“) a podpůrnými programy.

Počáteční odborná příprava výzkumných pracovníků

Počáteční odborná příprava výzkumných pracovníků se nyní obvykle odehrává během prvních čtyř let kariéry, ke kterým se může (v případě potřeby) přidat ještě další rok.

V této oblasti se program soustředí především na otevření nových možností pro uplatnění výzkumných pracovníků a zlepšení přitažlivosti vědecké kariéry optimalizací struktury odborné přípravy jak v členských státech, tak i přidružených zemích, jak ve veřejném, tak v soukromém sektoru.

Opatření počítá hlavně s podporou při zakládání sítí institucí z různých sektorů, které v odborné přípravě výzkumných pracovníků již působí. Tyto sítě budou vycházet ze společných programů víceoborové odborné přípravy, zaměřených především na vědecké a technické poznatky, ale i na dovednosti a kompetence v oborech, jako je řízení, finance, právo, podnikání, etika, komunikace či společenský dosah. Podpora Společenství by se tedy mohla konkrétně týkat:

 • náboru vyučujících pro výzkumné pracovníky na začátku kariéry;
 • zřízení kateder a školních míst pro zkušené výzkumné pracovníky;
 • organizace krátkodobé odborné přípravy (konferencí, letních univerzit, speciálních kurzů apod.) přístupné stážistům z dané sítě i výzkumným pracovníkům mimo ni.

Celoživotní odborná příprava a profesní rozvoj

Toto opatření se týká zkušených výzkumných pracovníků (s nejméně čtyřletou zkušeností ve výzkumu na plný úvazek nebo s doktorátem). Zaměřuje se hlavně na zlepšení jejich individuálních kompetencí získáním víceoborových a mezioborových dovedností nebo mezisektorových zkušeností. Program tu sleduje dva cíle:

 • poskytnout prostředky výzkumným pracovníkům, kteří si přejí získat nezávislé vedoucí pozice a/nebo upevnit své pozice na těchto místech;
 • pomoci výzkumným pracovníkům vrátit se k profesní dráze v oblasti výzkumu po určité přestávce nebo po zkušenosti s mobilitou (opět) navázat na profesní dráhu v oblasti výzkumu v členských státech a přidružených zemích, včetně jejich země původu.

Opatření se budou provádět pomocí následujících prostředků:

 • financování individuálních nadnárodních vnitroevropských stipendií;
 • spolufinancování regionálních, vnitrostátních nebo mezinárodních programů, při kterých musí uchazeči o spolufinancování (z veřejného i soukromého sektoru) hrát klíčovou úlohu v budování kapacit lidských zdrojů v rámci výzkumu ve svých oborech.

Partnerství a spojovací mosty mezi průmyslovými podniky a vysokými školami

Tato akce je zaměřena na vytvoření a podporu dynamického propojení veřejných výzkumných organizací se soukromými obchodními společnostmi (zejména malými a středními podniky – MSP). Proto se bude opírat o (mezisektorové a nadnárodní) programy dlouhodobé spolupráce, které by měly umožnit lepší sdílení znalostí a zároveň zlepšit vzájemné porozumění mezi různými kulturními prostředími a požadavky na dovednosti v obou odvětvích.

Vzhledem k zaměření na lidské zdroje musí podpora Společenství působit na několika úrovních, jako je:

 • vysílání pracovníků mezi oběma odvětvími v rámci partnerství;
 • dočasný pobyt zkušeným výzkumných pracovníků přijatých mimo partnerství;
 • organizace seminářů a konferencí;
 • příspěvek na koupi vybavení potřebného pro účast v iniciativách v oblasti spolupráce (pouze pro MSP).

Mezinárodní rozměr

Mezinárodní rozměr lidských zdrojů v oblasti evropského výzkumu a rozvoje má dva jasné aspekty:

 • profesní rozvoj výzkumných pracovníků členských států a přidružených zemí;
 • mezinárodní spolupráci výzkumných pracovníků.

Opatření v obou těchto oblastech budou podporována prostřednictvím mezinárodních stipendií (pro evropské výzkumné pracovníky mimo Evropu a výzkumné pracovníky z třetích zemí do Evropy), příspěvky, partnerstvím, výměnami, organizací akcí (konference apod.) i zavedením systémů pro sdílení osvědčených postupů.

Kontext

Od roku 1984 provádí EU v oblasti výzkumu a technologického rozvoje politiku založenou na víceletých rámcových programech. Sedmý rámcový program je už druhý od vytvoření Lisabonské strategie v roce 2000 a má v příštích letech sehrát rozhodující roli při růstu a zaměstnanosti v Evropě. Přáním Komise je rozvíjet „trojúhelník znalostí“ tvořený politikami výzkumu, vzdělávání a inovace, který umožní předat vědění do služeb hospodářského rozvoje a sociálního a environmentálního pokroku.

Odkazy

Akt

Vstup v platnost - Datum ukončení platnosti

Lhůta pro provedení v členských státech

Úřední věstník

Rozhodnutí 2006/973/ES

1. 1. 2007–31. 12. 2013

Úř. věst. L 400ze dne 30. 12. 2006

SOUVISEJÍCÍ AKTY

Sdělení Komise Radě, Evropskému parlamentu, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů ze dne 29. dubna 2009 o pokroku dosaženém v rámci sedmého rámcového programu pro evropský výzkum (KOM(2009) 209 – nebylo zveřejněno v Úředním věstníku). Stipendia „Marie Curie“, udělovaná v rámci programu „Lidé“, se setkávají s obrovským úspěchem. Přispívají k vyrovnanému pohybu mozků po Evropě i celém světě a vytvářejí mobilní a vysoce kvalifikovanou pracovní sílu v oblasti evropského výzkumu a vývoje. K jejich širšímu využití by pomohla lepší informovanost průmyslových i malých a středních podniků.

Poslední aktualizace: 26.05.2010

Top