Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Zvláštní program Myšlenky

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.

This summary is archived.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html CS html DA html DE html EL html EN html FR html IT html HU html NL html PL html PT html RO html FI html SV
Multilingual display
Miscellaneous information
 • Archived: true
Text

Zvláštní program Myšlenky

Cílem tohoto zvláštního programu, který spadá do sedmého rámcového programu Evropského společenství pro výzkum, technologický rozvoj a demonstrace (2007-2013) (dále jen 7. rámcový program), je rozvinout hraniční výzkum navržený samotnými výzkumnými pracovníky s cílem pozvednout úroveň excelence výzkumu v Evropě. Jednou z ústředních součástí samotného programu je zřízení Evropské rady pro výzkum (ERV), jejímž hlavním úkolem je provádět program Myšlenky.

AKT

Rozhodnutí Rady 2006/972/ES ze dne 19. prosince 2006 o zvláštním programu Myšlenky, kterým se provádí sedmý rámcový program Evropského společenství pro výzkum, technologický rozvoj a demonstrace (2007–2013) (Úř. věst. L 54 ze dne 22.2.2007)

PŘEHLED

Hlavním cílem zvláštního programuMyšlenky je zvýšit úroveň evropského výzkumu v rychle se rozvíjejících oblastech pro větší hospodářskou konkurenceschopnost a blahobyt. Jinými slovy, cílem je rozvoj hraničního výzkumu, který se zaměřuje na dosažení rozhodujícího pokroku na poli vědy, technologií a akademického bádání bez ohledu jak na hranice jednotlivých oborů, tak na hranice zeměpisné. Program sleduje přístup založený na iniciativě vědců: jinak řečeno, má podporovat projekty výzkumu na hranicích znalostí, prováděné v oborech, které si zvolí sami výzkumní pracovníci.

Program se uskutečňuje v souladu se zásadami vědecké excelence, samostatnosti a účinnosti, transparentnosti a odpovědnosti, za pomoci Evropské rady pro výzkum (ERV).

Zvláštnímu programu byl přidělen rozpočet ve výši 7,51 miliard EUR na období 2007–2013.

Hlavní rysy a obecné cíle

Zvláštní program Myšlenky předkládá několik cílů ke zvýšení konkurenceschopnosti a blahobytu v Evropě:

 • posílit excelenci, dynamiku a tvořivost evropského výzkumu;
 • zvýšit přitažlivost Evropy pro nejlepší výzkumné pracovníky z Evropy i ze třetích zemí, jakož i investice průmyslu do výzkumu;
 • zaměřit se na to, aby evropský výzkum získal vedoucí postavení;
 • otevřít cestu pro tvorbu nových výsledků vědeckého a technologického rozvoje;
 • podněcovat výměnu myšlenek;
 • umožnit lepší využití výzkumných kapacit evropské znalostní společnosti.

Zavádějí se tři úrovně ukazatelů výkonnosti pro optimální monitoring provádění programu:

 • ukazatele kvantitativní, vytyčující cestu vědeckého a technického pokroku (publikace, rejstříky citací, patenty atd.);
 • ukazatele řízení pro interní sledování výkonnosti a pro usnadnění rozhodování na úrovni vrcholového vedení (plnění rozpočtu, doba do uzavření smlouvy, doba do platby atd.);
 • ukazatele kvalitativní pro posouzení celkové účinnosti výzkumu ve srovnání s celkovými cíli Evropské unie (EU).

Při provádění 7. rámcového programu (včetně různých zvláštních programů a všech s nimi spojených výzkumných činností) se musí brát ohled na základní etické principy i na společenské, právní, sociálně-ekonomické a kulturní aspekty a na rovnost pohlaví.

Evropská rada pro výzkum (ERV)

Hlavním úkolem Evropské rady pro výzkum (ERV), zřízené rozhodnutím Komise 2007/134/ES, je uskutečňovat zvláštní program Myšlenky.

ERV se skládá z nezávislé vědecké rady, která se opírá o specializovanou prováděcí strukturu.

Úkoly vědecké rady jsou tyto:

 • stanovit celkovou vědeckou strategii zvláštního programu,
 • pravidelně sestavovat pracovní program a vnášet do něj případné změny,
 • zajišťovat vědecké řízení, sledování a kontrolu kvality provádění programu,
 • zajistit komunikaci s vědeckou obcí a klíčovými účastníky.

Vědecká rada sdružuje zástupce evropské vědecké obce na nejvyšší úrovni. Tvoří ji 22 nejuznávanějších vědců, inženýrů a akademických pracovníků jmenovaných Komisí. Jejich úkolem je vypracovat vědeckou strategii ERV a zejména vytvářet roční pracovní program zvláštního programu Myšlenky.

Specializovanou prováděcí strukturou (ERC DIS) je výkonná agentura Komise pověřená správním řízením a prováděním programu. Výkonná agentura ERV (ERCEA) získala na základě pověřovacího aktu přijatého Komisí v roce 2008 odpovědnost za provádění zvláštního programu Myšlenky a za součinnost s vědeckým výborem; od července 2009 je nezávislá. Provádí hodnocení, vzájemná hodnocení a výběr projektů podle zásad stanovených vědeckou radou. Zajišťuje též finanční a vědecké řízení grantů. Komise má tuto úlohu:

 • ručit za plnou samostatnost a bezúhonnost ERV;
 • dbát na dodržování zásad a cílů stanovených vědeckou radou;
 • zajistit zřízení specializované prováděcí struktury a delegování úkolů a odpovědností této struktury;
 • přijmout pracovní program a metodiku provádění, kterou stanoví vědecká rada;
 • zajistit, aby se návrhy přijímaly a projekty financovaly výhradně na základě jejich pořadí, které vyplyne ze vzájemného hodnocení;
 • pravidelně informovat programový výbor o provádění zvláštního programu;
 • předložit Radě a Parlamentu výroční zprávu o fungování a činnosti ERV a uskutečňování cílů stanovených zvláštním programem.

ERV jako hlavní pilíř tohoto programu svědčí o přidané hodnotě intervence Společenství v porovnání s výsledky, kterých by bylo možné dosáhnout v rámci činností vedených v čistě národním měřítku. Nepopiratelným přínosem ERV totiž je:

 • podněcování a podpora excelence v panevropském měřítku;
 • optimální rozvržení zdrojů;
 • atraktivita a zviditelnění evropského hraničnímu výzkumu;
 • usnadnění adaptace vnitrostátních výzkumných struktur na rychle se rozvíjející evropský prostor;
 • vytvoření evropského výzkumného systému, který bude konkurenceschopný v celosvětovém měřítku;
 • snaha vytvořit z Evropy centrum zájmu průmyslu a podniků činných v oblasti výzkumu a vývoje;
 • reakce na výzvy, které se v současné evropské společnosti objevují.

Kontext

Od roku 1984 provádí EU v oblasti výzkumu a technologického rozvoje politiku založenou na víceletých rámcových programech. 7. rámcový program (2007-2013) , zásadní součást strategie EU pro růst a zaměstnanost v Evropě, se soustřeďuje na čtyři druhy činností: nadnárodní spolupráci v oblasti politicky definovaných témat (Spolupráce), výzkum motivovaný badateli vycházející z iniciativ vědecké obce (Myšlenky), podporu odborné přípravy a kariérního rozvoje výzkumných pracovníků (Lidé) a podporu výzkumných kapacit (Kapacity). Přispívá k rozvoji trojúhelníku znalostí tvořeného politikami výzkumu, vzdělávání a inovace, který umožní předat vědění do služeb hospodářského rozvoje a sociálního a environmentálního pokroku.

Je zapotřebí poznamenat, že v prosinci 2013 Evropský parlament a Rada přijaly nařízení (EU) č. 1291/2013, kterým se zavádí Horizont 2020 - rámcový program pro výzkum a inovace (2014-2020), který tak nahrazuje 7. rámcový program.

ODKAZY

Akt

Vstup v platnost – Datum ukončení platnosti

Lhůta pro provedení v členských státech

Úřední věstník

Rozhodnutí 2006/972/ES

1. 1. 2007–31. 12. 2013

-

Úř. věst. L 54 ze dne 22. 2. 2007

SOUVISEJÍCÍ AKTY

Rozhodnutí Komise 2007/134/ES ze dne 2. února 2007, kterým se zřizuje Evropská rada pro výzkum (Úř. věst. L 57/14 ze dne 24.2.2007), pozměněné rozhodnutím Komise 2011/12/EU ze dne 12. ledna 2011 (Úř. věst. L 9/5 ze dne 13.1.2011).

Tímto rozhodnutím Komise se zřizuje vědecká rada ERV a předpokládá se zřízení specializované prováděcí struktury a postu generálního tajemníka ERV, který bude napomáhat vědecké radě při zajišťování účinného spojení s Komisí a se specializovanou prováděcí strukturou.

Rozhodnutí Komise 2008/37/ES ze dne 14. prosince 2007, kterým se zřizuje Výkonná agentura Evropské rady pro výzkum pro správu zvláštního programu Společenství Myšlenky v oblasti hraničního výzkumu podle nařízení Rady (ES) č. 58/2003 (Úř. věst. L 9 ze dne 12.1.2008).

Pokročilo se při zřizování ERCEA, jež zahájila svou činnost v průběhu roku 2008.

Zpráva Komise Radě a Evropskému parlamentu objasňující činnost Evropské rady pro výzkum a realizaci cílů stanovených ve specifickém programu Myšlenky v roce 2007 ( KOM(2008) 473 v konečném znění – nebyla zveřejněna v Úředním věstníku).

Zpráva Komise Radě a Evropskému parlamentu o působení Evropské rady pro výzkum a plnění cílů stanovených ve zvláštním programu Myšlenky v roce 2012 ( COM(2013) 318 final - nezveřejněno v Úř. věstníku)

Hodnocení hlavních výsledků ERV bylo vypracováno ve spojení s posouzením dopadů ex ante návrhu Komise týkajícího se programu Horizont 2020, příštího rámcového programu pro výzkum a inovace. Z průběžného monitorování programu vyplynula mimo jiné tato zjištění:

 • mezi držiteli grantů ERV je pět nositelů Nobelovy ceny a tři držitelé Fieldsovy medaile,
 • v letech 2008 až 2013 bylo ve velmi rozšířených časopisech publikováno více než 20 000 článků s uznáním finančních prostředků ERV,
 • každý příjemce grantu ERV zaměstnává v průměru šest dalších výzkumných pracovníků,
 • členové týmů financovaných ERV pocházejí z 38 z celkem 41 zemí Evropského výzkumného prostoru (EVP),
 • ženy tvoří přibližně 37 % členů týmů ERV (20 % má funkci hlavního výzkumného pracovníka).

Poslední aktualizace: 07.04.2014

Top