Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Přijímání a pobyt výzkumných pracovníků ze zemí mimo EU

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Přijímání a pobyt výzkumných pracovníků ze zemí mimo EU

PŘEHLED DOKUMENTU:

Směrnice 2005/71/ES o zvláštním postupu pro přijímání výzkumných pracovníků ze zemí mimo EU

CO JE CÍLEM TÉTO SMĚRNICE?

 • Zavádí zvláštní postup pro vstup a pobyt státních příslušníků pocházejících ze zemí mimo EU, aby v EU po dobu delší než 3 měsíce prováděli výzkumný projekt.
 • Postup ustavuje schválené výzkumné organizace coby klíčové aktéry v imigračním postupu, neboť hrají klíčovou úlohu při tematickém hodnocení kandidáta a jeho výzkumného projektu.

KLÍČOVÉ BODY

Tato směrnice se vztahuje na státní příslušníky zemí mimo EU, pokud v rámci bilaterálních nebo multilaterálních dohod uzavřených mezi EU a jednou či více zeměmi mimo EU, případně mezi EU, jejími členskými zeměmi a jednou či více zeměmi mimo EU neplatí příznivější ustanovení.

Nevztahuje se na:

 • žadatele o azyl či podpůrnou ochranu nebo v rámci programů dočasné ochrany;
 • doktorandy provádějící výzkum týkající se jejich studentských prací (na ně se vztahuje směrnice 2004/114/ES o podmínkách vstupu a pobytu státních příslušníků zemí mimo EU za účelem studia, odborné přípravy nebo dobrovolné služby);
 • státní příslušníky zemí mimo EU, jejichž vyhoštění je odloženo z faktických nebo právních důvodů;
 • výzkumné pracovníky vyslané výzkumnou organizací do jiné výzkumné organizace v jiné zemi EU.

Výzkumné organizace

Každá výzkumná organizace, která si přeje přijmout jako hostitelská organizace výzkumného pracovníka, musí být nejdříve schválena zemí EU, v níž se nachází. Tato povolení jsou obvykle platná nejméně na 5 let. Každý rok musí každá země EU zveřejnit seznam schválených výzkumných organizací.

Výzkumné organizace musí s výzkumným pracovníkem podepsat „smlouvu o hostování“, právní smlouvu. Smlouva vyžaduje, aby:

 • se výzkumný pracovník zavázal provést výzkumný projekt;
 • organizace souhlasila, že pokud výzkumný pracovník dostane povolení k pobytu, přijme ho jako hostitelská organizace.

Přijímání výzkumných pracovníků

Země EU musí výzkumné pracovníky přijmout, pokud:

 • předloží platný pas nebo odpovídající cestovní doklady;
 • předloží smlouvu o hostování podepsanou s výzkumnou organizací;
 • předloží prohlášení o finanční odpovědnosti vydané výzkumnou organizací;
 • nejsou pokládáni za hrozbu pro veřejný pořádek, veřejnou bezpečnost nebo veřejné zdraví.

Země EU musí vydat povolení k pobytu na 1 rok či déle a každý rok ji prodloužit. Má-li výzkumný projekt trvat méně než jeden rok, musí být povolení k pobytu vydáno na dobu trvání projektu. Povolení může být na stejnou dobu vydáno i příslušníkům rodiny výzkumného pracovníka.

Držitelé povolení k pobytu budou mít nárok na stejné zacházení jako u státních příslušníků, pokud jde o:

 • uznávání diplomů, osvědčení a jiných odborných kvalifikací;
 • pracovní podmínky, včetně mzdy a propouštění;
 • sociální pojištění, jak jej vymezují vnitrostátní právní předpisy;
 • daňové výhody;
 • přístup ke zboží a službám a dodávky zboží a služeb poskytovaných veřejnosti.

Postup

Každá země EU rozhodne, zda má žádost o povolení k pobytu podávat výzkumný pracovník, nebo výzkumná organizace.

Žádost se musí podat v zemi pobytu výzkumného pracovníka prostřednictvím diplomatických nebo konzulárních orgánů země EU, kde si výzkumný pracovník přeje provádět výzkum.

Země EU mohou ve svých vnitrostátních předpisech stanovit i možnost, aby si žadatelé podali žádost z jejich území.

Zrušení

Směrnice (EU) 2016/801 zrušuje a nahrazuje směrnici 2005/71/ES s účinností od 24. května 2018.

ODKDY SE SMĚRNICE POUŽIJE?

Používá se od 23. listopadu 2005. Země EU ji musely provést do vnitrostátního práva do 12. října 2007.

KONTEXT

Klíčovým prvkem při získávání a sdílení poznatků je mobilita výzkumných pracovníků. Přispět k tomu může zjednodušení postupů pro vstup a pobyt výzkumných pracovníků ze zemí mimo EU.

Více informací je k dispozici zde:

AKT

Směrnice Rady 2005/71/ES ze dne 12. října 2005 o zvláštním postupu pro přijímání státních příslušníků třetích zemí pro účely vědeckého výzkumu (Úř. věst. L 289, 3.11.2005, s. 15–22)

Postupné změny a opravy směrnice 2005/71/ES byly začleněny do základního textu. Toto konsolidované znění je pouze pro informaci.

SOUVISEJÍCÍ AKTY

Směrnice Rady 2004/114/ES ze dne 13. prosince 2004 o podmínkách přijímání státních příslušníků třetích zemí za účelem studia, výměnných pobytů žáků, neplacené odborné přípravy nebo dobrovolné služby (Úř. věst. L 375, 23.12.2004, s. 12–18)

Doporučení Komise ze dne 11. března 2005 o Evropské chartě pro výzkumné pracovníky a o Kodexu chování pro přijímání výzkumných pracovníků (Úř. věst. L 75, 22.3.2005, s. 67–77)

Směrnice (EU) 2016/801 Evropského parlamentu a Rady ze dne 11. května 2016 o podmínkách vstupu a pobytu státních příslušníků třetích zemí za účelem výzkumu, studia, stáže, dobrovolnické služby, programů výměnných pobytů žáků či vzdělávacích projektů a činnosti au-pair (Úř. věst. L 132, 21.5.2016, s. 21–57)

Poslední aktualizace 09.08.2016

Top