Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Politika soudržnosti jako realizace lisabonské strategie (2007-2013)

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.

This summary is archived.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html CS html DA html DE html EL html EN html FR html IT html HU html NL html PL html PT html RO html FI html SV
Multilingual display
Miscellaneous information
  • Archived: true
Text

Politika soudržnosti jako realizace lisabonské strategie (2007-2013)

Komise předkládá shrnutí strategií a vnitrostátních programů týkajících se politiky soudržnosti pro období 2007-2013. Uvádí, že většina z 347 miliard EUR vymezených na tuto politiku bude investována do následujících priorit lisabonské strategie: znalostní ekonomika, výzkum, vývoj a inovace, lidský kapitál a rozvoj podniků.

AKT

Sdělení komise Radě, Evropskému parlamentu, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů ze dne 11. prosince 2007 – „Členské státy a regiony provádějí Lisabonskou strategii pro růst a zaměstnanost prostřednictvím politiky soudržnosti EU na období 2007–2013“ (KOM(2007) 798 v konečném znění – nezveřejněno v Úředním věstníku).

PŘEHLED

Komise poskytuje první přehled výsledků jednání o nových programech a strategiích týkající se reformované politiky soudržnosti. Zajímá ji role, kterou tato politika může hrát v obnovené Lisabonské strategii.

Toto sdělení je součástí balíčku, který stanoví opatření Evropské unie (EU) pro uskutečňování lisabonských cílů na léta 2008–2011 a hodnotí pokrok dosažený v plnění cílů této strategie v průběhu období 2005–2007.

Politika soudržnosti v lisabonském procesu

Od reformy v roce 2006 se politika soudržnosti soustředí na realizaci priorit lisabonské strategie na období 2007–2013, tj. učinit EU přitažlivější pro investice i práci, podporovat inovace, podnikání a rozvoj znalostní ekonomiky a vytvářet více pracovních míst a lepší pracovní místa.

Reforma politiky soudržnosti umožnila větší převedení odpovědností na místní a regionální partnery, vzájemné sdílení poznatků a odborných zdrojů, vypracování strategií přizpůsobených místním a regionálním podmínkám.

I nadále musí být usilováno o realizaci lisabonských cílů a zohlednění různých souvislostí a problémů jednotlivých zemí. Členské státy by měly podporovat realizaci těchto cílů a strukturálních reforem určených pro provádění národních programů reforem.

Zaměření na lisabonské priority

Celkový rozpočet na evropskou politiku soudržnosti na období 2007–2013 činí 347 miliard EUR a tato částka bude doplněna o 160 miliard EUR z vnitrostátních veřejných a soukromých zdrojů. Přibližně 80 % těchto zdrojů bude poskytnuto regionům, na něž se vztahuje cíl „Konvergence“, a z toho má být 65 % prostředků investováno do cílů souvisejících s Lisabonskou strategií. Regionům s programy spadajícími pod cíl „Regionální konkurenceschopnost a zaměstnanost“ je určeno 16 % zdrojů politiky soudržnosti, z toho 82 % do priorit souvisejících s Lisabonskou strategií.

Úsilí by mělo být zaměřeno na čtyři prioritní oblasti Lisabonské strategie, tj.:

  • větší investice do znalostí a inovací;
  • využití podnikatelského potenciálu, zejména malých a středních podniků;
  • zlepšení zaměstnatelnosti prostřednictvím flexikurity;
  • lepší správa energetických zdrojů.

Větší investice do znalostí a inovací

Programy soudržnosti vyčleňují 85 miliard EUR na investice do znalostí a inovací, zejména do zlepšení inovačních kapacit podniků (49,5 miliard) a na podporu dovedností; šíření, používání a pochopení technologií; vznik nových podniků a podporu flexibilnější pracovní síly.

V této oblasti je třeba využívat potenciál existujících pólů excelence, zlepšit kapacity jednotlivých států a regionů, zapojit soukromé finanční zdroje a využít současný potenciál. Za tímto účelem je navrhováno vytvořit novou generaci laboratoří, nástrojů a infrastruktur pro základní výzkum, které budou mít světovou úroveň.

Využití podnikatelského potenciálu:

Politika soudržnosti pomáhá malým a středním podnikům investovat do lidského kapitálu, zavést kompetentní řídící struktury, prostředí příznivější pro podnikání, lépe předvídat ekonomické změny a snížit administrativní zátěž.

V letech 2007–2013 bude uvolněno cca 19 miliard EUR, aby malé a střední podniky mohly zlepšit svou konkurenceschopnost a dostaly se na světové trhy. Díky iniciativám JEREMIE a JESSICA, jejichž účelem je zlepšit dostupnost inovačních produktů finančního inženýrství v regionech, dosáhnou malé a střední podniky na další zdroje pomoci.

V oblasti mikroúvěrů byla přijata iniciativa JASMINE, což bude mít význam pro rozvoj zaměstnanosti a zlepšení sociálního začleňování. Bylo také přijato sdělení obsahující hlavní směry týkající se synergie mezi intervencemi politiky soudržnosti, rámcovými programy pro výzkum a programem pro konkurenceschopnost a inovace.

Zlepšení zaměstnatelnosti prostřednictvím flexikurity

V letech 2007–2013 bude politika soudržnosti financovat různé aspekty flexikurity ve výši cca 50 miliard EUR. Cílem nových programů je zlepšit zaměstnatelnost pomocí flexikurity, pomoci podnikům realizovat strategie v oblasti lidských zdrojů a produktivnějších forem práce a usnadnit proces transformace v důsledku restrukturalizací.

Politiky trhu práce a opatření v oblasti celoživotního učení poskytnou občanům příležitosti k dosažení odborných způsobilostí a kvalifikací požadovaných na trhu práce. Na podporu reformy systémů vzdělávání a odborné přípravy by mělo dojít ke zvýšení pomoci (25,3 miliard EUR).

Lepší správa energetických zdrojů

Nové programy kladou větší důraz na zlepšení správy energetických zdrojů a rozvoj účinnější a integrované energetické politiky. Oproti období 2000–2006 se investice do obnovitelných energií a energetické účinnosti zvýší pětkrát, pokud jde o cíl „Konvergence“, a sedmkrát, pokud jde o cíl „Regionální konkurenceschopnost a zaměstnanost“.

Zohledňování doporučení a priorit

Investice ve prospěch uskutečňování cílů Lisabonské strategie se týkají mnoha oblastí a jejich komplexnost může přinášet členským státům mnoho potíží. Na jejich řešení bude uvolněno 51 miliard EUR z programů na posílení synergií mezi ochranou životního prostředí, prevencí rizik a růstem.

Je nezbytná dopravní síť odpovídající hospodářskému rozvoji. Jasnou prioritou je rozvoj transevropských dopravních sítí (TEN-T) s rozpočtem 38 milliard eur. Na projekty usnadňující přístup k TEN-T a šetrnější k životnímu prostředí bude vyčleněno 34 miliard EUR.

Asi 3,6 miliardy EUR bude vynaloženo na modernizaci orgánů veřejné správy a služeb a na vytvoření a provádění účinných politik. Nástroj technické pomoci JASPERS pomůže novým členským státům uskutečnit kvalitní projekty, na které lze získat finanční pomoc EU.

Podpora partnerství

Spolupráce mezi subjekty odpovědnými za koordinaci provádění národních programů reforem, jakož i rozvoj strategií a programů týkajících se politiky soudržnosti je obecně vysoká. Pokud není tato spolupráce dosud dostatečně účinná, je třeba zvýšit úsilí.

Všechny zainteresované strany musí více spolupracovat při vývoji a provádění programů politiky soudržnosti. V této politice působí partneři jak na vertikální úrovni (Společenství, celostátní, regionální a místní orgány), tak na úrovni horizontální (zástupci podniků, odbory, nevládní organizace atd.).

Hodnocení a sledování politiky soudržnosti v lisabonském procesu

O přispívání politiky soudržnosti na zlepšení růstu a zaměstnanosti jsou pravidelně předkládány zprávy a ty umožňují ověřit a zajistit jednotné sladění národních programů reforem a programů politiky soudržnosti.

Členské státy předkládají každoročně zprávu o pomoci poskytnuté z jednotlivých programů a zprávu za rok 2009 a za rok 2012 týkající se role politiky soudržnosti v Lisabonském programu.

Komise sestaví (pro roky 2010 a 2013) zprávu obsahující shrnutí příspěvků jednotlivých států a vyjádření ohledně vhodnosti a potřeby přizpůsobit programy novým výzvám.

SOUVISEJÍCÍ AKTY

Sdělení komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů ze dne 14. května 2008 o výsledcích jednání ohledně strategií a programů politiky soudržnosti na programové období 2007–2013 (KOM(2008) 301 v konečném znění nezveřejněno v Úředním věstník). Na základě jednání (DE) (EN) (FR) vedených s členskými státy předkládá Komise priority programů politiky soudržnosti na léta 2007–2013. Jakožto cíle Lisabonské strategie slouží finanční zdroje poskytované z cílů konvergence, konkurenceschopnost a územní spolupráce k podpoře inovací, výzkumu, pravomocí a lidského kapitálu.

Regionální a odvětvové strategie byly přizpůsobeny novým výzvám. Investice musí přispívat ke zvýšení konkurenceschopnosti evropských podniků ve světě, usnadňovat jejich přístup na světové trhy a pomoci s jejich restrukturalizací. Stárnutí populace a demografický vývoj evropské společnosti vyžaduje zejména zlepšit účast na trhu práce a zvýšit dovednosti pracovníků. Politika soudržnosti má napomoci začlenění migrujících osob, bojovat proti diskriminaci, chudobě a vyloučení. Programy podporují rozvoj nových služeb v oblasti životního prostředí, nových dovedností, financování infrastruktury, aby mohly být realizovány evropské cíle udržitelného rozvoje, klimatických změn a energetické politiky.

Zásadním prvkem účinnosti programů je decentralizované řízení prostředků. Partnerství na různých úrovních mezi orgány veřejné moci a občanskou společností při vypracovávání strategií umožňuje též zlepšit investice na regionální a místní úrovni. K účinnosti veřejných výdajů přispívá také výměna osvědčených postupů v předcházejícím plánování.

Šíří se v rámci iniciativ Společenství, zejména v rámci nové iniciativy „regiony pro hospodářskou změnu (EN) (FR)“ a cíle územní spolupráce.

Poslední aktualizace: 03.03.2009

Top