Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Pokyny k vnitrostátní regionální podpoře na období 2007–2013

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.

This summary is archived.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html CS html EN html FR html IT html HU html NL html PL html PT html RO html FI html SV
Multilingual display
Miscellaneous information
 • Archived: true
Text

Pokyny k vnitrostátní regionální podpoře na období 2007–2013

Cílem vnitrostátní regionální podpory je podpora investic, vytváření nových pracovních míst a zakládání nových závodů v nejvíce znevýhodněných evropských regionech. Za účelem podpory hospodářského rozvoje těchto regionů v období 2007–2013 tyto pokyny stanovují kritéria pro přezkoumání slučitelnosti vnitrostátní regionální podpory se společným trhem podle čl. 87, odst. 3, bodů a) a c) Smlouvy o založení Evropského společenství (ES).

AKT

Pokyny k vnitrostátní regionální podpoře na období 2007–2013 (Úř. věst. C 54 ze dne 4.3.2006)

PŘEHLED

Ve snaze podpořit hospodářský rozvoj nejvíce znevýhodněných evropských regionů v období 2007–2013 je cílem vnitrostátní regionální podpory podpora investic, vytváření nových pracovních míst a zakládání nových závodů.

Vnitrostátní regionální podpora sestává z investiční podpory * poskytované velkým podnikům a malým a středním podnikům (MSP) a z provozní podpory (za určitých omezených podmínek). Z obecného hlediska by měla být podpora poskytována ve víceodvětvovém režimu, který tvoří nedílnou součást strategie regionálního rozvoje.

Právní kontext

Tyto pokyny obsahují kritéria, která Komise používá k posouzení slučitelnosti vnitrostátní regionální podpory s vnitřním trhem podle čl. 87, odst. 3, bodů a) a c) Smlouvy o založení ES.

Vliv výhod vnitrostátní podpory na hospodářskou soutěž na vnitřním trhu se vyvažuje zastropováním přípustné podpory v závislosti na závažnosti problémů souvisejících s rozvojem v dotčených regionech. Tyto pokyny zahrnují nástroj na podporu zakládání malých podniků v regionech.

Oblast působnosti

Z oblasti působnosti těchto pokynů jsou výslovně vyňaty činnosti v následujících odvětvích:

Vymezení regionů

Limit celkového pokrytí populace podporovaných regionů v rámci 25 členských států byl stanoven na 42 %. Žádný z členských států však v období 2000–2006 neztrácí více jak 50 % z pokrytí svého obyvatelstva.

Článek 87, odstavec 3, bod a)

Pokyny stanovují, že podmínky uvedené v čl. 87, odst. 3, bodu a) jsou splněny, pokud hrubý domácí produkt (HDP) na obyvatele regionu na úrovni NUTS II nepřesáhne 75 % průměru Společenství.

Podmínky uvedené v čl. 87, odst. 3, bodu a) Smlouvy o založení ES jsou rovněž splněny v případě:

 • regionální podpory nejodlehlejších regionů;
 • některých regionů, jejichž HDP na obyvatele přesahuje 75 % průměru EU-25 z důvodu statistických vlivů rozšíření v roce 2004. Jejich HDP na obyvatele byl menší než 75 % průměru EU-15. Na tyto regiony se vztahuje přechodné období do 31. prosince 2010. Situace v těchto regionech bude v roce 2010 přezkoumána. Pokud bude situace horší, bude se na regiony i nadále vztahovat článek 87, odstavec 3, písmeno a); v opačném případě budou moci regiony od 1. ledna 2011 přijímat podporu podle čl. 87, odst. 3, bodu c) ve výši 20 %.

Článek 87, odstavec 3, bod c)

Jelikož je regionální podpora podle čl. 87, odst. 3, bodu c) Smlouvy o založení ES určena regionům, které jsou znevýhodněny méně než regiony podle bodu a), zeměpisný rozsah a intenzita podpory musí být striktně omezeny podle zásady zeměpisného soustředění.

Regiony, které mohou využívat podpory podle čl. 87, odst. 3, bodu c), jsou:

 • regiony, jejichž HDP na obyvatele byl v roce 1998 nižší než 75 % průměru EU-15, které tuto podmínku v období 2007–2013 již nesplňují („hospodářsky se rozvíjející regiony“);
 • regiony, jejichž hustota obyvatelstva je nižší než 8 obyvatel na kilometr čtvereční na úrovni NUTS II nebo 12 obyvatel na kilometr čtvereční na úrovni NUTS III;
 • regiony s více než 100 000 obyvateli, jejichž HDP na obyvatele je nižší než průměr EU-25 nebo jejichž míra nezaměstnanosti je vyšší než 115 % vnitrostátního průměru;
 • ostrovy s méně než 5 000 obyvateli;
 • regiony na úrovni NUTS III, které sousedí s regionem majícím nárok na podporu na základě čl. 87, odst. 3, bodu a) nebo které mají společnou hranici s třetí zemí;
 • regiony s více jak 50 000 obyvateli, které vážným způsobem upadají nebo které procházejí velkými strukturálními změnami;
 • regiony s více jak 20 000 obyvateli, které zaznamenávají vysoce lokalizované regionální rozdíly pod úrovní NUTS III a které si přejí využít regionální podpory pro MSP.

REGIONÁLNÍ INVESTIČNÍ PODPORY

Stropy pro regionální investiční podpory – velké podniky

Článek 87, odstavec 3, bod a)

Maximální míra (strop) podpory pro velké podniky v regionech spadajících do pole působnosti čl. 87, odst. 3, bodu a) nesmí přesáhnout:

 • 30 % pro regiony, jejichž HDP na obyvatele je nižší než 75 % průměru EU-25;
 • 30 % pro okrajové regiony. Tyto regiony mohou využít navýšení podpory o dalších 20 %, pokud je jejich HDP na obyvatele nižší než 75 % průměru EU-25 a o 10 % v ostatních případech;
 • 30 % pro regiony, na něž dopadá statistický vliv, až do 1. ledna 2011;
 • 40 % pro regiony, jejichž HDP na obyvatele je nižší než 60 % průměru EU-25;
 • 50 % pro regiony, jejichž HDP na obyvatele je nižší než 45 % průměru EU-25.

Článek 87, odstavec 3, bod c)

Strop podpory pro velké podniky v regionech spadajících do pole působnosti čl. 87, odst. 3, bodu c) nesmí přesáhnout:

 • 15 % v obecné rovině;
 • 20 % nebo 30 % pro regiony, na něž dopadá statistický vliv, od 1. ledna 2011;
 • 10 % pro regiony, jejichž HDP na obyvatele je vyšší než 100 % průměru EU-25 a jejichž míra nezaměstnanosti je nižší než průměr EU-25, měřeno na úrovni NUTS III.

Stropy pro regionální investiční podpory – MSP

Stropy podpory mohou být navýšeny o 20 % u podpor poskytovaných malým podnikům a o 10 % u podpor poskytovaných středně velkým podnikům.

Velké investiční projekty

Pro „velký investiční projekt“, u něhož způsobilé výdaje přesahují 50 milionů EUR, je strop podpory pro investice mezi 50 a 100 miliony EUR stanoven na 50 % regionálního stropu. U investic nad 100 milionů EUR je strop podpory stanoven na 34 % regionálního stropu.

Členské státy mají povinnost oznamovat každou podporu udělenou investičnímu projektu, jehož výdaje přesahují 100 milionů EUR, pokud podpora přesahuje maximální přípustnou výši. Prahy pro oznamovací povinnost pro různé regiony a nejobvyklejší míry podpory jsou shrnuty následovně:

 • 7,5 milionů EUR, pokud je míra podpory 10 %;
 • 11,25 milionů EUR, pokud je míra podpory 15 %;
 • 15,0 milionů EUR, pokud je míra podpory 20 %;
 • 22,5 milionů EUR, pokud je míra podpory 30 %;
 • 30,0 milionů EUR, pokud je míra podpory 40 %;
 • 37,5 milionů EUR, pokud je míra podpory 50 %.

REGIONÁLNÍ PROVOZNÍ PODPORY

Navzdory skutečnosti, že provozní podpory * jsou z principu zakázány, mohou být tyto podpory výjimečně a dočasně udělovány v regionech, které mají nárok na podporu podle čl. 87, odst. 3, bodu a). Svou povahou a proporcionalitou musí být přiměřené ve vztahu ke znevýhodnění a přispění k rozvoji dotyčného regionu.

Podpora nově vytvářených malých podniků

Za účelem podpory zakládání a rozběhnutí malých podniků v regionech majících nárok na vnitrostátní regionální podporu tyto pokyny povolují podporu až do výše:

 • 2 milionů EUR na jeden malý podnik v regionech, které mají nárok na podporu na základě čl. 87, odst. 3, bodu a). Strop podpory je 35 % způsobilých nákladů během prvních tří let po založení podniku a 25 % po další dva následující roky;
 • 1 milion EUR na jeden malý podnik v regionech, které mají nárok na podporu na základě čl. 87, odst. 3, bodu c). Strop podpory je 25 % způsobilých nákladů během prvních tří let po založení podniku a 15 % po další dva následující roky;

Roční výše udělené podpory nesmí přesáhnout 33 % celkové výše uvedené podpory na podnik.

Závěrečná ustanovení

Tyto pokyny jsou platné od 1. ledna 2007 do 31. prosince 2013.

Klíčové pojmy aktu

 • Investiční podpora: podpora poskytovaná na investice do movitého i nemovitého majetku souvisejícího se založením nového podniku, rozšířením stávajícího podniku, diverzifikací výroby podniku vedoucí k výrobě nových výrobků nebo se zásadní změnou celého výrobního procesu ve stávajícím podniku („projekt počáteční investice“);
 • Provozní podpora: regionální podpora určená ke snížení běžných výdajů podniku, například formou osvobození od daně nebo snížení nákladů na sociální zabezpečení, které nesouvisí se způsobilými investičními náklady.

SOUVISEJÍCÍ AKTY

Nařízení Komise (ES) č. 1628/2006 ze dne 24. října 2006 o použití článků 87 a 88 Smlouvy na vnitrostátní regionální investiční podporu (Úř. věst. L 302 ze dne 1.11.2006)

Nařízení Komise (ES) č. 1627/2006 ze dne 24. října 2006, kterým se mění nařízení (ES) č. 794/2004, pokud jde o standardní oznamovací formuláře pro státní podporu (Úř. věst. L 302 ze dne 1.11.2006) Toto nařízení mění nařízení (ES) č. 794/2004, které zavádí nařízení (ES) č. 659/1999, kterým se stanoví prováděcí pravidla k článku 93 (nyní čl. 88) Smlouvy o ES. Mění standardní oznamovací formuláře pro státní podporu po přijetí pokynů k vnitrostátní regionální podpoře na období 2007–2013.

Mapa regionální podpory (1.1.2007–31.12.2013)

 • Slovinsko, Slovensko, Maďarsko, Polsko: Úř. věst. C 256 ze dne 24.10.2006
 • Malta: Úř. věst. C 275 ze dne 11.11.2006
 • Česká republika, Lucembursko: Úř. věst. C 280 ze dne 18.11.2006
 • Řecko, Estonsko, Litva: Úř. věst. C 286 ze dne 23.11.2006
 • Lotyšsko: Úř. věst. C 287 ze dne 24.11.2006
 • Irsko: Úř. věst. C 292 ze dne 1.12.2006
 • Německo: Úř. věst. C 295 ze dne 5.12.2006
 • Finsko, Švédsko, Rakousko: Úř. věst. C 34 ze dne 16.2.2007
 • Španělsko: Úř. věst. C 35 ze dne 17.2.2007
 • Spojené království: Úř. věst. C 55 ze dne 10.3.2007
 • Portugalsko, Kypr: Úř. věst. C 68 ze dne 24.3.2007
 • Belgie, Bulharsko, Rumunsko: Úř. věst. C 73 ze dne 30.3.2007
 • Francie: Úř. věst. C 94 ze dne 28.4.2007
 • Dánsko: Úř. věst. C 141 ze dne 26.6.2007
 • Nizozemsko: Úř. věst. C 176 ze dne 28.7.2007

Mapy vnitrostátní regionální podpory určují nejen regiony způsobilé pro přijetí investiční regionální podpory, ale také maximální míru podpory (strop) pro každý členský stát v období 2007–2013.

Poslední aktualizace: 28.08.2007

Top