Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Prováděcí pravidla týkající se Evropského fondu pro regionální rozvoj, Evropského sociálního fondu a Fondu soudržnosti (2007–2013)

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.

This summary is archived.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html CS html DA html DE html EL html EN html FR html IT html HU html NL html PL html PT html RO html FI html SV
Multilingual display
Miscellaneous information
 • Archived: true
Text

Prováděcí pravidla týkající se Evropského fondu pro regionální rozvoj, Evropského sociálního fondu a Fondu soudržnosti (2007–2013)

Toto nařízení stanovuje prováděcí pravidla týkající se Evropského fondu pro regionální rozvoj (EFRR), Evropského sociálního fondu (ESF) a Fondu soudržnosti. Týká se zejména povinností členských států, pokud jde o informace a provádění fondů.

AKT

Nařízení Komise (ES) č. 1828/2006 ze dne 8. prosince 2006, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 1083/2006 o obecných ustanoveních týkajících se Evropského fondu pro regionální rozvoj, Evropského sociálního fondu a Fondu soudržnosti a k nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1080/2006 o Evropském fondu pro regionální rozvoj (Viz pozměňovací akty)

PŘEHLED

Tímto nařízením se stanoví prováděcí pravidla:

 • nařízení Rady (ES) č. 1083/2006 o Evropském fondu pro regionální rozvoj (EFRR), Evropském sociálním fondu (ESF) a Fondu soudržnosti;
 • nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1080/2006 o EFRR.

Toto nařízení stanovuje všechna pravidla pro zveřejňování a sdělování informací o projektech financovaných z těchto fondů. Navíc definuje pravidla, která mají zaručit řádné užívání fondů, zejména pokud jde o systémy kontroly, které zavedly členské státy, a postupy v případě nesrovnalostí.

A konečně toto nařízení obsahuje ustanovení týkající se některých speciálních aspektů fondů, jako jsou nástroje finančního inženýrství nebo způsobilost nákladů na bydlení.

Informace a propagace: komunikační plán

V souladu s nařízením č. 1083/2006 členské státy vypracují operační programy. Tyto programy definují strategie rozvoje založené na financování ze strukturálních fondů.

Ve snaze o transparentnost musí být operační programy zahrnuty do komunikačního plánu. Komunikační plány sestavují členské státy nebo řídící orgány pověřené vypracováním operačních programů. Tyto plány jsou určeny:

 • příjemcům a potenciálním příjemcům, aby se zajistilo řádné rozšíření informací o možnostech financování a postupů, které je třeba dodržet;
 • veřejnosti, aby se zlepšila informovanost občanů o úloze Evropské unie (EU) při financování programů usilujících o zlepšení hospodářské konkurenceschopnosti, vytváření pracovních příležitostí a vnitřní soudržnost.

Mimo to komunikační plány obsahují:

 • cíle a cílové skupiny;
 • strategii a obsah informačních a propagačních opatření, která přijme členský stát nebo řídící orgán;
 • orientační rozpočet na provedení plánu;
 • správní oddělení nebo subjekty odpovědné za provádění informačních a propagačních opatření;
 • údaje o tom, jak budou informační a propagační opatření vyhodnocena.

Společně s šířením informací toto nařízení definuje povinnosti a role všech dotčených aktérů, zejména:

 • pravidla umožňující členským státům předkládat Komisi informace o využívání finančních prostředků z fondů a o finančních příspěvcích z fondů po celou dobu trvání programu;
 • pravidla umožňující Komisi informovat ostatní evropské instituce a občany EU o využívání finančních příspěvků z fondů;
 • povinnosti, které mají řídící orgány ve vztahu k příjemcům v průběhu výběru a schvalování operací, které se mají financovat;
 • povinnosti řídících orgánů s ohledem na aspekty, jež by měla zahrnovat ověření výdajů vykázaných příjemcem. To zahrnuje správní ověření žádostí o platbu a ověření jednotlivých operací přímo na místě;
 • ustanovení, pokud jde o osobní údaje a výměnu údajů elektronickou cestou.

K zajištění výměny osvědčených postupů a zkušeností je třeba, aby řídící orgány jmenovaly kontaktní osoby odpovědné za informační a propagační opatření, které by se měly zapojit do příslušných sítí Společenství.

Systém řízení a kontroly

Obecná ustanovení o EFRR, ESF a Fondu soudržnosti stanoví, že členské státy předkládají Komisi popis řídících a kontrolních systémů a zprávu uvádějící výsledky posouzení zavedených systémů.

Komise se na tyto dokumenty spoléhá a ujišťuje se tak, že členské státy využívají dotčenou finanční pomoc v souladu s platnými pravidly nezbytnými k ochraně finančních zájmů Společenství. Z toho důvodu toto nařízení podrobně stanoví, jaké informace takové dokumenty musí obsahovat.

Dále toto nařízení uvádí zvláštní ustanovení, pokud jde o:

 • zprostředkující subjekty, řídící orgány a certifikační orgány;
 • audity operací;
 • popis a hodnocení řídících a kontrolních systémů;
 • podmínky požadované pro ověřování jednotlivých operací na místě na základě vzorku;
 • prvky, které je třeba zahrnout do účetních záznamů a pomůcek pro audit.

Nesrovnalosti

Členské státy nahlásí Komisi veškeré nesrovnalosti, které se staly předmětem prvotního odhalení ve správním nebo soudním řízení. Následně ji informují o postupech zavedených v souvislosti se všemi nesrovnalostmi, které již dříve oznámily, a o významných změnách, které z nich vyplývají.

Každý členský stát nahlásí Komisi a ostatním dotčeným členským státům jakékoli nesrovnalosti, jež byly odhaleny, nebo je podezření, že k nim došlo, obává-li se, že by mohly mít velmi rychle dopad vně jeho území nebo pokud tyto nesrovnalosti prokazují, že došlo k použití nových nezákonných praktik.

Finanční opravy

Pokud členský stát neudrží schválenou cílovou výši veřejných strukturálních výdajů po dobu programového období, neprovede se žádná finanční oprava, pokud je rozdíl mezi schválenou cílovou výší a dosaženou výší roven 3 % schválené cílové výše (práh de minimis).

Nástroje finančního inženýrství

Toto nařízení stanovuje obecná a zvláštní ustanovení, pokud jde o soubor nástrojů finančního inženýrství. Nástroje finančního inženýrství mají formu akcí, jež vytvářejí návratné investice pro podniky, zejména malé a střední (MSP), a partnerství mezi veřejným a soukromým sektorem. Pokud strukturální fondy financují operace zahrnující nástroje finančního inženýrství, předloží partneři podílející se na spolufinancování nebo akcionáři obchodní plán.

Opatření provádějící nařízení (ES) č. 1080/2006

Toto nařízení stanoví zvláštní pravidla, pokud jde o způsobilost nákladů na bydlení a způsobilost pro operační programy vycházející z cíle „Evropská územní spolupráce“.

Kontext

EFFR a ESF („strukturální fondy“) stejně jako Fond soudržnosti spolufinancují projekty prováděné na regionální a místní úrovni. Cílem strukturálních fondů je zejména růst hospodářské konkurenceschopnosti, zlepšení zaměstnanosti a posílení hospodářské a sociální soudržnosti mezi evropskými regiony.

Odkazy

Akt

Vstup v platnost

Lhůta pro provedení v členských státech

Úřední věstník

Nařízení (ES) č. 1828/2006

7. 3. 2007

-

Úř. věst. L 45 ze dne 15. 2. 2007

Pozměňovací akt(y)

Vstup v platnost

Lhůta pro provedení v členských státech

Úřední věstník

Nařízení (ES) č. 846/2009

13. 10. 2009

-

Úř. věst. L 250 ze dne 23. 9. 2009

Nařízení (ES) č. 832/2010

23. 9. 2010

-

Úř. věst. L 248 ze dne 22. 9. 2010

See also

 • Více informací týkajících se informací o regionální politice EU naleznete na stránce Inforegio.

Poslední aktualizace: 08.06.2011

Top