Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Politika soudržnosti a města

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html CS html DA html DE html EL html EN html FR html IT html HU html NL html PL html PT html RO html FI html SV
Multilingual display
Text

Politika soudržnosti a města

Toto sdělení navrhuje opatření na podporu udržitelného hospodářského růstu měst, opatření zaměřená na snižování chudoby, vyloučení a problémy životního prostředí ve městech. Zpracovává především specifické aspekty rozměru měst, které spadají do kontextu strategických obecných zásad Společenství pro soudržnost na období 2007-2013.

AKT

Sdělení Komise Radě a Evropskému parlamentu ze dne 13. července 2006, „Politika soudržnosti a města: přínos měst a aglomerací k růstu a zaměstnanosti v rámci regionů“ (KOM(2006) 385 - nezveřejněno v Úředním věstníku).

PŘEHLED

Strategické obecné zásady Společenství pro soudržnost na období 2007-2013 mají přispět k růstu a zaměstnanosti. Stanoví oblasti působení, jimž by se měla dát přednost v operačních programech na léta 2007-2013, a věnuje zvláštní pozornost specifickým potřebám určitých území, jako jsou městské oblasti, sociální cíle a cíle týkající se životního prostředí.

Udržitelný hospodářský růst ve městech by měla doprovázet opatření na snížení chudoby, vyloučení a problémů životního prostředí. Proto je jedním z cílů tohoto sdělení zdůraznit určité specifické aspekty rozměru měst, které mohou být důležité v kontextu strategických obecných zásad.

Sdělení předkládá návrhy činností ve velkém počtu oblastí a odráží možnost působení strukturálních fondů. Zmiňované činnosti jsou rozděleny do šesti oblastí:

 • posílení přitažlivosti měst;
 • podpora inovací, podnikavosti a znalostního hospodářství;
 • vytváření více kvalitnějších pracovních míst;
 • smazávání rozdílů v rámci měst;
 • správa věcí veřejných;
 • financování obnovy měst.

Přitažlivá města

Města přitahují investice a vytvářejí pracovní místa, aby mohly řešit různé úkoly a posilovat svou přitažlivost. Proto je třeba vzít v úvahu čtyři základní body:

 • mobilita a dostupnost dopravy. Například je nezbytné ve městě i v regionu co nejlépe využívat všech dopravních infrastruktur;
 • přístup k moderním, efektivním a dostupným službám a zařízením;
 • přírodní a fyzické prostředí;
 • kulturní život s dostatečnou nabídkou zařízení.

Podpora inovací, podnikavosti a znalostního hospodářství

Města mohou přijímat opatření na podporu inovací, podnikavosti a znalostního hospodářství. Jedná se zejména o činnost ve prospěch malých a středních podniků a akce v oblasti inovací a znalostního hospodářství k podpoře růstu. Například:

 • zlepšení hospodářské infrastruktury a přijetí systémů správy životního prostředí;
 • poskytování podpůrných služeb podniků;
 • spolupráce místních partnerů a přístup k finančním zdrojům;
 • příprava inovační strategie pro celý region;
 • zapojení měst do projektů výzkumu a vývoje (Sedmý rámcový program pro výzkum a vývoj) a do oblasti informační společnosti (iniciativa i2010).

Více kvalitnějších pracovních míst

Vzhledem k tomu, že je zde příliš mnoho vysoce kvalifikovaných osob, stejně jako osob s velmi nízkou kvalifikací, nalezneme ve městech jak potřeby, tak příležitosti. V rámci cíle „Konvergence“ mohou strukturální fondy podpořit:

 • činnosti, které na místní a regionální úrovni posilují kapacity institucí a účinnost zejména veřejné správy a veřejných služeb;
 • iniciativu a vytváření pracovních míst, boj proti nezaměstnanosti a vytváření partnerství pro zaměstnanost a inovace;
 • zlepšení zaměstnatelnosti prostřednictvím kvalitnějšího vzdělávání a odborné přípravy.

Rozdíly v rámci měst

Pro znevýhodněné oblasti měst, kde je vysoká míra nezaměstnanosti spojena s mnoha špatnými podmínkami, navrhuje sdělení:

 • podpořit sociální začlenění a rovné příležitosti pro všechny;
 • posílit bezpečnost občanů. Jedná se například o vytvoření politiky boje proti místní kriminalitě a vytvoření pracovních míst spojených s bezpečností.

Správa věcí veřejných

Pro zlepšení správy věcí veřejných a řízení rozvoje města navrhuje toto sdělení:

 • zavést pružnou spolupráci veřejných orgánů na různých úrovních, např. rozvíjet partnerství mezi městy, regiony a státem nebo zlepšit spolupráci mezi městskými, venkovskými a regionálními orgány;
 • rozvinout integrovaný přístup k udržitelnému rozvoji. Jde například o vytvoření dlouhodobého plánu pro každý z různých faktorů udržitelného růstu a zaměstnanosti;
 • lepší účast a zapojení obyvatelstva;
 • vytvoření sítí na výměnu zkušeností.

Financování obnovy měst

Projekty rozvoje města mohou být podporovány v rámci FEDER, ESF a Fondu soudržnosti. Ve sdělení se předpokládá také pomoc z nového finančního nástroje JASPERS, JEREMIE a JESSICA a partnerství veřejného a soukromého sektoru.

SOUVISEJÍCÍ AKTY

Rozhodnutí Rady 2006/702/ES ze dne 6. října 2006 o strategických obecných zásadách Společenství pro soudržnost (Úř. věst. L 291 ze dne 21.10.2006).

Sdělení Komise ze dne 5. července 2005 Politika soudržnosti pro podporu růstu a zaměstnanosti – Strategické obecné zásady Společenství, 2007-2013 (KOM(2005) 299 – nezveřejněno v Úředním věstníku).

Poslední aktualizace: 11.01.2007

Top