Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Fond soudržnosti (2007-2013)

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.

This summary is archived.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html CS html DA html DE html EL html EN html FR html IT html HU html NL html PL html PT html RO html FI html SV
Multilingual display
Miscellaneous information
 • Archived: true
Text

Fond soudržnosti (2007-2013)

Nařízení zavádí Fond soudržnosti, který přispívá na financování pomoci v oblasti životního prostředí a transevropských dopravních sítí v deseti nových členských státech a také ve Španělsku, Řecku a Portugalsku. Fond spadá do cíle „konvergence“ reformované politiky soudržnosti na období 2007-2013.

AKT

Nařízení Rady (ES) č. 1084/2006 ze dne 11. července 2006 o Fondu soudržnosti a o zrušení nařízení (ES) č. 1164/94 (Úř. věst. L 210 ze dne 31.7.2006).

PŘEHLED

Pro období 2007-2013 stanoví obecná ustanovení Evropského fondu pro regionální rozvoj, Evropského sociálního fondu a Fondu soudržnosti, že Fond soudržnosti bude podporovat činnost v rámci cíle „Konvergence“. Tento cíl má urychlit konvergenci nejméně rozvinutých členských států a regionů zlepšením podmínek růstu a zaměstnanosti.

Strop pro účast Fondu soudržnosti na veřejných výdajích spolufinancovaných členskými státy byl stanoven ve výši 85 %.

Úkoly

Úkolem Fondu soudržnosti je posílit hospodářskou a sociální soudržnost Evropské unie (EU) v zájmu podpory udržitelného rozvoje.

Oblasti podpory

Oblasti pro poskytování podpory z Fondu soudržnosti:

 • životní prostředí (v rámci priorit stanovených pro politiku ochrany životního prostředí Společenství podle politiky a akčního programu pro životní prostředí. V této souvislosti může fond rovněž zasahovat do oblastí souvisejících s udržitelným rozvojem a s dopravou mimo transevropské sítě);
 • transevropské dopravní sítě, zejména prioritní projekty evropského zájmu.

Podmíněnost

Finanční pomoc z fondu lze poskytnout pokud Rada:

 • rozhodla, že v přijímajícím členském státě existuje nadměrný schodek veřejných financí;
 • zjistila, že dotyčný členský stát nepřijal žádná účinná opatření na doporučení Rady;
 • Rada může rozhodnout o pozastavení členskému státu buď celých závazků z fondu nebo jejich části.

Způsobilost výdajů

Pokud jde o způsobilost výdajů, přestože má být stanovena na vnitrostátní úrovni, uvádí nařízení, že příspěvek z Fondu soudržnosti nelze poskytnout na:

 • daň z přidané hodnoty s nárokem na odpočet;
 • úroky z úvěrů;
 • nákup pozemků za částku převyšující 10 % celkových způsobilých výdajů;
 • bytovou výstavbu;
 • vyřazování jaderných elektráren z provozu.

Kontext

Další ustanovení týkající se politiky soudržnosti v období 2007–2013 jsou součástí čtyř zvláštních nařízení o:

Politika soudržnosti na období 2007-2013 vychází z interinstitucionální dohody a finančního rámce na léta 2007-2013.

Toto nařízení se použije od 1. srpna 2006. Nařízení (ES) č. 1164/94 se k uvedenému datu zrušuje. Toto nařízení by mělo být přezkoumáno nejpozději 31. prosince 2013.

Odkazy

Akt

Vstup v platnost

Lhůta pro provedení v členských státech

Úřední věstník

Nařízení (ES) č. 1084/2006

1. 8. 2006

Úř. věst. L 210 ze dne 31. 7. 2006

SOUVISEJÍCÍ AKTY

ZPŮSOBILÉ REGIONY

Rozhodnutí Komise 2007/188/ES ze dne 26. března 2007, kterým se mění rozhodnutí Komise 2006/596/ES, kterým se stanoví seznam členských států způsobilých k financování z Fondu soudržnosti na období 2007–2013, pokud jde o Bulharsko a Rumunsko (Úř. věst. L 87 ze dne 28.3.2007).

Rozhodnutí Komise 2006/596/ES ze dne 4. srpna 2006, kterým se stanoví seznam členských států způsobilých k financování z Fondu soudržnosti na období 2007–2013 (Úř. věst. L 243 ze dne 6.9.2006).

Rozhodnutí Komise 2006/595/ES ze dne 4. srpna 2006, kterým se stanoví seznam regionů způsobilých k financování ze strukturálních fondů v rámci cíle konvergence na období 2007–2013 (Úř. věst. L 243 ze dne 6.9.2006).

ORIENTAČNÍ ROZDĚLENÍ PODLE ČLENSKÝCH STÁTŮ

Rozhodnutí Komise 2006/594/ES ze dne 4. srpna 2006, kterým se stanoví orientační rozdělení položek závazků podle členských států v rámci cíle Konvergence pro období 2007–2013 (Úř. věst. L 243 ze dne 6.9.2006).

STRATEGICKÉ OBECNÉ ZÁSADY SPOLEČENSTVÍ

Rozhodnutí Rady 2006/702/ES ze dne 6. října 2006 o strategických obecných zásadách Společenství pro soudržnost (Úř. věst. L 291 ze dne 21.10.2006).

Návrh strategických obecných zásad Společenství pro soudržnost, růst a zaměstnanost přijala Rada 6. října 2006. Tyto strategické zásady tvoří orientační rámec pro provádění politiky soudržnosti a pomoc Fondů v období let 2007-2013.

Sdělení Komise ze dne 5. července 2005, Politika soudržnosti pro podporu růstu a zaměstnanosti - Strategické obecné zásady Společenství 2007-2013 (KOM(2005) 299 -nezveřejněno v Úředním věstníku).

VÝROČNÍ ZPRÁVY O ČINNOSTI

Výroční zpráva o Fondu soudržnosti (2006) (KOM(2007) 678 v konečném znění - nezveřejněna v Úředním věstníku).

Výroční zpráva o Fondu soudržnosti (2005) (KOM(2006) 635 v konečném znění - nezveřejněna v Úředním věstníku).

Výroční zpráva o Fondu soudržnosti (2004) (KOM(2005) 544 v konečném znění - nezveřejněna v Úředním věstníku).

Výroční zpráva o Fondu soudržnosti (2003) (KOM(2004) 766 v konečném znění - nezveřejněna v Úředním věstníku).

Výroční zpráva o Fondu soudržnosti (2002) (KOM(2003) 697 v konečném znění - nezveřejněna v Úředním věstníku).

Poslední aktualizace: 09.01.2008

Top