Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Provozní priority Evropské investiční banky

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Provozní priority Evropské investiční banky

 

PŘEHLED

Evropská investiční banka (EIB) jakožto banka EU poskytuje finanční prostředky a odborné znalosti ve prospěch smysluplných a udržitelných investičních projektů v Evropě a mimo ni. Jejími vlastníky je 28 zemí EU a projekty, které podporuje, přispívají k podpoře cílů politik EU. Pokrok v oblasti priorit banky se odráží v operačním plánu banky na období 2015–2017.

CO JE ÚKOLEM OPERAČNÍHO PLÁNU NA OBDOBÍ 2015–2017?

Plán, který byl schválen v dubnu 2015, obsahuje podrobné informace k tomu, jak EIB zamýšlí co nejlépe využít své prostředky k financování projektů, včetně podpory poskytované v rámci investičního plánu pro Evropu. Očekává se, že bude zabezpečen dodatečnou finanční zárukou z rozpočtu EU.

KLÍČOVÉ BODY

Investování do obnovy konkurenceschopnosti EU

EIB má i nadále dobré předpoklady pro podporu růstu investic, posilování hospodářské a sociální soudržnosti, napomáhání zaměstnanosti a plnění klíčové úlohy v obnově konkurenceschopnosti EU.

Stále velmi dobře reaguje na hospodářské prostředí a prokazuje svou úlohu „banky EU“. Tato skutečnost byla zdůrazněna navýšením kapitálu o 10 miliard EUR schváleným v roce 2012. Díky tomu je v letech 2013 až 2015 možné dodatečně financovat životaschopné investiční projekty v rozsahu 180 miliard EUR po celé EU a zaměřovat se přitom na projekty, jejichž cílem je dlouhodobý udržitelný růst a zaměstnanost. EIB je na dobré cestě dosáhnout těchto cílů, a dokonce je překročit, a nadále bude působit jako katalyzátor při řešení aktuálních problémů EU v oblasti investic a konkurenceschopnosti.

EIB plánuje po celé období 2015–2017 udržet významné objemy úvěrů, včetně značného proticyklického příspěvku na podporu investičních aktivit EU.

Mimo EU se banka bude dál významně angažovat v oblasti podpory politiky EU a bude dál povzbuzovat růst založený na soukromém sektoru, a to jak podporou přístupu k finančním prostředkům pro malé a střední podniky a tolik potřebné hospodářské a sociální infrastruktury, tak i poskytováním poradenství a technické podpory.

Strategické partnerství mezi EIB a Evropskou komisí

Evropský fond pro strategické investice (EFSI) představuje strategické partnerství mezi Evropskou komisí a EIB budované skupinou EIB (tvořenou EIB a Evropským investičním fondem – EIF) s cílem řešit selhání trhu snižováním rizika spojeného s projekty na podporu dalších investic.

Na tuto novou iniciativu přispěje EIB částkou 5 miliard EUR společně se zárukou 16 miliard EUR z rozpočtu EU. Díky tomu bude moci EFSI uvolnit další investice ve výši nejméně 315 miliard EUR po celé období 2015–2017.

Úvěry s vysokou přidanou hodnotou

EIB poskytuje úvěry orgánům veřejného sektoru a soukromým společnostem. Má-li projekt získat podporu, musí přispívat k dosahování cílů EU a musí být ekonomicky, finančně a technicky smysluplný a šetrný k životnímu prostředí.

KONTEXT

EIB byla založena v roce 1958 a je bankou EU pro dlouhodobé úvěry. V roce 1994 byl na podporu rozvoje malých a středních podniků s potenciálem vysokého růstu anebo podniků aktivních v oblasti nových technologií zřízen EIF. Většinovým akcionářem a provozovatelem EIF je EIB. V roce 2000 vznikla skupina EIB, kterou tvoří EIB a EIF. V rámci skupiny poskytuje EIB střednědobé a dlouhodobé bankovní úvěry a EIF se specializuje na operace rizikového kapitálu a poskytování záruk ve prospěch malých a středních podniků.

AKT

Skupina Evropské investiční banky: Operační plán na období 2015-2017, 8. května 2015

SOUVISEJÍCÍ AKTY

Článek 309 Smlouvy o fungování Evropské unie (SFEU)

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2015/1017 ze dne 25. června 2015 o Evropském fondu pro strategické investice, Evropském centru pro investiční poradenství a Evropském portálu investičních projektů a o změně nařízení (EU) č. 1291/2013 a (EU) č. 1316/2013 – Evropský fond pro strategické investice (Úř. věst. L 169, 1.7.2015, s. 1–38)

Poslední aktualizace 15.10.2015

Top