Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Společné klasifikace územních jednotek pro statistické potřeby (NUTS)

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Společné klasifikace územních jednotek pro statistické potřeby (NUTS)

 

PŘEHLED DOKUMENTU:

Nařízení (ES) č. 1059/2003 o zavedení společné klasifikca územních statisických jednotek (NUTS)

CO JE CÍLEM TOHOTO NAŘÍZENÍ?

  • Stanoví pravidla klasifikace územních statistických jednotek (NUTS), což je systém používaný zejména k posuzování úrovně způsobilosti pro strukturální fondy Evropské unie (EU), a poskytuje NUTS právní status.
  • Také obsahuje pravidla pro budoucí změny této klasifikace. Cílem je zajistit, aby se údaje vztahovaly ke stejné regionální jednotce po určitou dobu. To je důležité zejména pro statistické časové řady.

KLÍČOVÉ BODY

Hierarchie klasifikace NUTS

Pro každou zemi existuje tříúrovňová hierarchie regionálních dalších klasifikací, které jsou založeny na minimální a maximální hranici počtu obyvatel:

  • NUTS 1: významné sociálně-ekonomické regiony, např. německé Länder, belgické regiony, polské regiony, rumunské makroregiony;
  • NUTS 2: základní regiony pro uplatňování regionálních politik, např. belgické provincie, dánské regiony, české oblasti;
  • NUTS 3: malé regiony pro zvláštní diagnózu, např. bulharské oblasti, italské provincie.

Třetí úroveň je dílčí klasifikací v rámci druhé úrovně, druhá úroveň první úrovně a první úroveň v rámci země. Klasifikace NUTS nezahrnuje místní (obecní) úroveň. Pokud je počet obyvatel některé země EU jako celku pod minimální hranicí pro danou úroveň NUTS, představuje samotná země územní jednotku klasifikace NUTS této úrovně.

Klasifikační kritéria

Současné správní jednotky v zemích EU je nutné brát v úvahu v klasifikaci NUTS. Aby byla určena úroveň NUTS, do níž má být zařazena daná třída správních jednotek, musí průměrná velikost této třídy správních jednotek v členském státě ležet v těchto hranicích počtu obyvatel:

Úroveň

Minimum

Maximum

NUTS 1

3 miliony

7 milionů

NUTS 2

800 000

3 miliony

NUTS 3

150 000

800 000

Neexistují-li v zemi EU pro danou úroveň klasifikace žádné správní jednotky vhodného rozsahu, založí se tato úroveň sdružením vhodného počtu stávajících menších sousedních správních jednotek. Takto vzniklé sdružené jednotky tvoří „nesprávní úroveň“, na které každá nesprávní jednotka musí respektovat hranice počtu obyvatel výše.

Současná klasifikace NUTS platí od 1. ledna 2012, uvádí 98 regionů úrovně NUTS 1, 276 regionů úrovně NUTS 2 a 1 342 regionů úrovně NUTS 3. Nařízení (EU) č. 1319/2013 uvádí rozdělení úrovní NUTS 1, 2 a 3 platné k 1. lednu 2015.

ODKDY SE NAŘÍZENÍ POUŽIJE?

Používá se od 11. července 2003.

KONTEXT

  • Od 70. let 20. století především s cílem posoudit úroveň způsobilosti pro strukturální fondy EU na základě objektivních, kvantitativních kritérií, EU vytváří systém NUTS (klasifikace územních statistických jednotek), který rozděluje její území geograficky pro účely výpočtu regionální statistiky.
  • Všechny země EU mají své vlastní systémy vládní a správní struktury, přičemž některé jsou centralizovanější než jiné. Značně se také liší z hlediska počtu obyvatel, rozlohy a úrovně rozvoje. Eurostat vytvořil NUTS zejména s ohledem na různorodé podmínky.
  • Více informací je k dispozic zde:

HLAVNÍ DOKUMENT

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1059/2003 ze dne 26. května 2003 o zavedení společné klasifikace územních statistických jednotek (NUTS) (Úř. věst. L 154, 21.6.2003, s. 1-41)

Postupné změny nařízení (ES) č. 1059/2003 byly začleněny do původního textu. Toto konsolidované znění má pouze dokumentární hodnotu.

SOUVISEJÍCÍ DOKUMENTY

Nařízení Komise (ES) č. 11/2008 ze dne 8. ledna 2008, kterým se provádí nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1059/2003 o zavedení společné klasifikace územních statistických jednotek (NUTS) v souvislosti s předložením časových řad nového regionálního rozdělení (Úř. věst. L 5, 9.1.2008, s. 13-14).

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 99/2013 ze dne 15. ledna 2013 o evropském statistickém programu na období let 2013 až 2017 (Úř. věst L 39, 9.2.2013, s. 12-29)

Viz konsolidované znění.

Poslední aktualizace 04.11.2016

Top