Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Nový fond solidarity Evropské unie

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.

This summary is archived.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html CS html DA html DE html EL html EN html FR html IT html HU html NL html PL html PT html RO html FI html SV
Multilingual display
Miscellaneous information
  • Archived: true
Text

Nový fond solidarity Evropské unie

Evropská unie (EU) je díky finančnímu nástroji solidarity schopna v případě velkých katastrof pomoci členským zemím a zemím jednajícím o přistoupení k EU. Komise vychází ze současného modelu Fondu solidarity Evropské unie a navrhuje nové nařízení týkající se širšího rozsahu pomoci a zlepšení fungování. Změny jsou nutné zejména proto, že roste riziko některých hrozeb, jako je například terorismus, epidemie a průmyslové katastrofy.

NÁVRH

Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady ze dne 6. dubna 2005 o zřízení Fondu solidarity Evropské unie (KOM(2005) 108 v konečném znění - nebyl zveřejněn v Úředním věstníku).

PŘEHLED

Návrh nařízení předložený Komisí by měl být přizpůsoben na různé situace velkých katastrof, včetně ohrožení veřejného zdraví. A tak nařízení (ES) č. 2012/2002, podle kterého je spravován současný Fond solidarity Evropské unie, musí být zrušeno k datu vstupu v platnost nové právní úpravy v lednu 2007.

Nový finanční nástroj bude poskytovat finanční pomoc členským státům a zemím, které zahájily jednání o přistoupení k Evropské unii (EU). Pomoc pro přijatelné třetí země vychází ze zvláštního ustanovení Smlouvy z Nice týkajícího se hospodářské a finanční spolupráce se třetími zeměmi.

Oblast působnosti

Finanční pomoc Společenství je poskytována v případech, kdy škody způsobené katastrofou jsou tak závažné, že vnitrostátní prostředky nemohou účinně poskytnout východisko z krize.

Předkládaný návrh nařízení rozšiřuje tématickou oblast působnosti Fondu solidarity Evropské unie, která byla dosud omezena na přírodní katastrofy. V budoucnu bude EU schopna reagovat na průmyslové i technologické katastrofy, na ohrožení veřejného zdraví i na teroristické činny.

Rozsah katastrofy se stanoví:

  • kvantitativně, pokud je výše přímé škody odhadována nejméně na 1 miliardu eur (v roce 2007) nebo 0,5 % hrubého národního důchodu postiženého státu. Nově stanovená hranice umožní zvýšit počet případů, které bude možno financovat. Pod touto hranicí jsou oblastní a místní katastrofy v kompetenci států, které mohou využít jiných nástrojů Společenství;
  • politické kritérium, které by umožnilo Komisi navrhnout uvolnění peněz v krizových situacích, ve kterých vznikly pouze materiální škody, není vhodným kritériem. To se týká zejména následků spojených s teroristickými akty a epidemiemi.

Skutečná účinnost pomoci bude zaručena pouze zavedením jednotného nástroje zaměřeného pouze na katastrofy velkého rozsahu.

První pomoc

Pomoc z Fondu solidarity Evropské unie je poskytována na financování veřejných opatření první pomoci. Opatření jsou prováděna veřejnými orgány dotčeného státu nebo subjekty jednajícími ve veřejném zájmu.

Opatření, která mohou být financována z Fondu solidarity Evropské unie:

  • základní záchranná opatření potřebná pro okamžitou obnovu zničené infrastruktury a provozů v odvětví energetiky, vod a odpadních vod, telekomunikací, dopravy, zdravotnictví a vzdělávání;
  • okamžitá lékařská pomoc a opatření proti bezprostřednímu ohrožení zdraví, včetně nákladů na léky, zdravotnické produkty a očkovací látky;
  • poskytnutí dočasného ubytování a financování záchranných prací k zajištění okamžitých potřeb postiženého obyvatelstva;
  • základní záchranná opatření za účelem okamžitého zajištění ochranných zařízení;
  • opatření na okamžitou ochranu kulturního a přírodního dědictví;
  • základní záchranná opatření za účelem okamžitého vyčištění oblastí zasažených katastrofou;
  • lékařská, psychologická a sociální pomoc přímým obětem teroristických činů a jejich rodinám.

Postižený stát podává žádost na zajištění financování Komisi do deseti týdnů ode dne katastrofy.

Komise stanoví příslušnou částku pomoci, která nesmí přesáhnout 50 % celkové výše odhadovaných nákladů na příslušná opatření, a navrhne rozpočtovému orgánu, aby ji uvolnil. Finanční pomoc může být vyplacena, jakmile byly rozpočtové prostředky zapsány do rozpočtu Společenství a jakmile byla uzavřena dohoda o poskytnutí příspěvku mezi příslušným státem a Komisí.

Navíc mechanismus financování solidarity umožňuje poskytnout okamžitě na nejnutnější opatření zálohu ve výši 5 % odhadované částky, která nesmí překročit 5 milionů eur.

Komise předkládá Evropskému parlamentu každoročně do 1. července zprávu o činnosti Fondu solidarity.

Odkazy a postup

Návrh

Úřední věstník

Postup

KOM (2005) 108

Spolurozhodování COD/2005/0033

Poslední aktualizace: 11.10.2005

Top