Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Fond solidarity Evropské unie

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Fond solidarity Evropské unie

Evropská unie (EU) vytvořila Fond solidarity, aby mohla účinně a pružně reagovat na velké přírodní katastrofy v členském státě nebo v zemi jednající o přistoupení.

AKT

Nařízení Rady (ES) č. 2012/2002 o zřízení Fondu solidarity Evropské unie.

PŘEHLED

Fond solidarity Evropské unie (EUSF), vytvořený v roce 2002, poskytuje finanční pomoc zemím EU, které čelí velké přírodní katastrofě. Podle nových pravidel přijatých v roce 2014 (nařízení (EU) č. 661/2014) byly zjednodušeny pracovní postupy a vymezena kritéria způsobilosti a došlo k zahrnutí sucha.

Podmínky zásahu

EUSF může poskytovat finanční pomoc, pokud celkové přímé škody způsobené přírodní katastrofou přesahují 3 miliardy EUR (v cenách z roku 2011) nebo 0,6 % hrubého národního důchodu příslušné země, podle toho, co je nižší.

I když jde hlavně o velké katastrofy, pomoc se poskytuje i u menších regionálních katastrof, u nichž je práh způsobilosti 1,5 % hrubého domácího produktu (HDP) regionu nebo 1 % u nejvzdálenějších regionů.

Předcházení přírodním katastrofám a strategie řízení rizik

Nová pravidla povzbuzují země EU, aby zavedly předcházení přírodním katastrofám a strategie řízení rizik tak, že budou vyžadovat zprávy před a po žádosti. Postiženým zemím hrozí snížení pomoci nebo její zamítnutí, pokud opakovaně neplní své povinnosti provádět právo EU v oblasti předcházení rizikům přírodních katastrof.

Způsobilé země

EUSF zahrnuje země EU a země jednající o členství v EU.

K čemu se EUSF používá?

EUSF doplňuje vlastní veřejné výdaje zemí na financování základních záchranných opatření. Patří sem:

  • obnova základní infrastruktury, např. v odvětví energetiky, vodohospodářství, zdravotnictví a vzdělávání;
  • poskytnutí dočasného ubytování a financování záchranných prací k zajištění okamžitých potřeb postiženého obyvatelstva;
  • zajištění ochranných zařízení, jako jsou hráze;
  • opatření na ochranu kulturního dědictví;
  • čisticí operace.

Pokryta není škoda na soukromém majetku nebo při ztrátě příjmu, považovaná za nepojistitelnou.

Žádosti o pomoc

Postižená země musí podat žádost Evropské komisi do 12 týdnů od katastrofy. Finanční pomoc navrženou Komisí pak musí ještě schválit Rada a Evropský parlament.

Rozpočet

EUSF je financován mimo běžný rozpočet EU (tj. pomocí dodatečných financí získaných zeměmi EU). Maximální roční rozpočet je 500 milionů EUR (ceny za rok 2011) plus jakékoli fondy zbývající z minulého roku.

ODKAZY

Akt

Vstup v platnost

Lhůta pro provedení v členských státech

Úřední věstník Evropské unie

Nařízení (ES) č. 2012/2002

15. 11. 2002

-

Úř. věst. L 311 ze dne 14. 11. 2002

Pozměňovací akt(y)

Vstup v platnost

Lhůta pro provedení v členských státech

Úřední věstník Evropské unie

Nařízení (EU) č. 661/2014

28. 6. 2014

-

Úř. věst. L 189 ze dne 27. 6. 2014

SOUVISEJÍCÍ AKTY

Interinstitucionální dohoda ze dne 2. prosince 2013 mezi Evropským parlamentem, Radou a Komisí o rozpočtové kázni, spolupráci v rozpočtových záležitostech a řádném finančním řízení (Úřední věstník C 373 ze dne 20.12.2013).

Poslední aktualizace: 10.08.2014

Top