Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Spotřební daň z tabákových výrobků

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html CS html DE html EN html FR html IT html HU html PL html RO
Multilingual display
Text

Spotřební daň z tabákových výrobků

Tato směrnice vymezuje různé druhy tabákových výrobků a stanoví obecné zásady harmonizace, struktury a sazeb spotřební daně, kterou Evropská unie (EU) na takové výrobky uvaluje.

AKT

Směrnice Rady 2011/64/EU ze dne 21. června 2011 o struktuře a sazbách spotřební daně z tabákových výrobků.

PŘEHLED

Tato směrnice stanoví obecné zásady harmonizace, struktury a sazeb spotřební daně, kterou Evropská unie (EU) uvaluje na tabákové výrobky.

Pro účely této směrnice se za tabákové výrobky považují:

  • cigarety;
  • doutníky a doutníčky;
  • tabák ke kouření, včetně jemně řezaného tabáku k ruční výrobě cigaret a ostatního tabáku ke kouření.

Ustanovení použitelná pro cigarety

Cigarety vyráběné v Unii i dovážené z třetích zemí podléhají valorické spotřební dani, která se vypočítává z nejvyšší maloobchodní prodejní ceny včetně cla, a dále specifické spotřební dani, která se vypočítává na jednotku výrobku. Členské státy však mohou z vyměřovacího základu valorické spotřební daně z cigaret vyloučit clo.

Sazba valorické spotřební daně a pevná částka specifické spotřební daně musí být stejná pro všechny cigarety.

Procentní podíl specifické složky spotřební daně na celkovém daňovém zatížení cigaret se stanoví pomocí vážené průměrné maloobchodní prodejní ceny. Vážená průměrná maloobchodní prodejní cena se vypočítá tak, že se celková hodnota všech cigaret propuštěných ke spotřebě, na základě maloobchodní prodejní ceny včetně všech daní, vydělí celkovým množstvím cigaret propuštěných ke spotřebě. Stanoví se do 1. března každého roku na základě údajů týkajících se všech cigaret propuštěných ke spotřebě v předchozím kalendářním roce.

Specifická složka spotřební daně činí nejméně 5 % a nejvýše 76,5 % celkového daňového zatížení, které je tvořeno součtem specifické spotřební daně, valorické spotřební daně a daně z přidané hodnoty (DPH) vybírané z vážené průměrné maloobchodní prodejní ceny. Od 1. ledna 2014 se musí specifická složka pohybovat mezi 7,5 % a 76,5 %. Pokud v členském státě v důsledku změny vážené průměrné maloobchodní prodejní ceny cigaret klesne specifická složka spotřební daně, vyjádřená jako procento celkového daňového zatížení, pod 5 nebo 7,5 % podle příslušného ustanovení či stoupne nad 76,5 % celkového daňového zatížení, není dotyčný členský stát povinen provést úpravu výše specifické spotřební daně dříve než od 1. ledna druhého roku, který následuje po kalendářním roce, ve kterém ke změně došlo.

Členské státy mohou vybírat minimální spotřební daň z cigaret.

Členské státy musí uplatnit minimální spotřební daně z cigaret. Tato daň zahrnuje specifickou spotřební daň z jednotky výrobku, valorickou spotřební daň vypočtenou na základě maximální maloobchodní prodejní ceny a DPH, která je úměrná maloobchodní prodejní ceně.

Celková spotřební daň z cigaret je specifická daň a valorická daň bez DPH a činí nejméně 57 % vážené průměrné maloobchodní prodejní ceny cigaret propuštěných ke spotřebě. Tato spotřební daň nesmí být nižší než 64 EUR z 1000 kusů cigaret bez ohledu na váženou průměrnou maloobchodní prodejní cenu. Členské státy, které vybírají spotřební daň ve výši nejméně 101 EUR z 1000 kusů cigaret, však požadavek 57 % úrovně splňovat nemusí.

Zvýší-li členský stát sazbu DPH u cigaret, může snížit celkovou spotřební daň až na výši, která se rovná zvýšení sazby DPH vyjádřené v procentech vážené průměrné maloobchodní prodejní ceny.

Ustanovení použitelná pro tabákové výrobky jiné než cigarety

Členské státy uplatňují spotřební daň na tabákové výrobky jiné než cigarety, kterou může být:

  • valorická daň vypočtená na základě maximální maloobchodní prodejní ceny jednotlivých výrobků;
  • specifická daň, vyjádřená jako částka na kilogram nebo na 1000 kusů;
  • smíšená daň kombinující valorickou a specifickou složku.

Celková spotřební daň musí být nejméně rovna sazbě nebo minimální výši stanovené pro:

  • doutníky a doutníčky: 5 % maloobchodní prodejní ceny včetně všech daní nebo 12 EUR za 1000 kusů či za kilogram;
  • jemně řezaný tabák k ruční výrobě cigaret: 40 % vážené průměrné maloobchodní prodejní ceny nebo 40 EUR za kilogram;
  • ostatní tabák ke kouření: 20 % maloobchodní prodejní ceny včetně všech daní nebo 22 EUR za kilogram.

Nejvyšší maloobchodní cena

Výrobci, popřípadě jejich zástupci nebo zmocněnci v Unii, a dovozci tabáku z třetích zemí mají právo určit nejvyšší maloobchodní prodejní cenu každého svého výrobku pro každou členskou zemi, ve kterých jsou příslušné výrobky určeny k propuštění ke spotřebě. To však nemůže být překážkou použití vnitrostátních předpisů o kontrole cenové hladiny nebo dodržování stanovených cen, jsou-li v souladu s přepisy Unie.

Tato směrnice zrušuje směrnice 92/79/EHS, 92/80/EHS a 95/59/ES.

Odkazy

Akt

Vstup v platnost

Lhůta pro provedení v členských státech

Úřední věstník

Směrnice 2011/64/EU

1. 1. 2011

Úř. věst. L 176 ze dne 5. 7. 2011

Poslední aktualizace: 10.10.2011

Top