Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Akční plán zaměřený na boj proti podvodům s DPH v Evropské unii

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html CS html DA html DE html EL html EN html FR html IT html HU html NL html PL html PT html RO html FI html SV
Multilingual display
Text

Akční plán zaměřený na boj proti podvodům s DPH v Evropské unii

Předkládaný krátkodobý akční plán je prvním krokem ke koordinované užší strategii v daňové oblasti v rámci Evropské unie. Jeho cílem je zavést tři hlavní druhy opatření pro zdokonalení výměny informací mezi členskými státy, pro posílení správní spolupráce mezi členskými státy a v oblasti boje proti podvodům a opatření pro fakturaci.

AKT

Sdělení Komise Radě, Evropskému parlamentu a Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru nazvané „Koordinovaná strategie ke zlepšení boje proti podvodům s DPH v Evropské unii“ (KOM(2008) 807 v konečném znění – nebylo zveřejněno v Úředním věstníku)

PŘEHLED

Evropská komise předloží krátkodobý plán, jehož cílem je dosáhnout koordinované strategie v oblasti boje proti daňovým podvodům v rámci vnitřního trhu. Jsou navrhovány tři druhy opatření.

Oblast působnosti

Toto sdělení se týká boje proti podvodům s DPH a vymáhání této daně.

Zabránit podvodům s DPH

Komise navrhuje řadu opatření, která posilují daňové systémy a daňovou spolupráci za účelem zabránit podvodům s DPH.

V první řadě navrhuje zavést minimální normy na úrovni EU pro registraci a zrušení registrace obchodníků v systému výměny informací o DPH (VIES) s cílem zlepšit spolehlivost informací v tomto systému.

Obchodníci by také měli mít možnost elektronicky získat potvrzení jména (názvu) a adresy obchodního partnera povinného k DPH.

Je rovněž plánována harmonizace a zjednodušení pravidel fakturace s cílem zmenšit administrativní zátěž podniků a usnadnit kontrolu. Tato opatření zahrnují například společné lhůty pro uchovávání a harmonizovaná pravidla pro lhůtu, v níž musí být faktura vydána.

Navíc je nutné harmonizovat pojem vznik daňové povinnosti při DPH pro dodávky zboží a poskytování služeb uvnitř Společenství, aby se zajistilo hlášení v obou dotčených členských státech ve stejné době.

Odhalení podvodů s DPH

Komise zamýšlí přijmout opatření pro zvýšení účinnosti daňové správy s cílem zlepšit odhalování podvodů s DPH a zejména podpořit kvalitnější hlášení o plněních mezi členskými státy uvnitř Společenství.

Jsou rovněž navržena pravidla pro osvobození od DPH při dovozu s cílem lepšího vymezení těchto plnění.

Komise také usiluje o posílení spolupráce mezi členskými státy v oblasti správy. Má zásadní význam, aby se určité informace vyměňovaly automaticky. Četná opatření financovaná v rámci programu Fiscalis za tímto účelem byla již přijata.

Navrhuje se vytvoření právního rámce umožňujícího, aby příslušné orgány jednoho členského státu měly automatický přístup ke specifickým údajům, které jsou k dispozici v databázi druhého členského státu a které se týkají identifikace a činností obchodníka.

Konečně se navrhuje zřízení sítě Eurofisc, evropské sítě rychlého varování o rizicích podvodů s DPH a analýzy těchto rizik.

Vybírání a vymáhání daní

Komise má v úmyslu navrhnout opatření, která mají rozšířit možnosti daňových správ vymáhat nezaplacenou DPH v přeshraničních případech.

Ustanovení o společné a nerozdílné odpovědnosti by v případě ztráty daňových příjmů mělo být uplatněno na obchodníka, který neposkytne nezbytné informace o plněních uvnitř Společenství, pokud toto opomenutí způsobí ztrátu příjmů.

Komise rovněž stanoví jednotné nástroje umožňující vynucovací nebo preventivní opatření pro zmenšení administrativní zátěže podniků a zvýšení účinnosti vymáhání.

Je také nutné zajistit přiměřenou ochranu všech příjmů z DPH ve všech členských státech prostřednictvím všech členských států.

Legislativní návrhy

Předložená opatření jsou předmětem čtyř „balíčků“ týkajících se:

  • zkrácení lhůt za účelem rychlejší výměny informací mezi členskými státy;
  • vybírání a vymáhání daní v přeshraničních situacích;
  • posílení správní spolupráce mezi členskými státy;
  • určité aspekty boje proti podvodům a fakturace.

Dlouhodobější výhled

Komise navrhne vytvořit skupiny ad hoc sdružující zástupce daňových orgánů, velkých podniků a malých a středních podniků. Cílem skupiny ad hoc by bylo zkoumat, jak by využití nástrojů informačních technologií mohlo za účelem společného prospěchu zlepšit vztahy mezi daňovými poplatníky a daňovými orgány, pokud jde o povinnosti týkající se DPH, auditu a komunikace obecně.

Kontext

Tento krátkodobý akční plán je konkrétním výsledkem dlouhé diskuse započaté v roce 2006 sdělením o nezbytnosti rozvíjet koordinovanou strategii s cílem zlepšit boj proti daňovým podvodům. Touto problematikou se zabývaly různé evropské instituce společně s členskými státy a zástupci podnikatelské sféry.

Akční plán aktualizuje strategii proti podvodům s DPH.

Poslední aktualizace: 25.03.2009

Top