Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Produkce a označování ekologických produktů

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Produkce a označování ekologických produktů

PŘEHLED DOKUMENTU:

Nařízení Rady (ES) č. 834/2007 – výroba a označování ekologických produktů

PŘEHLED

CO JE ÚKOLEM TOHOTO NAŘÍZENÍ?

Toto nařízení poskytuje právní rámec pro ekologické produkty. Stanoví základní cíle a obecné zásady ekologického hospodaření, z nichž mají vycházet pravidla týkající se výroby, označování, kontroly a obchodování se zeměmi mimo EU.

Při harmonizaci pravidel výroby, označování a kontroly ekologických produktů zajišťuje

spravedlivou hospodářskou soutěž mezi výrobci a

posiluje důvěru spotřebitelů v tyto výrobky.

KLÍČOVÉ BODY

Oblast působnosti

Tento rámec se vztahuje na:

zemědělské produkty (včetně produktů z akvakultury), které jsou živé, nezpracované nebo zpracované a určené k použití jako potraviny;

krmiva;

vegetativní rozmnožovací materiál (např. kořeny a rouby) a osiva pro pěstitelské účely;

kvasinky používané jako potraviny nebo krmiva.

Cíle a zásady

Cíle se zaměřují na udržitelné zemědělství a kvalitu výroby, která musí odpovídat potřebám spotřebitelů.

Obecné zásady se týkají například specifických výrobních metod, využití přírodních zdrojů a přísného omezení syntetických chemických látek.

Navíc toto nařízení stanovuje zvláštní zásady, které se týkají zemědělství, zpracování ekologických potravin a ekologických krmiv.

Pravidla výroby

Podle obecných pravidel ekologické produkce jsou geneticky modifikované organismy (GMO) zakázány ve všech svých formách. Pravidla týkající se označování potravin umožňují hospodářským subjektům spolehnout se na dodržení tohoto zákazu. Používání ionizujícího záření je také zakázáno.

Zemědělské podniky, které chtějí provozovat oba typy zemědělské produkce (ekologickou i běžnou), musí mít tyto dvě činnosti oddělené.

Ekologickárostlinná výroba musí dodržovat určitá pravidla, která se týkají:

způsobů obdělávání půdy, které zachovávají přirozenou úrodnost a biologickou aktivitu půdy;

prevence škod, která je založena na přirozených metodách, ale může využívat omezený seznam fytofarmaceutických výrobků schválených Evropskou komisí (článek 16 nařízení);

osiva a vegetativního rozmnožovacího materiálu, které se vypěstovaly ekologicky;

produktů pro účely čištění a dezinfekce, které musí být schváleny Komisí pro použití v ekologické produkci.

Za způsob ekologické produkce je také pokládán sběr volně rostoucích rostlin rostoucích přirozeně v určitých oblastech, pokud zachovává jisté podmínky, které se týkají sběru a oblastí původu (např. místo sběru nebylo nejméně 3 roky ošetřováno neschválenými výrobky). Mořské řasy mohou být také pokládány za ekologické produkty, pokud jejich sběr a oblast produkce dodržují určité podmínky.

Ekologickáživočišná produkce musí dodržovat určitá pravidla, která se týkají:

původu zvířat, která se musí rodit a být odchována v ekologických zemědělských podnicích;

chovatelských postupů, mimo jiné způsobů ustájení;

metod rozmnožování, které jsou obecně přirozené;

krmiv, která musí být ekologického původu;

prevence nákaz;

čištění a dezinfekce, které musí být schváleny Komisí pro použití v ekologických provozech.

Analogická pravidla se vztahují i na produkci živočichů pocházejících z akvakultury.

Komise schvaluje použití omezeného seznamu produktů a látek v ekologickém zemědělství. Tyto produkty mohou být využity jako přípravky na ochranu rostlin, jako krmivo a jako produkty pro účely čištění a dezinfekce budov a zařízení používaných pro rostlinnou či živočišnou výrobu. Komise může také stanovit určité limity a podmínky použití těchto produktů.

Hospodářství, které zahájí ekologickou produkci, musí projít obdobím přechodu – přechodovou fází, během níž je nutné dodržovat ekologické postupy. Toto období upravují pravidla stanovená tímto nařízením.

Zpracovaná ekologická krmiva musí obsahovat ekologické suroviny a nesmějí být zpracována za pomoci chemických syntetických rozpouštědel. Zpracované potraviny musí obsahovat zejména složky zemědělského původu. Další složky se mohou použít jen tehdy, pokud je Komise schválila pro použití v ekologické produkci. Ekologické kvasinky musí být vyrobeny z ekologicky získaných substrátů a jiných schválených složek.

Komise může povolit udělování výjimek z cílů, pravidel produkce a označování. Tyto výjimky musí být časově omezené a lze je poskytnout jen v určitých případech.

Označování

Označení, propagační materiály nebo obchodní dokumenty mohou přejímat výrazy jako „bio“ a „eko“ k naznačení, že se jedná o ekologický produkt, jeho složky nebo suroviny.

Označení ekologického produktu musí být dobře viditelné na obalu a musí obsahovat kód kontrolního orgánu, který dotyčný produkt certifikoval.

Od 1. července 2010 je povinné použití loga EU pro potravinářské produkty pocházející z ekologického zemědělství, stejně jako označení místa původu surovin, z kterých se produkt skládá. Toto označení musí být ve stejném zorném poli jako logo EU.

Kontroly

Dodržování tohoto nařízení zaručuje kontrolní systém, který funguje na základě nařízení (ES) č. 882/2004 a preventivních a kontrolních opatření přijatých Komisí. Tento systém zaručuje sledovatelnost potravin v souladu snařízením (ES) č. 178/2002.

Povaha a četnost kontrol se stanoví na základě posouzení rizika výskytu nesrovnalostí a porušení. Kontroly jsou prováděny příslušnými orgány, které určí země EU. Za určitých podmínek může příslušný orgán svěřit své kontrolní pravomoci dalším kontrolním subjektům, ale zůstává odpovědný za dozor nad prováděnými kontrolami a udělování výjimek. Země EU musí Komisi pravidelně předávat seznam veřejných orgánů a subjektů odpovědných za kontrolu (poslední seznam subjektů či veřejných orgánů odpovědných za kontrolu byl uveřejněn v roce 2014).

Orgány musí také kontrolovat činnosti každého činitele zapojeného do marketingu produktu před jeho uvedením na trh. Po kontrole získává hospodářský subjekt osvědčení potvrzující, že splňuje toto nařízení. Je-li zjištěna nesrovnalost, kontrolní orgán musí zajistit, aby označení dotyčných produktů neobsahovalo žádný odkaz na ekologický způsob produkce.

Obchod se zeměmi mimo EU

Produkty dovezené ze zemí mimo EU mohou být také prodávány EU jako ekologické, pokud splňují toto nařízení a prošly kontrolou. Tuto kontrolu provede kontrolní orgán uznaný EU nebo schválený kontrolní subjekt.

Uvádění na trh a statistický dohled

Žádný orgán země EU nesmí bránit uvádění ekologického produktu na trh, výjimku tvoří pouze orgány, které prováděly kontrolu produktu.

Komise provádí statistický dohled na základě informací, které jí poskytnou země EU. Regulativní výbor pro ekologickou produkci pomáhá Komisi definovat politiky týkající se ekologického zemědělství.

ODKDY SE NAŘÍZENÍ POUŽIJE?

Od 1. ledna 2009.

KONTEXT

Toto nařízení bylo vydáno v rámci řady iniciativ ve prospěch ekologického zemědělství. V roce 2014 Komise přijala akční plán pro ekologickou produkci v Evropě.

Pokud jde o nařízení (ES) č. 834/2007, nyní se pracuje na návrhu na jeho zrušení a nahrazení nařízením, které tento právní předpis zjednodušuje, objasňuje některá pravidla a řeší určité slabiny kontrolního systému.

AKT

Nařízení Rady (ES) č. 834/2007 ze dne 28. června 2007 o ekologické produkci a označování ekologických produktů a o zrušení nařízení (EHS) č. 2092/91 (Úř. věst. L 189 ze dne 20.7.2007, s. 1–23)

Postupné změny a opravy nařízení (ES) č. 834/2007 byly začleněny do původního textu. Toto konsolidované znění má pouze dokumentární hodnotu.

SOUVISEJÍCÍ AKTY

Prováděcí pravidla

Nařízení Komise (ES) č. 889/2008 ze dne 5. září 2008, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 834/2007 o ekologické produkci a označování ekologických produktů, pokud jde o ekologickou produkci, označování a kontrolu (Úřední věstník L 250 ze dne 18.9.2008, s 1–84)

Poslední aktualizace 29.10.2015

Top