Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Ochrana před organismy škodlivými pro rostliny

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Ochrana před organismy škodlivými pro rostliny

PŘEHLED DOKUMENTU:

Směrnice Rady 2000/29/ES o opatřeních na ochranu zdraví rostlin EU

PŘEHLED

CO JE ÚKOLEM TÉTO SMĚRNICE?

Cílem této směrnice je chránit rostliny před škodlivými organismy* (škůdci a chorobami) jednak zabráněním jejich dovozu do EU a jednak omezením jejich rozšiřování, pokud se na území EU dostanou.

KLÍČOVÉ BODY

Každá země EU musí vytvořit orgán odpovědný za zdraví rostlin a za zákaz dovozu organismů a rostlin, které jsou považovány za škodlivé.

Tento právní předpis zahrnuje živé rostliny a semena, zejména ovoce, zeleninu, cibule, větve, uříznuté stromy a rostlinné tkáně.

Pěstitelé rostlin musí být uvedeni v úředním registru.

Určité rostliny a rostlinné produkty pěstované a produkované v EU musí být alespoň jednou za rok podrobeny rostlinolékařské inspekci v objektech.

Pokud jsou výsledky inspekce uspokojující, bude pro rostlinu vystaveno rostlinolékařské osvědčení. Tyto rostliny mají smluvené označení (rostlinolékařský pas). To je nezbytné v případě rostlin, které se převážejí do jiné země EU.

Rostliny, které podmínkám osvědčení nevyhoví, jsou buď ošetřeny, přemístěny do zóny, kde nepředstavují žádné riziko, odeslány k průmyslovému zpracování nebo zničeny.

Vnitrostátní orgány musí provádět namátkové kontroly rostlin, ať už během pěstování, skladování, prodeje nebo přepravy.

Musí také kontrolovat určité rostliny pocházející ze zemí mimo EU. Kontroly se týkají obalů a dopravních prostředků, v nichž byly rostliny přepravovány.

Dovážené rostliny musí mít rostlinolékařský pas vystavený nejdříve 14 dní před vývozem. Podléhají také kontrolám totožnosti a rostlinolékařským kontrolám.

Pokud dovážené rostliny nesplní požadované normy, mohou být ošetřeny, umístěny do karantény, zničeny nebo mohou být napadené produkty odňaty.

Každá země EU musí oznámit ostatním zemím EU a Evropské komisi, jsou-li odhaleny škodlivé organismy, a podniknout veškerá nezbytná opatření k jejich zničení.

V květnu 2013 Komise navrhla nové nařízení EU o zdraví rostlin.

ODKDY SE SMĚRNICE POUŽIJE?

Vstoupila v platnost dne 30. července 2000. Země EU ji musely začlenit do vnitrostátního práva do 20. ledna 2002.

KONTEXT

Zdraví rostlin a biologická bezpečnost

KLÍČOVÉ POJMY

* Škodlivý organismus: rostlinní nebo živočišní škůdci, například hmyz, roztoči, baktérie, houby, viry a paraziti.

AKT

Směrnice Rady 2000/29/ES ze dne 8. května 2000 o ochranných opatřeních proti zavlékání organismů škodlivých rostlinám nebo rostlinným produktům do Společenství a proti jejich rozšiřování na území Společenství (Úř. věst. L 169, 10.7.2000, s. 1–112)

Postupné změny a opravy směrnice 2000/29/ES byly začleněny do základního textu. Toto konsolidované znění je pouze pro informaci.

Poslední aktualizace 29.11.2015

Top