Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Živočichové pocházející z akvakultury a produkty akvakultury — veterinární pravidla

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Živočichové pocházející z akvakultury a produkty akvakultury — veterinární pravidla

PŘEHLED DOKUMENTU:

Směrnice 2006/88/ES — veterinární požadavky na živočichy pocházející z akvakultury a produkty akvakultury a prevence a tlumení nákaz vodních živočichů

PŘEHLED

CO JE ÚKOLEM TÉTO SMĚRNICE?

 • Stanovuje:
  • veterinární požadavky na prodej, dovoz nebo tranzit živočichů pocházejících z akvakultury (farmových ryb a mlžů),
  • minimální opatření na zlepšení obecného povědomí a zabránění nákazám,
  • minimální opatření v případě možného nebo potvrzeného vzplanutí ohnisek nákaz.

KLÍČOVÉ BODY

 • Vnitrostátní orgány zemí EU musí zajistit, že každé rybí hospodářství je oprávněno.
 • Pro získání oprávnění rybí hospodářství musí:
  • vést záznamy o všech rybách a mlžích přemístěných do těchto zařízení a z nich,
  • prokázat vysoké standardy hygieny,
  • provádět veterinární dozor založený na riziku s cílem zjistit nákazu a jakýkoli zvýšený úhyn.
 • Vnitrostátní orgány musí vést aktualizovaný a veřejně přístupný registr oprávněných rybích hospodářství.
 • Tento právní předpis stanoví seznam nákaz a druhů k nim vnímavých.
 • Opatření k prevenci nákaz musí být zavedena v případě přepravy zvířat pocházejících z akvakultury.
 • Farmové ryby a mlži musí být zdraví. Pokud jsou nabízeni k prodeji, musí mít osvědčení o zdraví zvířat.
 • Dovážené ryby a mlži musí odpovídat veterinárním požadavkům EU. EU se může rozhodnout, že provede kontrolu na farmách, odkud pocházejí.
 • Vlastníci rybího hospodářství a veterináři musí ihned ohlásit jakékoli zvýšení úhynu nebo podezření na nákazu příslušnému orgánu.
 • Vnitrostátní orgány musí do 24 hodin od potvrzení nákazy informovat ostatní země EU a Evropskou komisi a dále Norsko, Island, Švýcarsko a Lichtenštejnsko.
 • Pokud je podezření na nákazu, jsou podniknuta opatření k tlumení nákaz, například laboratorní testy a umístěny do karantény.
 • V případě potvrzení nákazy orgány:
  • úředně prohlásí, že hospodářství je zamořené,
  • vytvoří uzavřenou oblast, která obsahuje ochranné pásmo a pásmo dozoru,
  • zakáží doplňování stavu nebo přesun ryb či mlžů.
 • Než země EU obdrží status území prostého nákazy, musí dodržovat konkrétní požadavky.
 • Znalci Komise mohou za doprovodu vnitrostátních úředníků provádět kontroly na místě.
 • Pokud si to vnitrostátní orgány přejí, mohou přijmout přísnější opatření.
 • Tento právní předpis se netýká ryb či mlžů:
  • chovaných pro okrasné účely,
  • chycených ve volné přírodě nebo
  • určených ke zpracování do rybí moučky, rybího krmiva, rybího tuku nebo podobných výrobků.

ODKDY SE SMĚRNICE POUŽIJE?

Vstoupila v platnost dne 14. prosince 2006. Země EU ji musely provést do vnitrostátního práva do 1. května 2008.

KONTEXT

Viz internetové stránky Evropské komise v části Akvakultura.

AKT

Směrnice Rady 2006/88/ES ze dne 24. října 2006 o veterinárních požadavcích na živočichy pocházející z akvakultury a produkty akvakultury a o prevenci a tlumení některých nákaz vodních živočichů (Úř. věst L 328, 24.11.2006, s. 14–56)

Postupné změny a opravy směrnice 2006/88/ES byly začleněny do původního textu. Toto konsolidované znění má pouze dokumentární hodnotu.

SOUVISEJÍCÍ AKTY

Rozhodnutí Komise 2008/392/ES ze dne 30. dubna 2008, kterým se provádí směrnice Rady 2006/88/ES, pokud jde o informační stránku na internetu, jejímž cílem je zpřístupnit elektronickými prostředky informace o produkčních podnicích akvakultury a oprávněných zpracovatelských zařízeních v oblasti (Úř. věst. L 138, 28.5.2008, s. 12–20)

Rozhodnutí Komise 2010/221/EU ze dne 15. dubna 2010 kterým se schvalují vnitrostátní opatření pro omezení dopadu některých nákaz živočichů pocházejících z akvakultury a volně žijících vodních živočichů podle článku 43 směrnice Rady 2006/88/ES (Úř. věst. L 98, 20.4.2010, s. 7–11). Viz konsolidované znění.

Poslední aktualizace 23.05.2016

Top