Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Bovinní somatotropin – pravidla EU ohledně prodeje a používání

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Bovinní somatotropin – pravidla EU ohledně prodeje a používání

 

PŘEHLED DOKUMENTU:

Rozhodnutí Rady 1999/879/ES – uvádění na trh a podávání bovinního somatotropinu (BST)

CO JE CÍLEM TOHOTO ROZHODNUTÍ?

  • Usiluje o regulaci uvádění na trh a používání bovinního somatotropinu, bovinního růstového hormonu, který se užívá k zvýšení produkce mléka, v rámci Evropské unie (EU).

KLÍČOVÉ BODY

  • Rozhodnutí zakazuje uvádění bovinního somatotropinu na trh EU za účelem jeho prodeje a jakýkoli způsob používání při léčení dojnic.
  • Výroba či dovoz bovinního somatotropinu v zemích EU za účelem jeho exportu do zemí mimo EU jsou nadále povoleny.
  • Podniky vyrábějící somatotropin nebo mající povolení k obchodování s ním jsou povinny vést podrobné chronologické záznamy o jeho vyrobeném nebo získaném množství a množství prodaném nebo použitém k jiným účelům, než je uvádění na trh, a o jménech osob, kterým tato množství byla prodána nebo od kterých byla koupena.

KONTEXT

  • V souladu se směrnicí 2001/82/ES zvířatům nesmí být podávány žádné jiné látky kromě látek stanovených k léčebným nebo preventivním účelům, pokud nebylo vědeckými studiemi dobrých životních podmínek zvířat nebo na základě zkušeností prokázáno, že tyto látky nemají škodlivý vliv na zdraví nebo dobré životní podmínky zvířat.
  • Somatotropin je vyráběn pouze za účelem zvýšení produkce mléka a Vědecký výbor EU pro otázky zdraví zvířat a řádného zacházení se zvířaty (který byl nahrazen Evropským úřadem pro bezpečnost potravin, založeným na základě nařízení (ES) č. 178/2002) v březnu 1999 konstatoval, že tento hormon zvyšuje nebezpečí infekcí a může nepříznivě ovlivňovat reprodukci a vyvolávat vážné reakce u skotu.

HLAVNÍ DOKUMENT

Rozhodnutí Rady 1999/879/ES ze dne 17. prosince 1999 o uvádění na trh a podávání bovinního somatotropinu a o zrušení rozhodnutí 90/218/EHS (Úř. věst. L 331, 23.12.1999, s. 71–72)

Poslední aktualizace 11.08.2016

Top