Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Produkty živočišného původu určené k lidské spotřebě: veterinární předpisy

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Produkty živočišného původu určené k lidské spotřebě: veterinární předpisy

PŘEHLED DOKUMENTU:

Směrnice 2002/99/ES: veterinární předpisy pro produkci, zpracování, distribuci a dovoz produktů živočišného původu určených k lidské spotřebě

PŘEHLED

CO JE ÚKOLEM TÉTO SMĚRNICE?

 • Stanoví obecné veterinární předpisy pro produkty živočišného původu určené k lidské spotřebě.
 • Těmito předpisy se řídí všechna stádia produkce, zpracování a distribuce uvnitř EU a dovoz z jiných zemí.

KLÍČOVÉ BODY

 • Vnitrostátní orgány musí zajistit, aby všichni, kdo jsou zapojeni do potravinového řetězce, nešířili choroby přenosné na zvířata.
 • Produkty musí pocházet ze zvířat, na něž se nevztahují žádná územní veterinární omezení.
 • Maso a masné produkty nesmí pocházet ze zařízení, v němž se při porážce nacházela infikovaná zvířata nebo zvířata podezřelá z nákazy.
 • Jedlé produkty musí mít veterinární osvědčení.
 • Vnitrostátní orgány provádějí úřední veterinární kontroly. Inspekce jsou zpravidla neohlášené.
 • Znalci Evropské komise mohou ve spolupráci s vnitrostátními orgány provádět kontroly a audity na místě. Stejné inspekční pravomoci mají i v zemích, které nejsou členy EU.
 • Pokud je zjištěno vážné riziko, musí vnitrostátní orgány přijmout všechna nezbytná opatření k ochraně zdraví zvířat.
 • Dovozy
  • musí splňovat veterinární předpisy EU,
  • mohou pocházet pouze ze zemí, které prokážou, že tyto požadavky splňují,
  • musí mít veterinární osvědčení.

Zrušení

Směrnice 2002/99/ES bude zrušena a nahrazena nařízením (EU) 2016/429 ode dne 2. dubna 2021.

ODKDY SE SMĚRNICE POUŽIJE?

Používá se od 12. února 2003. Země EU ji musely provést do vnitrostátního práva do 31. prosince 2004.

KONTEXT

EU přijala zvláštní opatření proti těmto chorobám zvířat:

Další informace najdete na internetových stránkách Evropské komise v části věnované dalším produktům živočišného původu.

AKT

Směrnice Rady 2002/99/ES ze dne 16. prosince 2002, kterou se stanoví veterinární předpisy pro produkci, zpracování, distribuci a dovoz produktů živočišného původu určených k lidské spotřebě (Úř. věst. L 18, 23.1.2003, s. 11–20)

Postupné změny směrnice 2002/99/ES byly začleněny do původního textu. Toto konsolidované znění má pouze informativní hodnotu.

Poslední aktualizace 24.05.2016

Top