Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Potraviny živočišného původu – úřední kontroly

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Potraviny živočišného původu – úřední kontroly

PŘEHLED DOKUMENTU:

Nařízení (ES) č. 854/2004 o organizaci úředních kontrol produktů živočišného původu určených k lidské spotřebě

PŘEHLED

CO JE ÚKOLEM TOHOTO NAŘÍZENÍ?

Stanoví zvláštní pravidla pro organizaci úředních kontrol potravin určených k lidské spotřebě.

KLÍČOVÉ BODY

Nařízení klade na země EU tyto požadavky:

  • Vnitrostátní orgány musí schválit zařízení, která splňují pravidla EU v oblasti hygieny potravin, a přidělit jim kód označující druh vyráběných produktů.
  • Potravinářské podniky musí poskytnout veškerou pomoc inspektorům provádějícím kontroly. To znamená, že jim umožní přístup do všech budov a ke všem požadovaným dokladům a záznamům.
  • Audity správné hygienické praxe se musí zabývat otázkami, jako je uspořádání a údržba prostor a vybavení, hubení škůdců, kontroly teploty a školení o hygieně.
  • Příslušný orgán musí provádět zvláštní „postupy založené na analýze rizika a kritických kontrolních bodů“, aby ověřil, jestli potravinářské podniky používají pravidla EU týkající se mikrobiologických kritérií, reziduí a zakázaných látek.
  • Inspektoři kontrolují, jestli personál na všech stupních výrobního procesu dodržuje příslušná pravidla. Mohou ověřovat záznamy společnosti, odebírat vzorky pro laboratorní analýzu a hodnotit jakákoli rizika, která se mohou vyskytnout.

Toto nařízení se vztahuje na různé druhy potravin:

  • Čerstvé maso: úřední veterinární lékař musí provést zvláštní kontroly před porážkou zvířat i po ní na jatkách, v zařízeních zpracovávajících zvěřinu a v bourárnách/porcovnách, kde se maso porcuje a připravuje k prodeji.
  • Živí mlži: vnitrostátní orgány klasifikují oblasti, z kterých se sklízejí mlži, jako jsou ústřice, slávky a mušle, podle čistoty vody. Klasifikace určuje, jestli se mlži mohou prodávat přímo pro lidskou spotřebu, nebo se napřed musí umístit do střediska pro čištění.
  • Produkty rybolovu: provádějí se pravidelné kontroly hygienických podmínek plavidel, trhů (dražeb ryb a velkoobchodů), skladovacích a přepravních podmínek a samotných ryb při vykládce a prvním prodeji.
  • Neošetřené (tj. syrové) mléko a mléčné výrobky: kontroly ověřují, jestli jsou splněny požadavky týkající se syrového mléka a jestli jsou dodržována pravidla o dobrých životních podmínkách zvířat a používání veterinárních léčivých přípravků.
  • Potraviny se mohou do EU dovážet pouze z těch zemí a zařízení, které prokážou, že splňují normy EU.

ODKDY SE NAŘÍZENÍ POUŽIJE?

Použije se od 20. května 2004.

AKT

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 854/2004 ze dne 29. dubna 2004, kterým se stanoví zvláštní pravidla pro organizaci úředních kontrol produktů živočišného původu určených k lidské spotřebě (Úř. věst. L 139, 30.4.2004, s. 206–320)

Postupné změny nařízení (ES) č. 854/2004 byly začleněny do základního textu. Toto konsolidované znění je pouze pro informaci.

Poslední aktualizace 04.02.2016

Top