Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Neobchodní přesuny zvířat v zájmovém chovu

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.

This summary is archived.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html CS html DA html DE html EL html EN html FR html IT html HU html NL html PL html PT html RO html FI html SV
Multilingual display
Miscellaneous information
 • Archived: true
Text

Neobchodní přesuny zvířat v zájmovém chovu

Tímto nařízením se stanovují veterinární požadavky a kontroly vztahující se na mezinárodní přesun zvířat v zájmovém chovu, která nejsou určena k prodeji. Toto nařízení rovněž zpřísňuje normy týkající se zvířat ze třetích zemí, čímž se zabraňuje šíření nemocí, jako je například vzteklina.

AKT

Nařízení Evropského parlamentu a Rady č. 998/2003/ES ze dne 26. května 2003 o veterinárních podmínkách pro neobchodní přesuny zvířat v zájmovém chovu a o změně směrnice Rady 92/65/EHS (Viz pozměňovací akt(y)).

PŘEHLED

Tímto nařízením se sjednocují veterinární požadavky vztahující se na zvířata v zájmovém chovu, která jsou přesouvána v rámci Evropské unie (EU) pro neobchodní účely. Také se zpřísňují normy platné pro zvířata přicházející z třetích zemí.

Cílem tohoto nařízení je zajistit vysokou úroveň ochrany lidského zdraví a zdraví zvířat a zároveň usnadnit přesuny zvířat v zájmovém chovu v doprovodu jejich majitelů.

Zvířata, na která se toto nařízení vztahuje

Toto nařízení se zaměřuje na:

 • psy;
 • kočky;
 • fretky;
 • bezobratlé (s výjimkou včel a korýšů);
 • okrasné tropické ryby;
 • obojživelníky;
 • plazy;
 • ptáky (s výjimkou drůbeže, na niž se vztahují směrnice 2009/158/ES a92/65/EHS);
 • hlodavce a
 • domácí králíky.

Nicméně veterinární požadavky týkající se těchto zvířat nejsou harmonizovány. Vnitrostátní předpisy mají přednost.

Prováděním tohoto nařízení nejsou dotčena ustanovení týkající se volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin.

Identifikace zvířat

Kočky, psi a fretky musí být identifikováni pomocí elektronického čipu (transpondéru) nebo jasně čitelným tetováním. Od 3. července 2011 budou transpondéry jediným přijatelným způsobem identifikace.

Transpondér je již uznán jako jediný platný identifikační prostředek v Irsku, na Maltě a ve Spojeném království.

Přesuny zvířat v zájmovém chovu mezi členskými státy

Zvířata cestující v rámci Evropské unie v doprovodu svého majitele musejí být vybavena pasem , který vydal veterinární lékař zmocněný příslušným orgánem v členském státě původu.

Pas zvířat (kočky, psi a fretky) musí dosvědčovat, že zvíře splňuje veterinární požadavky uvedené níže a v případě Finska, Irska, Malty, Švédska a Spojeného království i další vnitrostátní předpisy těchto zemí.

Vstup zvířat v zájmovém chovu (kočky, psi a fretky) na území členského státu podléhá splnění následujících tří podmínek:

 • zvíře musí mít identifikační systém (transpondér nebo tetování);
 • zvíře musí mít platné očkováni proti vzteklině;
 • zvíře musí, je-li to nutné, splnit některá preventivní veterinární opatření týkající se jiných nemocí než vztekliny.

Pro přechodné období až do 31. prosince 2011 podléhá dovoz zvířat v zájmovém chovu (psů a koček) na území Irska, Malty, Švédska a Spojeného království splnění těchto dodatečných podmínek:

 • zvíře musí být podrobeno neutralizační odměrné analýze protilátek (test zaměřený na kontrolu účinnosti vakcíny) v laboratoři schválené (EN) Evropskou komisí a na základě protokolu, jež platí v těchto členských státech;
 • zvíře musí být ošetřeno proti klíšťatům (s výjimkou Švédska) a tasemnici echinokokóze (toto ošetření je vyžadováno i pro Švédsko) dle protokolu platného v těchto členských státech.

Kromě toho mohou členské státy za určitých podmínek povolit vstup zvířatům do věku tří měsíců bez očkování.

Přesuny zvířat v zájmovém chovu z třetích zemí

Veterinární předpisy použitelné pro přesuny zvířat v zájmovém chovu uvnitř Společenství se vztahují i na tyto země: Andorra, Island, Lichtenštejnsko, Monako, Norsko, San Marino, Švýcarsko a Vatikán. Platí také pro třetí země uvedené v příloze II, část C.

Pro zvířata (kočky, psy a fretky) pocházející ze třetí země neuvedené v části C přílohy II. platí přísnější pravidla. Pokud vstupují do jiných členských států než do Irska, Malty, Švédska a Spojeného království, musí být tato zvířata očkována a musí být podrobena neutralizační odměrné analýze protilátek (pro Finsko je také do 31. prosince 2011 vyžadováno ošetření proti tasemnici echinokokóze). Odměrná analýza musí být provedena v laboratoři schválené Evropskou komisí na vzorku krve odebraném nejméně jeden měsíc po očkování a tři měsíce před přesunem zvířete.

Pokud vstupují do Irska, Malty, Švédska nebo Spojeného království, předpokládá se umístění do karantény v souladu s protokolem platným v těchto členských státech.

Zvířata pocházející z třetích zemí musejí být doprovázena osvědčením vydaným úředním veterinárním lékařem nebo v případě opětovného vstupu pasem, který potvrzuje, že byly splněny veterinární předpisy tohoto nařízení.

Sankce

Pokud kontroly, zejména ty prováděné na vstupních místech do EU, odhalí, že zvíře nesplňuje požadavky tohoto nařízení, může odpovědný orgán rozhodnout, že zvíře odešle zpět do země původu, izoluje pod úředním dohledem po dobu nezbytnou k tomu, aby splnilo veterinární požadavky, nebo - jako poslední možnost, že zvíře nechá usmrtit, pokud se s jeho zpětným odesláním nebo izolací v karanténě nepočítá.

Nařízení (ES) č. 998/2003 se zrušuje nařízením (EU) č. 576/2013 s účinností od 28. 12. 2014.

ODKAZY

Akt

Vstup v platnost

Lhůta pro provedení v členských státech

Úřední věstník

Nařízení (ES) č. 998/2003

3. 7. 2003

-

Úř. věst. L 146ze dne 13. 6. 2003

ODCHYLKA OD AKTU

Rozhodnutí Komise č. 2004/557/ES (Úřední věstník L 249 ze dne 23.7.2004)

Tato výjimka se vztahuje na přepravu psů a koček v zájmovém chovu přes území Švédska mezi ostrovem Bornholm a ostatními částmi dánského území.

Pozměňovací akt(y)

Vstup v platnost

Lhůta pro provedení v členských státech

Úřední věstník

Rozhodnutí 2004/650/ES

21. 9. 2004

-

Úř. věst. L 298ze dne 23. 9. 2004

Nařízení (ES) č. 454/2008

24. 6. 2008

-

Úř. věst. L 145ze dne 4. 6. 2008

Nařízení (ES) č. 219/2009

20. 4. 2009

-

Úř. věst. L 87ze dne 31. 3. 2009

Nařízení (EU) č. 438/2010

18. 6. 2010

-

Úř. věst. L 132ze dne 29. 5. 2010

Postupné změny a opravy nařízení (ES) č. 998/2003 byly začleněny do základního textu. Toto konsolidované znění má pouze informativní hodnotu.

SOUVISEJÍCÍ AKTY

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 576/2013 ze dne 12. června 2013 o neobchodních přesunech zvířat v zájmovém chovu a o zrušení nařízení (ES) č. 998/2003 [Úř. věst. L 178, 28. 6. 2013].

Nařízení Komise (EU) č. 31/2014 ze dne 26. února 2014 o harmonizaci právních předpisů členských států týkajících se dodávání vah s neautomatickou činností na trh [Úř. věst. L 10 ze dne 15. 1. 2014].

Nařízení Rady (EU) č. 517/2013 kterým se v důsledku přistoupení Chorvatské republiky upravují některá nařízení a rozhodnutí [Úř. věst. L I58 ze dne 10. 6. 2013].

Nařízení Komise (EU) č. 388/2010 ze dne 6. května 2010, kterým se provádí nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 998/2003, pokud jde o nejvyšší počet některých druhů zvířat v zájmovém chovu, která mohou být určena k neobchodnímu přesunu (Úřední věstník L 114 ze dne 7.5.2010).

Rozhodnutí Komise č. 2007/25/ES ze dne 22. prosince 2006 o některých ochranných opatřeních týkajících se vysoce patogenní influenzy ptáků a přesunů ptáků v zájmovém chovu doprovázených jejich majiteli do Společenství (Úřední věstník L 8 ze dne 13.1.2007). Viz konsolidované znění

Rozhodnutí Komise 2005/91/ES ze dne 2. února 2005, kterým se stanoví doba, po níž je očkování proti vzteklině považováno za platné (Úřední věstník L 31 ze dne 4.2.2005).

Rozhodnutí Komise 2004/839/ES ze dne 3. prosince 2004, kterým se stanoví podmínky pro neobchodní přesun štěňat a koťat z třetích zemí do Společenství (Úřední věstník L 361 ze dne 8.12.2004).

Rozhodnutí Komise 2004/824/ES ze dne 1. prosince 2004, kterým se zavádí vzorové veterinární osvědčení pro neobchodní přesuny psů, koček a fretek z třetích zemí do Společenství (Úřední věstník L 358 ze dne 3.12.2004).

Rozhodnutí Komise 2003/803/ES ze dne 26. listopadu 2003, kterým se stanoví vzorový pas pro přesuny psů, koček a fretek uvnitř Společenství (Úřední věstník L 312 ze dne 27.11.2003).

Zpráva Komise Evropskému parlamentu a Radě týkající se článku 23 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 998/2003/ES o veterinárních podmínkách pro neobchodní přesuny zvířat v zájmovém chovu (KOM(2007)578 v konečném znění - nebyla zveřejněna v Úředním věstníku).

Tato zpráva se týká opatření, které bude přijato na konci přechodného období, během něhož Irsko, Malta, Švédsko a Spojené království zachovávaly opatření proti vzteklině jako zvláštní vstupní podmínku. S ohledem na dosažení úplné harmonizace pravidel platných v EU Komise posuzuje možnosti revize stávajícího režimu. Toto hodnocení je založeno na vědeckém stanovisku Evropského úřadu pro bezpečnost potravin. Dostupné možnosti zahrnují trvalé pokračování, prodlužování, zrušení nebo úpravu vstupních podmínek pro Spojené království, Irsko, Maltu, Finsko a Švédsko. Nicméně protože diskuse o změně nařízení bude trvat déle, než je stanoveno v nařízení, Komise nejprve rozhodne o prodloužení doby uplatňování těchto pravidel.

Poslední aktualizace: 29.04.2014

Top