Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Dobré životní podmínky zvířat během přepravy – pravidla EU

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Dobré životní podmínky zvířat během přepravy – pravidla EU

PŘEHLED DOKUMENTU:

Nařízení Rady (ES) č. 1/2005 o ochraně zvířat během přepravy a souvisejících činností

PŘEHLED

CO JE ÚKOLEM TOHOTO NAŘÍZENÍ?

 • Nařízení upravuje přepravu živých zvířat mezi zeměmi EU a umožňuje kontroly zvířat, která do EU vstupují nebo ji opouštějí. Cílem prováděcích pravidel je předcházet zranění či zbytečnému utrpení zvířat.

KLÍČOVÉ BODY

Nařízení stanoví tyto požadavky:

 • Opatření pro přepravu musí být učiněna předem, aby se minimalizovala délka trvání cesty a uspokojily potřeby zvířat.
 • Zvířata musí být pro přepravu způsobilá.
 • Dopravní prostředky a zařízení k nakládce a vykládce musí být navrženy, konstruovány, udržovány a provozovány tak, aby se předešlo zranění a utrpení zvířat a byla zajištěna jejich bezpečnost.
 • Lidé, kteří zacházejí se zvířaty, musí být řádně vyškoleni a nesmí používat žádné formy násilí.
 • Přeprava do místa určení se uskutečňuje bez prodlení a zahrnuje pravidelné kontroly dobrých životních podmínek zvířat.
 • Pro zvířata musí být zajištěn prostor s dostatečnou výškou a plochou.
 • V případě potřeby musí být zvířatům poskytnuta voda, potrava a odpočinek.
 • Přepravci musí:
  • mít povolení od příslušného vnitrostátního orgánu pro všechny cesty nad 65 km,
  • předložit doklady, které obsahují takové údaje, jako je původ zvířat a jejich majitel, místo určení a očekávaná doba cesty,
  • zajistit průvodce, který zvířata doprovází, pokud nejsou v kontejnerech s dostatečnou zásobou krmiva a vody.
 • Vozidla a lodě používané k přepravě zvířat po silnici a po moři pro dlouhotrvající cesty musí vnitrostátní orgány předem zkontrolovat a schválit.
 • Chovatelé zvířat a provozovatelé sběrných středisek (hospodářství, sběrná střediska a trhy) musí zajistit, že v místech odeslání, přepravy nebo určení jsou dodržována pravidla a normy dobrých životních podmínek.
 • Vnitrostátní orgány musí od přepravců požadovat, aby:
  • měli sídlo v některé zemi EU,
  • prokázali, že mají k dispozici dostatečný a vhodný personál, zařízení a provozní postupy,
  • neměli žádný záznam o závažném porušení právních předpisů EU nebo vnitrostátních právních předpisů o ochraně zvířat v předchozích třech letech.
 • Pro dlouhotrvající cesty mezi zeměmi EU a do míst určení mimo EU:
  • musí mít přepravci nezbytné povolení, doklady, systém družicové navigace a nouzové plány pro případ mimořádných situací,
  • vnitrostátní orgány musí provádět kontroly v místě odeslání a následné namátkové kontroly.
 • V případě mimořádné situace nebo při nedodržení pravidel dobrých životních podmínek zvířat mohou vnitrostátní orgány trvat na tom, aby přepravce:
  • změnil řidiče nebo průvodce,
  • provedl provizorní opravu dopravního prostředku,
  • přeložil zásilku na jiný dopravní prostředek,
  • vrátil zvířata do místa odeslání,
  • provedl vykládku zvířat a ustájil je na vhodném dočasném místě.

ODKDY SE NAŘÍZENÍ POUŽIJE?

Použije se od 25. ledna 2005.

KONTEXT

Další informace najdete na internetových stránkách Evropské komise v části Dobré životní podmínky zvířat – hlavní úspěchy.

AKT

Nařízení Rady (ES) č. 1/2005 ze dne 22. prosince 2004 o ochraně zvířat během přepravy a souvisejících činností a o změně směrnic 64/432/EHS a 93/119/ES a nařízení (ES) č. 1255/97 (Úř. věst. L 3, 5.1.2005, s. 1–44)

SOUVISEJÍCÍ AKTY

Rozhodnutí Rady 2004/544/ES ze dne 21. června 2004 o podpisu Evropské úmluvy o ochraně zvířat při mezinárodní přepravě (Úř. věst. L 241, 13.7.2004, s. 21)

Nařízení Rady (ES) č. 1255/97 ze dne 25. června 1997 o kritériích Společenství pro místa zastávek a o změně plánu cesty uvedeného v příloze směrnice 91/628/EHS (Úř. věst. L 174, 2.7.1997, s. 1–6).

Postupné změny nařízení Rady (ES) č. 1255/97 byly začleněny do původního textu. Toto konsolidované znění má pouze dokumentární hodnotu.

Prováděcí rozhodnutí Komise 2013/188/EU ze dne 18. dubna 2013 o výročních zprávách o nediskriminačních inspekcích provedených podle nařízení Rady (ES) č. 1/2005 o ochraně zvířat během přepravy a souvisejících činností a o změně směrnic 64/432/EHS a 93/119/ES a nařízení (ES) č. 1255/97 (oznámeno pod číslem C(2013) 2098) (Úř. věst. L 111, 23.4.2013, s. 107–114)

Poslední aktualizace 18.04.2016

Top