Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Přenosné spongiformní encefalopatie (TSE)

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Přenosné spongiformní encefalopatie (TSE)

PŘEHLED DOKUMENTU:

Nařízení (ES) č. 999/2001 – pravidla pro prevenci, tlumení a eradikaci některých přenosných spongiformních encefalopatií

PŘEHLED

CO JE ÚKOLEM TOHOTO NAŘÍZENÍ?

 • Stanoví pravidla prevence, tlumení a eradikace přenosné spongiformní encefalopatie (TSE)*.
 • Vztahuje se na produkci a uvádění živých zvířat a produktů živočišného původu na trh a v některých zvláštních případech na jejich vývoz.

KLÍČOVÉ BODY

Evropská komise hodnotí země nebo regiony EU podle jejich úrovně rizika bovinní spongiformní encefalopatie (BSE) takto:

 • úroveň 1: zanedbatelné riziko
 • úroveň 2: kontrolované riziko
 • úroveň 3: neurčené riziko

Země EU musí zavést program dohledu s tříděním zvířat, u nichž je podezření na BSE nebo klusavku*. Také se musí provádět zrychlená posmrtná vyšetření.

Podezřelá zvířata a ostatní zvířata v hospodářství jsou omezena v pohybu, dokud nejsou známy výsledky testů. Pokud mohla být zvířata vystavena nákaze v jiném hospodářství, může být i toto hospodářství kontrolováno.

Je-li případ úředně potvrzen, přijmou se následující opatření:

 • Provede se vyšetřování za účelem stanovení původu choroby a všech potenciálně zasažených zvířat nebo produktů.
 • Postižené hospodářství přejde pod úřední dohled. Jakýkoli pohyb zvířat vnímavých k TSE (nebo produktů živočišného původu) musí být schválen.
 • Usmrcení a úplná likvidace ohroženého skotu. Na ovce a kozy se vztahují odlišná pravidla.

Za ztrátu zvířat nebo produktů živočišného původu je neprodleně vyplacena náhrada.

Opatření na snížení rizik:

 • Zakazuje se krmení přežvýkavců bílkovinami savců, jakož i krmení farmových zvířat (s výjimkou masožravců chovaných pro výrobu kožešin, např. norků) zpracovanými živočišnými bílkovinami savců (jako jsou želatina a krevní produkty).
 • V oblastech se zanedbatelným rizikem BSE musí být z jatečných těl odstraněn specifikovaný rizikový materiál. V oblastech s kontrolovaným nebo neurčeným rizikem se kosti skotu, ovcí nebo koz nesmějí používat pro výrobu mechanicky separovaného masa. Pro některé části těla, jako jsou maso z hlavy a jazyk, se použijí zvláštní metody.
 • Zvířata určená pro vývoz nebo dovoz musí mít veterinární osvědčení. Podobná pravidla se vztahují na dovoz ze zemí, jež nejsou zeměmi EU, s výjimkou těch, kde je riziko BSE zanedbatelné.

Pracovníci, kteří jsou činní při výrobě a provádění kontrol, musí projít základním školením na TSE.

K zajištění jednotných vědeckých rozborů a spolehlivých výsledků musí být ustaveny referenční laboratoře jednotlivých zemí a EU.

Země EU musí zajistit, že zvířata podezřelá z infekce TSE jsou oznámena úřadům, a musí o těchto případech informovat sebe navzájem a Komisi. Také musí provádět časté úřední kontroly náležitého provádění pravidel.

Na základě nových vědeckých poznatků mohou být povoleny odchylky od těchto pravidel.

Sdělení Komise z roku 2010 konstatuje, že EU činí závěrečné kroky k eradikaci BSE ve své populaci skotu, situaci je však třeba i nadále sledovat pro případ opětovného výskytu.

ODKDY SE NAŘÍZENÍ POUŽIJE?

Vstoupilo v platnost 1. června 2001 a používá se od 1. července 2001.

KONTEXT

KLÍČOVÉ POJMY

* Přenosné spongiformní encefalopatie (TSE) jsou smrtelné nemoci, které způsobují degeneraci mozkové tkáně, jež tím získává houbovitý vzhled.

Patří k nim:

 • Creutzfeldt-Jakobova choroba (CJD) u lidí
 • Bovinní spongiformní encefalopatie (BSE) u skotu
 • Klusavka u malých přežvýkavců, jako jsou ovce a kozy.

AKT

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 999/2001 ze dne 22. května 2001 o stanovení pravidel pro prevenci, tlumení a eradikaci některých přenosných spongiformních encefalopatií (Úř. věst. L 147, 31.5.2001, s. 1–40)

Postupné změny a opravy nařízení (ES) č. 999/2001 byly začleněny do základního textu. Toto konsolidované znění má pouze informativní hodnotu.

SOUVISEJÍCÍ AKTY

Rozhodnutí Komise 2002/1003/ES ze dne 18. prosince 2002, kterým se stanoví minimální požadavky na zjišťování prionproteinových genotypů u plemen ovcí (Úř. věst. L 349, 24.12.2002, s. 105–107)

Sdělení Komise: Plán boje proti TSE (KOM(2005) 322 v konečném znění ze dne 15. července 2005)

Rozhodnutí Komise 2007/453/ES ze dne 29. června 2007, kterým se stanoví status BSE členských států nebo třetích zemí nebo jejich oblastí vzhledem k riziku výskytu BSE (Úř. věst. L 172, 30.6.2007, s. 84–86). Viz konsolidované znění.

Sdělení Komise Evropskému parlamentu a Radě: Druhý plán boje proti přenosné spongiformní encefalopatii (TSE) – Strategický dokument o přenosné spongiformní encefalopatii na období 2010–2015 (KOM(2010) 384 v konečném znění ze dne 16. července 2010)

Poslední aktualizace 15.02.2016

Top