Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Dobré životní podmínky zvířat – ochrana kuřat chovaných na maso

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Dobré životní podmínky zvířat – ochrana kuřat chovaných na maso

 

PŘEHLED DOKUMENTU:

Směrnice 2007/43/ES – minimální pravidla pro ochranu kuřat chovaných na maso

CO JE CÍLEM TÉTO SMĚRNICE?

 • Jejím cílem je zavést pravidla pro zlepšení dobrých životních podmínek zvířat v hospodářstvích v Evropské unii (EU), v nichž jsou kuřata chována na maso.
 • Tato pravidla jsou navržena tak, aby předcházela narušením hospodářské soutěže v odvětví.

KLÍČOVÉ BODY

Oblast působnosti

 • Směrnice se vztahuje na kuřata chovaná na maso (brojleři) a užitkový chov v hospodářstvích, která mají jak rozmnožovací, tak užitkový chov.
 • Nevztahuje se na
  • hospodářství s méně než 500 kuřaty,
  • hospodářství pouze s hejny kuřat pro rozmnožovací chov,
  • líhně*,
  • kuřata z extenzivního chovu ve vnitřních prostorách a z chovu ve volném výběhu, a
  • kuřata z ekologického chovu.

Pravidla, která se vztahují na všechna hospodářství

 • Kurníky, v nichž jsou kuřata chována, musí všem kuřatům umožnit vhodný přístup
  • k napáječkám,
  • ke krmivu, a
  • k suché a kypré podestýlce.
 • Všechny budovy musí mít vhodné osvětlení během dob osvětlení a dostatečné větrání.
 • Všechna kuřata chovaná v hospodářstvích musí být nejméně dvakrát denně zkontrolována.
 • Kuřata, která jsou vážně zraněná nebo jsou ve špatném zdravotním stavu, musí být ošetřena nebo neprodleně poražena.
 • Chirurgické zákroky prováděné za jiným než léčebným účelem jsou obecně zakázány. Kauterizace zobáku a kastrace jsou povoleny pouze v určitých případech.
 • Majitel nebo chovatel musí vést záznamy o každém kurníku ve svém hospodářství:
  • počet ustájených kuřat a počet kuřat, která zůstala v hejnu po odebrání kuřat určených k prodeji a k porážce,
  • užitná plocha,
  • plemeno nebo druh hybridu kuřat a
  • úmrtnost.

Hustota osazení *

 • Země EU musí zajistit, aby maximální hustota v hospodářství nebo kurníku v hospodářství nikdy nepřesahovala 33 kg/m2.
 • Vyšší hustota osazení maximálně 39 kg/m2 je povolena v případě, že majitel nebo chovatel splňuje požadavky stanovené v příloze II směrnice (ukazatele ochrany životního prostředí). Majitel nebo chovatel musí příslušným orgánům předložit zvláštní dokumentaci s technickými podrobnostmi týkajícími se hospodářství a jeho vybavení.
 • Hospodářství s vysokou hustotou osazení musí být vybavena větracím, vytápěcím a chladicím systémem, aby byla udržována vhodná teplota, vlhkost a koncentrace CO2 a NH3.
 • Za výjimečných okolností, definovaných v příloze V, se může hustota osazení zvýšit maximálně na 42 kg/m2.

Odborná příprava

 • Osoby starající se o kuřata musí mít osvědčení, které potvrzuje, že absolvovaly schválený kurz odborné přípravy nebo získaly zkušenosti rovnocenné této odborné přípravě. Kurzy odborné přípravy musí zahrnovat následující aspekty dobrých životních podmínek zvířat:
  • požadavky na hustotu osazení pro hospodářství,
  • fyziologické vlastnosti zvířat,
  • zacházení s kuřaty a poskytování péče v mimořádných situacích a
  • preventivní opatření pro biologickou bezpečnost.
 • Země EU musí podporovat rozvoj a šíření příručekosvědčených řídících postupů .

Kontroly

Vnitrostátní orgány musí provádět pravidelné kontroly hospodářství, aby bylo zajištěno dodržování směrnice. Každý rok musí předložit Evropské komisi zprávu o provedených kontrolách a seznam opatření přijatých k řešení jakýchkoli zjištěných problémů v oblasti dobrých životních podmínek zvířat.

Sledování a následná opatření na jatkách

Sledování na jatkách zajišťuje, aby byl zaznamenán počet brojlerů, kteří byli mrtví již při příjezdu. Známky špatných životních podmínek zvířat mohou být zjištěny během postmortálního vyšetření. Jsou-li takové známky odhaleny, musí hospodářství a příslušné orgány přijmout patřičná opatření.

Zpráva

 • V posledních letech byla široká škála metabolických znaků a znaků chování u brojlerů upravena genetickou selekcí, což vede k různým otázkám z hlediska dobrých životních podmínek zvířat. Patří sem nohy a pohyb, syndrom náhlého úmrtí a kožní choroby, například kontaktní dermatitida. V roce 2016 zveřejnila Komise zprávu o vlivu genetických parametrů na zjištěné nedostatky vedoucí ke špatným životním podmínkám kuřat. Došla k závěru, že:
  • chovatelé postupně ve svých selekčních programech berou v potaz znaky související se zdravím a dobrými životními podmínkami kuřat a
  • stávající právní předpisy stanoví systém sledování ukazatelů dobrých životních podmínek zvířat v podmínkách komerčních chovů, který by mohl být dále využíván v souvislosti s genetickou selekcí.

Stálý výbor

S prováděním této směrnice Evropské komisi pomáhá Stálý výbor pro rostliny, zvířata, potraviny a krmiva.

ODKDY SE SMĚRNICE POUŽIJE?

Tato směrnice se používá od 1. srpna 2007. Země EU ji musely provést do vnitrostátního práva do 30. června 2010.

KONTEXT

Více informací najdete zde:

* KLÍČOVÉ POJMY

Líheň: budova, kde se drůbež líhne z vajec, často za umělých podmínek v inkubátorech.

Hustota osazení: celková živá hmotnost kuřat, která se ve stejném čase nacházejí v hale, a to na čtvereční metr využitelné plochy.

HLAVNÍ DOKUMENT

Směrnice Rady 2007/43/ES ze dne 28. června 2007 o minimálních pravidlech pro ochranu kuřat chovaných na maso (Úř. věst. L 182, 12.7.2007, s. 19–28)

SOUVISEJÍCÍ DOKUMENTY

Zpráva Komise Evropskému parlamentu a Radě o dopadu genetické selekce na dobré životní podmínky kuřat chovaných na maso (COM(2016) 182 final, 7.4.2016)

Poslední aktualizace 09.01.2017

Top