Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Bezpečné potraviny a krmiva

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Bezpečné potraviny a krmiva

PŘEHLED DOKUMENTU:

Nařízení (ES) č. 178/2002 – obecné zásady a požadavky potravinového práva, zřízení Evropského úřadu pro bezpečnost potravin a stanovení postupů týkajících se bezpečnosti potravin

PŘEHLED

Nařízení má zaručit kvalitu potravin bez ohledu na to, zda jsou určeny k lidské nebo zvířecí spotřebě.

CO JE ÚKOLEM TOHOTO NAŘÍZENÍ?

Posiluje pravidla bezpečnosti potravin a krmiv v EU. Zřizuje též Evropský úřad pro bezpečnost potravin (EFSA), poskytuje podporu vědeckému testování a hodnocení potravin a krmiv.

Nařízení se nevztahuje na prvovýrobu určenou pro osobní potřebu ani na manipulaci s potravinami doma.

KLÍČOVÉ BODY

Potraviny nebezpečné pro zdraví nebo nevhodné ke spotřebě nesmí být dány do prodeje. Jsou brány v úvahu následující faktory:

obvyklé podmínky, za kterých jsou potraviny používány spotřebitelem,

informace poskytované spotřebiteli,

účinek na lidské zdraví v krátkodobém a dlouhodobém horizontu,

kumulativní toxické účinky,

zvláštní citlivost určitých skupin spotřebitelů, například dětí.

Pokud je nebezpečná potravina nebo krmivo součástí dávky, předpokládá se, že nebezpečná je celá dávka.

Právní předpisy v oblasti potravin se uplatňují ve všech fázích potravinového řetězce, od výroby, zpracování, přepravy a distribuce až po dodání. Potravinářské podniky musí zejména:

zaručit sledovatelnost potravin, krmiv a zvířat určených k produkci potravin ve všech fázích výrobky a distribuce,

okamžitě stáhnout z trhu potraviny nebo krmiva nebo převzít zpět již dodané výrobky, pokud jsou pokládány za škodlivé pro zdraví,

informovat příslušné orgány a v případě potřeby spotřebitele.

Úřad poskytuje vědeckou a technickou podporu Evropské komisi a zemím EU ve všech oblastech dotýkajících se bezpečnosti potravin. Nese též odpovědnost za koordinaci hodnocení rizik, určování vznikajících rizik a informování o řízení krizí.

Je-li při analýze zdravotních rizik určeno riziko, mohou země EU a Komise přijmout předběžná preventivní opatření, která jsou v souladu s vysokou úrovní ochrany zdraví.

Systém včasné výměny informací (RASFF) zahrnující země EU, Komisi a úřad zajišťuje sdílení informací o:

opatřeních na omezení oběhu potravin nebo jejich stažení z trhu,

krocích uskutečněných na kontrolu používání potravin,

odmítnutí šarže dovážených potravin.

Tyto informace musí být též případně zpřístupněny široké veřejnosti.

Pokud potraviny či krmiva představují vážné a nekontrolovatelné riziko pro zdraví nebo životní prostředí, mohou mimořádná ochranná opatření Komise zahrnovat pozastavení obchodu s daným výrobkem nebo jeho dovozu. Pokud Komise nepodnikne žádné kroky, mohou země EU přijmout podobná opatření.

Společně s úřadem a zeměmi EU musí Komise vypracovat obecný plán řízení krize pro situace, v nichž standardní mimořádná ochranná opatření nepostačují. Určí-li Komise takový případ, musí neprodleně zřídit krizovou jednotku pro identifikaci možností pro ochranu lidského zdraví.

Cílem EU je též ochrana spotřebitelů před podobnými nebo klamavými praktikami při obchodování s potravinami, jako je falšování potravin, a poskytování základu pro spotřebitele pro informované rozhodování o potravinách.

ODKDY SE NAŘÍZENÍ POUŽIJE?

Vstoupilo v platnost dne 21. února 2002.

AKT

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 178/2002 ze dne 28. ledna 2002, kterým se stanoví obecné zásady a požadavky potravinového práva, zřizuje se Evropský úřad pro bezpečnost potravin a stanoví postupy týkající se bezpečnosti potravin (Úř. věst. L 031, 1.2.2002, s. 1–24)

Postupné změny nařízení (ES) č. 178/2002 byly začleněny do původního textu. Toto konsolidované znění má pouze dokumentární hodnotu.

SOUVISEJÍCÍ AKTY

Nařízení Komise (ES) č. 2230/2004 ze dne 23. prosince 2004, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 178/2002, která se týkají sítě organizací působících v oblastech, které podléhají poslání Evropského úřadu pro bezpečnost potravin (Úř. věst. L 379, 24.12.2004, s. 64–67)

Rozhodnutí Komise 2004/478/ES ze dne 29. dubna 2004 o přijetí obecného plánu řízení krizí v oblasti potravin a krmiv (Úř. věst. L 212, 12.6.2004, s. 60–68)

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 854/2004 ze dne 29. dubna 2004, kterým se stanoví zvláštní pravidla pro organizaci úředních kontrol produktů živočišného původu určených k lidské spotřebě (Úř. věst. L 226, 25.6.2004, s. 83–127). Viz konsolidované znění.

Poslední aktualizace 25.11.2015

Top