Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Mezinárodní obchod s nebezpečnými chemickými látkami

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Mezinárodní obchod s nebezpečnými chemickými látkami

PŘEHLED DOKUMENTU:

Rozhodnutí Rady 2006/730/ES – Postup předchozího souhlasu pro určité nebezpečné chemické látky

PŘEHLED

CO JE ÚKOLEM TOHOTO ROZHODNUTÍ?

Zajišťuje schválení a účast EU v Rotterdamské úmluvě poté, co Soudní dvůr Evropské unie zrušil původní legislativní rozhodnutí ohledně právní otázky. Úmluva upravuje postup předchozího souhlasu pro určité nebezpečné chemické látky a pesticidy v mezinárodním obchodu.

KLÍČOVÉ BODY

Úmluva

reguluje dovoz a vývoz 47 nebezpečných chemických látek a pesticidů,

vyžaduje, aby pro každou látku, která je v ní uvedena, byl před jejím vývozem zajištěn předchozí souhlas dovozce,

zavádí postup pro výměnu informací o rozhodnutích dovážejících zemí,

vyžaduje, aby každá strana úmluvy určila vnitrostátní orgán, který zajistí její plné provedení,

se dotazuje signatářů, zda jsou připraveni přijmout dovoz chemických látek a pesticidů, jejichž seznam obsahuje,

požaduje, aby vyvážející strany zajistily, že uvedené chemické látky nebudou vyváženy, pokud to dovážející země formálně neschválila,

žádá strany, které zakázaly nebo přísně omezily obchodování s chemickou látkou, aby o tomto svém rozhodnutí uvědomily sekretariát úmluvy,

zajišťuje výměnu vědeckých, technických, ekonomických a právních informací o chemických látkách, na které se vztahuje, a o možnostech odborné pomoci rozvojovým zemím při přípravě nařízení o chemických látkách,

umožňuje kterémukoli ze signatářů odstoupit od úmluvy do jednoho roku od jeho oznámení, že tak hodlá učinit.

Úmluva se nevztahuje na omamné látky, radioaktivní materiály, odpady, chemické zbraně, potraviny a potravinářské přídatné látky, geneticky modifikované organismy nebo chemické látky vyvážené pro účely výzkumu.

KONTEXT

Soudní dvůr EU dne 10. ledna 2006 vydal rozsudek ve věci C-94/03. Evropská komise podala žalobu proti Radě a požadovala, aby Soudní dvůr zrušil rozhodnutí Rady 2003/106/ES o schválení Rotterdamské úmluvy jménem Evropské unie.

Komise svou žalobu zdůvodnila tím, že rozhodnutí mělo být založeno pouze na článku Smlouvy o společné obchodní politice (tehdejším článku 133 Amsterodamské smlouvy), a ne na článku, který byl použit (článku 175 stejné smlouvy, který se týkal politiky v oblasti životního prostředí).

Soudní dvůr rozhodl, že vhodným právním základem byly oba články společně, a původní rozhodnutí Rady zrušil. Nové rozhodnutí, které nabylo účinnosti ke stejnému datu, kdy bylo přijato původní rozhodnutí, zajišťuje, aby v dané otázce nevzniklo právní vakuum.

AKT

Rozhodnutí Rady 2006/730/ES ze dne 25. září 2006 o uzavření Rotterdamské úmluvy o postupu předchozího souhlasu pro určité nebezpečné chemické látky a pesticidy v mezinárodním obchodu jménem Evropského společenství (Úř. věst. L 299, 28.10.2006, s. 23–25)

SOUVISEJÍCÍ AKTY

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 649/2012 ze dne 4. července 2012 o vývozu a dovozu nebezpečných chemických látek (Úř. věst. L 201, 27.7.2012, s. 60–106)

Postupné změny nařízení (EU) č. 649/2012 byly začleněny do původního textu. Toto konsolidované znění má pouze informativní hodnotu.

Poslední aktualizace 05.10.2015

Top