Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Režim licencí pro dovoz dřeva do EU

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Režim licencí pro dovoz dřeva do EU

PŘEHLED DOKUMENTU:

Nařízení Rady (ES) č. 2173/2005 o zavedení režimu licencí FLEGT pro dovoz dřeva

PŘEHLED

CO JE ÚKOLEM TOHOTO NAŘÍZENÍ?

Toto nařízení, známé jako nařízení pro prosazování práva, správu a obchod v oblasti lesnictví (FLEGT), zavádí režim licencí, který zajišťuje, aby dřevo dovážené do EU bylo těženo legálně.

Doplňuje nařízení (EU) č. 995/2010, které se zaměřuje na boj proti nezákonné těžbě dřeva.

KLÍČOVÉ BODY

Toto nařízení se použije pro dovoz dřevařských výrobků uvedených v přílohách II a III z partnerských zemí uvedených v příloze I.

Členství v režimu licencí FLEGT se vzniká na základě dobrovolných dohod o partnerství se zeměmi produkujícími dřevo, které takové dohody chtějí uzavřít. Každá dohoda o partnerství stanoví dohodnutý časový plán a závazky.

Vyvážející země, které uzavřou dohodu o partnerství, musí vytvořit systém pro ověřování zákonnosti svých dřevěných výrobků.

Všechny dodávky dřeva z partnerských zemí musí mít licenci FLEGT, která je osvědčením o shodě s požadavky režimu licencí FLEGT. Bez takové licence nemůže dodávka dřeva vstoupit na trh EU.

Pokud se objeví pochybnosti o platnosti licence FLEGT na hranici EU, musí si příslušný orgán vyžádat další ověření od orgánu, který licenci vydal (náklady kontroly nese dovozce, pokud dotčená země EU nerozhodně jinak). Celní orgány mohou pozdržet propuštění dřevařských produktů, pokud se domnívají, že licence není platná.

Země EU stanoví sankce, které se uloží v případě porušení ustanovení tohoto nařízení.

Země EU předloží každý rok do 30. dubna zprávu Evropské komisi, která obsahuje:

množství dřevařských výrobků dovezených na jejich území v rámci režimu licencí FLEGT,

počet obdržených licencí a

počet případů a množství dřeva a dřevařských výrobků, které byly dovezeny bez licence FLEGT (tj. zakázané dovozy).

Nařízení (EU) č. 657/2014 změnilo nařízení (ES) č. 2173/2005, pokud jde o přenesené a prováděcí pravomoci Evropské komise.

ODKDY SE NAŘÍZENÍ POUŽIJE?

Vstoupilo v platnost dne 30. prosince 2005.

KONTEXT

Režim licencí FLEGT byl poprvé navržen v roce 2003 akčním plánem EU pro prosazování práva, správu a obchod v oblasti lesnictví, jehož cílem bylo bojovat proti nezákonné těžbě dřeva a zlepšit dodávky a poptávku po legální produkci. Akční plán se zaměřoval zejména na regiony bohaté na dřevo ve střední Africe, v Rusku, jihovýchodní Asii a v některých částech Jižní Ameriky.

Další informace najdete na internetových stránkách Evropské komise věnovaných lesům.

AKT

Nařízení Rady (ES) č. 2173/2005 ze dne 20. prosince 2005 o zavedení režimu licencí FLEGT pro dovoz dřeva do Evropského společenství (Úř. věst. L 347, (30.12.2005, s. 1–6)

Postupné změny nařízení (ES) č. 2173/2005 byly začleněny do původního textu. Toto konsolidované znění má pouze informativní hodnotu.

SOUVISEJÍCÍ AKTY

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 995/2010 ze dne 20. října 2010, kterým se stanoví povinnosti hospodářských subjektů uvádějících na trh dřevo a dřevařské výrobky (Úř. věst. L 295, 12.11.2010, s. 23–34)

Poslední aktualizace 10.11.2015

Top