Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Ochrana volně žijících ptáků

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Ochrana volně žijících ptáků

Populace mnoha druhů stěhovavých a původních evropských volně žijících ptáků klesají. Evropská unie zavedla politiky, jejichž cílem je tento trend zvrátit zákazem některých postupů a zavedením ochranných opatření a opatření péče o přírodní stanoviště.

ODKAZY

Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/147/ES ze dne 30. listopadu 2009 o ochraně volně žijících ptáků (Úř. věst. L 20, 26.1.2010, s. 7-25)

Směrnice Rady 79/409/EHS ze dne 2. dubna 1979 o ochraně volně žijících ptáků (Úř. věst. L 103, 25.4.1979, s. 1-18)

PŘEHLED

Populace mnoha druhů stěhovavých a původních evropských volně žijících ptáků klesají. Evropská unie zavedla politiky, jejichž cílem je tento trend zvrátit zákazem některých postupů a zavedením ochranných opatření a opatření péče o přírodní stanoviště.

CO JE ÚKOLEM TÉTO SMĚRNICE?

Usiluje o ochranu všech volně žijících ptáků v EU stanovením pravidel pro jejich ochranu, péči a regulaci. Vztahuje se na ptáky, jejich vejce, hnízda a stanoviště.

KLÍČOVÉ BODY

Země EU musí přijmout opatření s cílem zachovat nebo obnovit populace ohrožených druhů na úroveň, která je v souladu s ekologickými, vědeckými a kulturními požadavky, přičemž budou brát v úvahu hospodářské požadavky a požadavky rekreace.

Je nutné zavést opatření na ochranu, zachování nebo obnovení dostatečné rozmanitosti a rozlohy stanovišť* pro všechny druhy ptáků. Tato opatření zejména zahrnují:

 • zřizování chráněných území,
 • udržování a péči o stanoviště uvnitř chráněných území i mimo ně a
 • obnovu zničených biotopů* a vytváření nových.

Některé druhy uvedené v příloze I musí být předmětem zvláštních opatření týkajících se ochrany jejich stanovišť s cílem zajistit přežití těchto druhů. Patří sem:

 • druhy ohrožené vyhubením,
 • druhy citlivé vůči změnám na jejich stanovišti,
 • druhy málo početné nebo s prostorově omezeným místním rozšířením nebo
 • druhy vyžadující zvláštní pozornost z důvodů specifického charakteru jejich stanoviště.

Země EU musí vytvořit zvláště chráněné oblasti (ZCHO) pro ohrožené druhy a stěhovavé ptáky, v nichž budou příznivé podmínky pro jejich přežití a které budou situované v rámci jejich areálů rozšíření (tj. kde se přirozeně vyskytují). Zvláštní pozornost je věnována mokřadům. ZCHO jsou součástí sítě Natura 2000 chráněných ekologických lokalit.

Tato směrnice také zavádí všeobecnou ochranu všech druhů volně žijících ptáků v EU. Zakázáno je zejména toto:

 • úmyslné usmrcování nebo odchyt volně žijících ptáků,
 • ničení hnízd,
 • sběr jejich vajec a jejich držení,
 • úmyslné vyrušování, pokud by šlo o ohrožení ochrany, a
 • držení druhů ptáků, jejichž lov je zakázán, nebo obchodování s nimi.

Země EU musí podporovat výzkum pro účely péče, ochrany a moudrého využívání (např. zajištění toho, aby lov byl omezen s ohledem na zachování populace druhů na uspokojivé úrovni) volně žijících ptáků v Evropě.

Některé druhy, jejichž počty to umožňují, je možné lovit, při zachování určitých zásad:

 • počet odlovených ptáků nesmí ohrozit uspokojivé úrovně populací,
 • druhy se nesmí lovit během rozmnožování a odchovu mláďat,
 • stěhovavé druhy se nesmí lovit při jejich návratu na hnízdiště a
 • jsou zakázány metody, jimiž jsou ptáci usmrcováni ve velkém měřítku nebo nevýběrovým způsobem.

KONTEXT

V roce 2015 Evropská komise podruhé vydala zprávu o stavu ochrany podle směrnice EU o ptácích, která umožňuje provést srovnávací hodnocení. Podle této zprávy, a podobné zprávy podle směrnice o stanovištích, se zlepšily znalosti stavu a trendů chráněných druhů a stanovišť. Některé druhy a stanoviště vykazují známky obnovy a existují jasné doklady toho, že síť Natura 2000 má zásadní úlohu při stabilizaci stanovišť a druhů, zejména v případech, kdy jsou v odpovídajícím rozsahu zavedena nutná opatření.

Další informace najdete na internetových stránkách Evropské komise v části věnované přírodě a biologické rozmanitosti.

KLÍČOVÉ POJMY

* Stanoviště: přírodní oblast nebo druh prostředí, kde běžně žije určitý druh živočicha či rostliny.

* Biotop: oblast se stejnými environmentálními podmínkami poskytující životní prostor pro zvláštní směs živočichů a rostlin.

ODKDY SE SMĚRNICE POUŽIJE?

Tento právní předpis byl původně přijat v roce 1979 (směrnice Rady 79/409/EHS) a měl být proveden do práva zemí EU do 7. dubna 1981. Směrnice 79/409/EHS byla v roce 2009 nahrazena kodifikovaným zněním (směrnice 2009/147/ES).

SOUVISEJÍCÍ AKTY

Zpráva Komise Radě a Evropskému parlamentu: Stav přírody v Evropské unii Zpráva o stavu a trendech u typů stanovišť a druhů, na které se vztahuje směrnice o ptácích a směrnice o stanovištích, za období 2007-2012, jak se požaduje podle článku 17 směrnice o stanovištích a článku 12 směrnice o ptácích (COM(2015) 219 final ze dne 20. 5. 2015)

Poslední aktualizace 24.09.2015

Top